Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhairliúchán Poiblí ar Athbhreithniú ar Atógáil Éireann – An Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine

Rinne an tUas. Eoghan Murphy TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, oscailt inniu (an 21 Iúil 2017) ar phróiseas comhairliúcháin phoiblí ina bhfuiltear ag iarraidh aighneachtaí faoi Phlean Gníomhaíochta Atógáil Éireann ón Rialtas tar éis na chéad bhliana iomláine dá chur chun feidhme.

Foilsíodh Atógáil Éireann – Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine an 19 Iúil 2016. Bhí sé ar fhreagairt an Rialtais don dúshlán aonair is mó atá ar Éirinn, is é sin, an ghéarchéim tithíochta agus easpa dídine.

I dteannta Straitéis an Rialtais don Earnáil Cóiríochta ar Cíos (a foilsíodh an 13 Nollaig 2016), cuimsíonn Atógáil Éireann 113 ghníomh atá faoi chúig Réimse Colúin thábhachtacha agus atá mar seo a leanas:

 1. Aghaidh a Thabhairt ar an Easpa Dídine
 2. Soláthar Tithíochta Sóisialta a Bhrostú
 3. Tuilleadh Tithe a Thógáil
 4. Feabhas a Chur ar an Earnáil Cóiríochta ar Cíos
 5. Leas a Bhaint as an Tithíocht Reatha

Maidir le Plean Gníomhaíochta Atógáil Éireann, ar plean é a bhfuil roinnt snáitheanna ag baint leis agus atá dírithe ar ghníomhartha, is é an aidhm atá leis aisiompú a dhéanamh ar an tearcsholáthar mór tithe nua, rud a fhágann go bhfuil sé ag éirí i bhfad níos costasaí tithe nua a cheannach agus a fháil ar cíos agus go bhfuil níos mó teaghlach ag cailleadh a dtí.  Ceapadh é chun aghaidh a thabhairt ar gach cineál tionachta, mar atá tionacht shóisialta, tionacht phríobháideach agus tionacht cíosa agus dul i ngleic leis an easpa dídine go cuimsitheach trí spriocanna uaillmhianacha a shocrú chun na nithe seo a leanas, i measc nithe eile, a dhéanamh:

 • An líon tithe nua a bhítear ag tógáil gach bliain a dhúbail go 25,000 teach faoin mbliain 2020;
 • 47,000 aonad tithíochta sóisialta sa bhreis a sholáthar sa tréimhse go dtí an bhliain 2021;
 • An úsáid is fearr a bhaint as an stoc tithíochta reatha; agus
 • An bealach a réiteach le haghaidh earnáil tithíochta ar cíos atá níos beoga agus níos freagrúla.

Cén fáth a bhfuil Comhairliúchán Poiblí á sheoladh againn?

Foilsíodh Atógáil Éireann, an Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine ón Rialtas, pas beag níos mó ná bliain ó shin an 19 Iúil 2016. Bhí sé mar aidhm ag an bPlean soláthar tithíochta a mhéadú agus a luathú ar fud gach tionachta chun cabhrú le daoine aonair agus teaghlaigh freastal ar a riachtanais tithíochta.

Tá sé soiléir go bhfuil dea-thionchar á imirt ag an infheistíocht mhéadaithe ón Stát agus ag tionscnaimh spriocdhírithe ar thaobh an tsoláthair ar an líon tithe nua atáthar ag cur ar fáil lena bhfáil ar cíos nó lena gceannach.  Mar sin féin, de bharr go bhfuil neamhréir nach bhfacthas a leithéid riamh ann sa ghearrthéarma idir soláthar agus éileamh, is amhlaidh, bliain amháin tar éis fhoilsiú an Phlean, go bhfuil sé tráthúil go ndéanaimid ár machnamh ar na bearta breise a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil, agus forbairt á déanamh againn ar an obair thábhachtach atá críochnaithe nó ar bun cheana féin.

