Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ceadaíonn an tAire Damien English cistiú €100k do Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe

Foilsithe an Luain, 15 Bealtaine 2017
Rebuilding Ireland logo

Tá sé fógartha ag an Aire Damien English TD, an tAire Stáit do Thithíocht agus Athnuachan Uirbeach, inniu, an 15 Bealtaine 2017, gur ceadaíodh cistiú ar fiú níos mó ná €100,000 é do cheithre cinn de Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe faoin gCiste Nuálaíochta. Ar aon dul le gealltanas a tugadh sa bheartas Rebuilding Ireland, cuireadh an Ciste Nuálaíochta ar bun chun Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe a chumasú acmhainn a fhorbairt agus triail a bhaint as smaointe nuálacha maidir le struchtúir nua chistiúcháin.

Fuarthas ceithre thogra incháilithe i leith an Chiste, agus iad ag teacht ó Chomhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta, Clúid, Oaklee agus Túath Housing.

  • Tá meán airgeadais atá faoi stiúir ag an earnáil curtha ar bun ag Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta, agus é mar aidhm leis Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe a chumasú an soláthar aonad tithíochta breise a leathnú agus a éascú.
  • Tá Clúid i mbun sraith nósanna imeachta, treoirlínte agus teimpléad a fhorbairt le haghaidh cumasc agus éadálacha.
  • Tá Oaklee ag obair chun cistiú lasmuigh den chlár comhardaithe a áirithiú.
  • Tá Túath ag obair le saineolaithe seachtracha chun tabhairt faoi thaighde ar dhá scéim a bhaineann le réadmhaoine inacmhainne ar cíos.

Agus é ag fógairt cheadú na dtograí sin, dúirt an tAire English, ‘Imríonn an Roinn Tithíochta ról tábhachtach maidir le Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe a chumasú a gcuid oibre a chur i gcrích.  Comhlánaíonn na tograí seo na gníomhaíochtaí atá ar bun laistigh den earnáil Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe cheana féin chun comhar a chothú laistigh den earnáil.’  Is é €104,043 suim iomlán an chistiúcháin a dheonófar tríd an gCiste Nuálaíochta.

Nótaí d’Eagarthóirí:
Ghabh an Rialtas air féin raon tacaí struchtúrtha, cistiúcháin agus beartais a chur ar fáil chun an soláthar tithíochta i measc Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe a mhéadú faoin bplean Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine.

Faoi Cholún 2: Soláthar Tithíochta Sóisialta a Bhrostú, gealladh i nGníomh 2.13 go dtabharfaí Ciste Nuálaíochta isteach faoi ráithe 1 den bhliain 2017. Is é aidhm an Chiste tacú le Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe samhlacha nuálacha airgeadais a fhorbairt chun cur arís eile leis an rannchuidiú a dhéanann an earnáil maidir le tithíocht shóisialta bhreise a sholáthar agus chun leas a bhaint as na deiseanna atá ann cistiú lasmuigh den chlár comhardaithe a ghiaráil.  (Is ionann cistiú lasmuigh den chlár comhardaithe agus cistiú nach bhfaightear ón Státchiste – d’fhéadfaí é a fháil, mar shampla, ó thríú tíortha amhail an Banc Eorpach Infheistíochta).

Ba é an tAonad um an Margadh Cíosa agus Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe a Rialáil sa Roinn Tithíochta a chuir an Ciste Nuálaíochta ar bun an 15 Aibreán 2016. Is é aidhm an Chiste tacú le Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe Leibhéal 3 acmhainn a fhorbairt laistigh den earnáil. Tá suim €300,000 á cur ar fáil faoin gClár Caiteachais Reatha don Tithíocht Shóisialta atá i bhfeidhm ag an Roinn.

Catagóra 
Ábhar