Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraítear Tionscadal Abhaile mar bhuaiteoir ar Árais d’Aosú Cliste - Dúshlán i nDearadh Uilíoch arna reáchtáil ag Atógáil Éireann ag an Searmanas Bronnta oifigiúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

Foilsithe an Céadaoin, 28 Mei 2017
Rebuilding Ireland logo

D’fhógair an tUas. Damien English TD, an tAire Stáit do Thithíocht agus Forbairt Uirbeach, inniu (an 28 Meitheamh 2017) an buaiteoir ar Árais d’Aosú Cliste - Dúshlán i nDearadh Uilíoch le linn searmanas bronnta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Ba é Tionscadal Abhaile an buaiteoir. Bronnadh duais €50,000 air.

Ba éard a bhí i gceist leis an iontráil bhuaiteach ná gur forbraíodh samhail nuálach nua lena dtacófaí le húinéirí scothaosta tí a dteach teaghlaigh a athchumrú trí limistéar maireachtála neamhspleáiche a chruthú a bheadh oiriúnach don úinéir scothaosta tí. Leis sin, ní bheadh sé riachtanach an staighre a úsáid a thuilleadh agus chruthófaí cóiríocht inacmhainne aonseomra leapa ar cíos thuas staighre.  Agus úsáid á baint aici as cur chuige dearaidh uilíoch, is é a dhéanann an tsamhail sin ná cur chun cinn a dhéanamh ar bhealach éifeachtúil is féidir ár stoc tithíochta reatha a úsáid trí acmhainn aonseomra leapa ar cíos, rud a theastaíonn go géar, a chruthú i limistéir uirbeacha aibí, rud lena gcumasaítear don úinéir tí cónaí go sábháilte agus go neamhspleách thíos staighre, agus teagmháil leis an duine a chónaíonn thuas staighre á cur chun cinn ag an am céanna. Is é an toradh a bheadh air sin go maolófaí an scoiteacht. Is iad seo na baill d’fhoireann Thionscadal Abhaile: Michelle Moore, Bunaitheoir; Dermot Bannon, Ailtire; Ciaran Ferrie, Ailtire.

Dúirt an tAire English: “Is é beartas an Rialtais tacú le daoine scothaosta cónaí le dínit agus go neamhspleách ina dteach agus ina bpobal féin don tréimhse is faide is féidir. Táim ag súil leis an smaoineamh buaiteach agus le roinnt mhaith de na hiontrálacha eile a fheiceáil agus iad curtha san áireamh mar réitigh le haghaidh tithíocht den chéad scoth a sholáthar sa todhchaí do na daoine a dteastaíonn uathu í.”

Dúirt sé gur ábhar misnigh dó a bhí sa líon freagraí a fuarthas agus i gcáilíocht na n-iontrálacha a cuireadh isteach sa dúshlán dearaidh: “Cé gur gné bheag de chlár Atógáil Éireann í seo, is gné thábhachtach í agus d’éirigh linn í a sholáthar le chéile.”

Ba é aidhm Árais d’Aosú Cliste - Dúshlán i nDearadh Uilíoch ná spreagadh a thabhairt don tionscal dearaidh agus don tionscal foirgníochta smaointe nuálacha a chruthú agus iad ag soláthar réitigh thithíochta do dhaoine scothaosta chun Gníomh 2.19 d’Atógáil Éireann a chur chun feidhme.

Fuarthas breis agus 60 iontráil den chéad scoth ó áiteanna ar fud na tíre. Breithníodh cúig iontráil mholta sa bhabhta deiridh, áit a bhfuair siad maoiniú €10,000 agus tacaíocht chun a smaoineamh a fhorbairt tuilleadh.

Iarradh ar na cúig iontrálaí mholta a smaointe a fhorbairt tuilleadh i mBabhta 2 den Dúshlán. Le linn na céime sin, bhí ar na hiontrálaithe molta cruthúnas substainteach a thabhairt á léiriú gur breithníodh prionsabail an Dearaidh Uilíoch, gur smaoineamh indéanta cost-éifeachtúil é agus go bhféadfaí é a phríomhshruthú.

“Taispeánadh le hÁrais d’Aosú Cliste - Dúshlán i nDearadh Uilíoch (HSAUDC) de chuid Atógáil Éireann gurb amhlaidh, trí chur chuige Dearaidh Uilíoch a ghlacadh i leith dearadh tí agus pobail, gur féidir réitigh nuálacha a aimsiú i gcomhar le geallsealbhóirí ilchineálacha, rud a chuireann ar chumas gach duine, beag beann ar a n-aois, a méid agus a gcineálacha cumais agus míchumais, cónaí ina dteach agus ina bpobal féin agus rath a bheith orthu iontu”, arsa an Dr Ger Craddock, Príomhoifigeach an Lárionaid Sármhaitheasa i nDearadh Uilíoch.