Foilsíodh nóta faisnéise chun a bheith mar bhonn eolais faoin Athbhreithniú. Sa nóta faisnéise, tugtar roinnt ábhar cúlra agus an t-eolas is deireanaí faoin dul chun cinn go dtí seo agus leagtar amach roinnt ceisteanna sonracha a gcuirfí fáilte ar leith roimh thuairimí ina leith.  Is féidir an nóta faisnéise agus doiciméid ábhartha eile a rochtain ach cliceáil ar an nasc thíos dar teideal ‘Doiciméid’.

Conas is féidir páirt a ghlacadh ann?

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí i scríbhinn ó gheallsealbhóirí san earnáil tithíochta agus san earnáil easpa dídine agus ó bhaill den phobal. Ba cheart iad a sheoladh chuig rebuildingireland@housing.gov.ie tráth nach déanaí ná 12pm meán lae Dé hAoine an 11 Lúnasa 2017.  Tá teimpléad clúdaigh le haghaidh aighneachtaí curtha ar fáil agus ba cheart é a chomhlánú agus a sheoladh ar ais i dteannta gach aighneachta.

De rogha air sin, is féidir freagraí, agus an teimpléad clúdaigh atá curtha ar fáil, a chur sa phost chuig:
An tAthbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta Atógáil Éireann, An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, D01 W6X0.

Doiciméid:

Tá na doiciméid seo a leanas ar fáil do dhaoine ar spéis leo aighneacht a dhéanamh:-

 • Doiciméad Faisnéise – Comhairliúchán Poiblí – Athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta Atógáil Éireann (Iúil 2017)
 • Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine (Iúil 2016) (i mBéarla amháin)
 • Forléargas ar an bPlean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine
 • An Teimpléad le haghaidh Aighneachtaí

Téarmaí agus Coinníollacha

Is amhlaidh, maidir le gach aighneacht agus tuairim a chuirfear faoi bhráid na Roinne ina leith seo, go bhféadfar iad a eisiúint faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Ba cheart do fhreagraithe an Doiciméad Faisnéise – Comhairliúchán Poiblí – Athbhreithniú ar Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine (Iúil 2017) a léamh sula gcuireann siad a n-aighneacht isteach.

Cad a dhéanfaimid le do chuid tuairimí?

Fáiltímid roimh gach freagra ar an gcomhairliúchán seo, rud a chabhróidh linn breithniú a dhéanamh ar na gníomhartha breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun cur leis an obair thábhachtach atá críochnaithe nó ar bun cheana féin ar aon dul le Plean Gníomhaíochta Atógáil Éireann agus a chabhróidh linn déanamh amhlaidh ar bhealach a léiríonn an raon is leithne tuairimí is féidir ó gheallsealbhóirí agus ó bhaill den phobal.

Tabhair faoi deara go bhféadfar aighneachtaí agus tuairimí arna bhfáil a fhoilsiú ar an suíomh Gréasáin seo mura n-iarrtar a mhalairt. Is ar na daoine atá ag déanamh aighneachtaí atá an dualgas gan ábhar príobháideach a chur ar áireamh i gcorp a n-aighneachta.

Conas is féidir liom faisnéis a fháil faoi Atógáil Éireann?    

Tá suíomh Gréasáin tiomnaithe ag www.rebuildingireland.ie i bhfeidhm mar thairseach lárnach chun tuairisc a thabhairt ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ar Atógáil Éireann a chur chun feidhme agus chun an pobal a choinneáil ar an eolas faoi phríomhfhorbairtí i dtaca leis na cúig réimse colúin thábhachtacha.  Ar an suíomh Gréasáin, tugtar tuarascálacha míosúla ar ghníomhaíocht sa mhargadh tithíochta, tuarascálacha ráithiúla ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ar ghníomhartha sonracha atá ar áireamh i bPlean Gníomhaíochta Atógáil Éireann a chur chun feidhme agus fógraí ráithiúla faoi phríomhfhorbairtí de réir mar a tharlaíonn siad.

Catagóra 
Ábhar 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Aoine, Iúil 21, 2017
Ag Dúnadh 
Aoine, Lúnasa 11, 2017