Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta

Tá dhá phríomh-fheidhm ag an nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta nó an HFA:

  1. Tithíocht: is é feidhm an HFA maoiniú iasachta a réamhíoc le húdaráis áitiúla agus leis an earnáil dheonach tithíochta. Is féidir leo an t-airgead sin a úsáid ansin chun críche ar bith a údaraítear faoi Achtanna na dTithe 1966-2009. Úsáidtear é de ghnáth chun tacú le tithíocht shóisialta a fhorbairt nó a cheannach.
  2. Infreastruchtúr: is féidir leis an HFA airgead a thabhairt ar iasacht d'údaráis áitiúla do thionscadail chaipitil uisca, dramhaíola agus comhshaoil faoi théarmaí Acht na dTithe (Forálacha Ilghneitheacha), 2002.

Is cuideachta í an Ghníomhaireacht Airgeadais Tithíochta atá faoi choimirce Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil na hÉireann. Bunaíodh í leis Acht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 1981 agus ionchorpraíodh í i 1982. Tá a cuid scaireanna faoi úinéireacht Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe na hÉireann. Is é misean an HFA an maoiniú iasachta a fhoinsiú agus a struchtúrú ar shlí éifeachtúil ó thaobh costais de, agus de réir riachtanas a custaiméirí.

Tá an HFA féin-mhaoinitheach. Cuirtear corrlach beag le costas an airgid leis na costais riaracháin a chlúdach agus ní fhaightear aon fhóirdheontas Státchiste.

Ceapann an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil Bord an HFA le toiliú an Aire Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá 12 comhalta ar an mBord comhdhéanta d'ionadaithe mar chomhaltaí agus oifigigh údarás áitiúil, daoine ón earnáil dheonach tithíochta agus fostaithe sinsir sa tseirbhís phoilblí.

Tá comhaontú seirbhíse i bhfeidhm idir an Roinn agus an HFA chun cinntiú go gcomhlíonann an HFA a gcuid feidhmeanna reachtúla i slí éifeachtach  agus éifeachtúil.

 

Téigh chuig láithreán gréasáin na Gníomhaireachta Airgeadais Tithíochta le do thoil le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ag http://www.hfa.ie

Catagóra 
Fo-Ábhar