Ba iad seo na ceithre smaoineamh mholta eile: Cairdeas, ar ardán é le haghaidh pobail ar feadh an tsaoil a chruthú i mbailte na hÉireann; dearadh Tithe Ilghlúine lena gcabhrófaí le teaghlaigh cónaí ina bpobal ar feadh na mblianta; iRUMM, ar táirge Uilíoch Móibíleach Modúlach Seomraí Comhtháite é lena bhforbraítear samhail nuálach nua lena dtacófaí le húinéirí scothaosta tí a dteach teaghlaigh a athchumrú; agus UrbanAge, lena dtéitear i ngleic le Sineirgí Tithíochta/Uirbeachais d’Aosú Cliste.

Chuir gach iontráil físeán gairid ar fáil inar cuireadh síos ar a smaoineamh. Is féidir amharc orthu ag www.homesforsmartageing-ud.com. Is féidir freisin amharc ar ghailearaí ina léirítear na hiontrálacha go léir a fuarthas le linn phróiseas an dúshláin.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá cur síos achomair ar gach ceann de na cúig iontráil mholta faoi iamh.

Maidir le hAtógáil Éireann

Ceapadh Atógáil Éireann chun soláthar tithíochta sa tír seo a bhrostú agus tá sé ag dul i ngleic leis an easpa tithe atá ar fáil sa tír. Is é an toradh a bheidh ar an bplean, rud a bhrúitear chun cinn le gníomhartha, ná go mbeidh méadú suntasach ann ar an líon tithe atá á soláthar ar fud na tíre. Tá clúdach uaillmhianach cruthaitheach ag an bplean agus tá cur chuige radacach á ghlacadh aige. Is é an toradh a bheidh air go dtabharfar aghaidh ar na riachtanais atá ag daoine agus teaghlaigh atá ina gcónaí i gcóiríocht éigeandála, go mbrostófar soláthar tithíochta sóisialta, go dtógfar tuilleadh tithe, go mbainfear leas as tithe folmha agus go gcuirfear feabhas ar an earnáil cóiríochta ar cíos.

Táthar ag tacú le hAtógáil Éireann le maoiniú €5.55 billiún. Is é aidhm an phlean 47,000 teach sóisialta a chur leis an soláthar tithíochta sóisialta, an t-aschur foriomlán tithíochta a mhéadú faoi dhó go 25,000 teach sa bhliain ar a laghad faoin mbliain 2021, freastal ar gach cineál tionachta (tionacht shóisialta, tionacht phríobháideach agus tionacht ar cíos), agus dul i ngleic leis an easpa dídine ar bhealach cuimsitheach. Is é aidhm an phlean fhadréimsigh seo aghaidh a thabhairt ar gach gné den chóras tithíochta faoi Chúig Cholún:

•          Aghaidh a Thabhairt ar an Easpa Dídine
•          Soláthar Tithíochta Sóisialta a Bhrostú
•          Tuilleadh Tithe a Thógáil
•          Feabhas a Chur ar an Earnáil Cóiríochta ar Cíos
•          Leas a Bhaint as an Tithíocht Reatha

Tá plean Atógáil Éireann agus tuarascálacha ráithiúla gaolmhara ar an dul chun cinn ar fáil lena léamh agus lena n-íoslódáil ar www.rebuildingireland.ie (nasc seachtrach)

Lean sinn ar Twitter le haghaidh an t-eolas is deireanaí a fháil go rialta: @RebuildingIrl  #RebuildingIreland

Tabhair ‘is maith liom’ dúinn ar Facebook: https://www.facebook.com/RebuildingIreland

Maidir le Dearadh Uilíoch

Is é is Dearadh Uilíoch ann ná timpeallacht a dhearadh agus a chomhshuíomh le gur féidir le gach duine í a rochtain, a thuiscint agus a úsáid a mhéid is féidir, beag beann ar a n-aois, a méid ná a míchumas. Áirítear leis sin áiteanna poiblí sa timpeallacht thógtha amhail foirgnimh, sráideanna nó spásanna a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu; táirgí agus seirbhísí a chuirtear ar fáil sna háiteanna sin; agus córais atá ar fáil, lena n-áirítear teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (TFC).

(An tAcht um Míchumas, 2005)

Catagóra 
Ábhar