Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Foilsíonn an tAire Coveney sonraí faoi thuilleadh dul chun cinn ar Scéimeanna Tithíochta Sóisialta, lena n-áirítear 1,600 Teach Sóisialta nua ar na bacáin

Foilsithe an Déardaoin, 18 Bealtaine 2017
Rebuilding Ireland logo
Min Coveney launching social housing progress report for Q1 2017

Le linn cuairte a thug sé ar Pháirc Ghort na Bealtaine, Cluain Dolcáin, d’fhoilsigh an tUas. Simon Coveney TD, an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu (an 18 Bealtaine 2017) liosta nuashonraithe stádais de scéimeanna tithíochta sóisialta atá ag déanamh dul chun cinn ar fud na tíre, ag teacht sna sála ar an liosta stádais a foilsíodh an 20 Feabhra 2017. Is é atá i bPáirc Ghort na Bealtaine ná scéim tithíochta nua Údaráis Áitiúil ar a bhfuil 18 dteach á dtógáil. Is ionann costas na scéime agus €4.1m.

“Tá ríméad orm a rá gurb amhlaidh, ó foilsíodh an tuarascáil stádais dheireanach, gur mhéadaigh an líon scéimeanna tithíochta sóisialta atá ar na bacáin sa tír ó 504 scéim go 607 scéim agus ó 8,430 aonad go níos mó ná 10,072 aonad. Is féidir a fheiceáil ansin go bhfuil an-dul chun cinn á dhéanamh ar thithíocht shóisialta a sholáthar. Sa chéad ráithe den bhliain 2017 ina haonar, cuireadh breis agus 1,600 aonad tithíochta sóisialta nua leis na haonaid atá beartaithe. Táim an-sásta leis an dul chun cinn sin agus, ar ndóigh, ba mhaith liom go gcuirfeadh gach údarás áitiúil na tionscadail tithíochta sóisialta sin ar aghaidh a luaithe is féidir. Thug mé gealltanas do gach duine atá bainteach le soláthar na n-aonad sin go bhfuil cistiú ar fáil chun tacú lena ngníomhaíocht.”

Tá dul chun cinn á dhéanamh ar shraith tionscadal tithíochta sóisialta ag Údaráis Áitiúla, ag Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe agus ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá siad ag déanamh amhlaidh trí raon meicníochtaí agus clár soláthair a chur i bhfeidhm. Tá plean láidir tógála i bhfeidhm anois lena soláthrófar breis agus 10,000 teach sóisialta nua sna blianta le teacht. Cuireadh roinnt de na tithe sin i gcrích cheana féin sa bhliain 2016 agus sa chéad ráithe den bhliain seo. Is ionann é sin agus mórghéarú agus mór-luasghéarú ar an gclár tógála tithíochta sóisialta.

Ó thaobh soláthar láithreach de, tógadh pas beag níos mó ná 650 teach sóisialta nua sa bhliain 2016. Is é is aidhm dúinn an líon sin a mhéadú go mór go níos mó ná 2,400 teach sóisialta sa bhliain 2017.

Tá údaráis áitiúla agus comhlachtaí tithíochta ceadaithe ag leanúint ar aghaidh le tionscadail a ullmhú agus a thabhairt ar aghaidh. Leanfaidh an Roinn ar aghaidh le tionscadail a cheadú chun a chinntiú go mbeidh go leor tionscadal ann a bheith ábalta leas a bhaint as na méaduithe suntasacha ar an gcistiú a bheidh ar fáil sna blianta atá le teacht. Maidir leis an Measúnú ar Riachtanais Tithíochta a foilsíodh sa bhliain 2016, cinnteoimid freisin go soláthrófar tithe nua sna pobail a bhfuil géarghá acu leo.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go leagtar amach in Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine clár uaillmhianach tithíochta sóisialta an Rialtais. Is é aidhm an chláir 47,000 aonad tithíochta sóisialta nua a sholáthar faoin mbliain 2021. Leithdháileadh cistiú is fiú €5.35 billiún air cheana féin. Den 47,000 teach sóisialta nua a sholáthrófar do theaghlaigh, beidh 26,000 teach ina dteach a sholáthrófar trí oibreacha tógála nó, i gcásanna áirithe, trí mhóroibreacha athchóirithe.

“Leanfaidh an Roinn ar aghaidh le tionscadail a cheadú chun a chinntiú go mbeidh go leor tionscadal ann a bheith ábalta leas a bhaint as na méaduithe suntasacha ar chistiú a bheidh ar fáil sna blianta atá le teacht.” Mar is féidir a fheiceáil ón liosta, tá raon leathan tionscadal beartaithe againn a chuirfear i gcrích. Táim lánchinnte go leanfaidh na hÚdaráis Áitiúla agus na Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe ar aghaidh le dul chun cinn a dhéanamh ar an méid atá déanta againn agus tithe atá ag teastáil go géar a thógáil,” arsa an tAire Coveney mar fhocal scoir.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí
Cad é atá ar áireamh sa Tuarascáil seo?
Sa Tuarascáil seo, tugtar sonraí faoi na tionscadail tógála go léir, agus iad miondealaithe de réir cláir agus Údaráis Áitiúil. Léirítear inti an dul chun cinn ag gach céim den tsaolré tionscadail i gcás tionscadail nár cuireadh tús leo ach le déanaí agus i gcás tionscadail a cuireadh i gcrích.
Áirítear leis an soláthar sin:

 • Tógáil ag Údaráis Áitiúla agus ag Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta,
 • Tionscadail Athghiniúna,
 • Tionscadail um Scéimeanna Cúnaimh Chaipitil (SCC) - lena soláthraítear saintithe sóisialta do ghrúpa sonracha amhail daoine faoi mhíchumas agus daoine scothaosta,
 • Tionscadail Mhearsholáthair, agus
 • Tionscadail arna gcistiú faoin tSaoráid Léasaithe Réamhíocaíochta Caipitil - áit a bhfaigheann Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe suim roimh ré ón Státchiste, a bhfaigheann siad an chuid eile ar iasacht agus a bhfaigheann siad íocaíochtaí leanúnacha ón Státchiste (Comhaontuithe Íocaíochta agus Infhaighteachta).

Ní áirítear leis an Tuarascáil:

 • Na tionscadail faoin gclár Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí um Thithíocht Shóisialta,
 • Tithe Folmha - Tithe ar athchóirigh Údaráis Áitiúla iad (2,300 teach sa bhliain 2016),
 • Tithe a fuarthas mar éadáil.

Tá 607 scéim liostaithe san iomlán ann. Tá siad ag soláthar 10,072 theach.
Tá na Scéimeanna miondealaithe de réir Údarás Áitiúil agus na céime ag a bhfuil siad sa phróiseas ceadaithe 4 chéim.

 • Tá 155 cinn ag Céim 1 (ag soláthar 2,555 theach)
 • Tá 104 cinn ag Céim 2 (ag soláthar 1,675 theach)
 • Tá 52 cheann ag Céim 3 (ag soláthar 539 dteach)
 • Tá 82 cheann ag Céim 4 (ag soláthar 2,069 dteach)
 • Tá 130 ceann ar an láithreán (ag soláthar 2,378 dteach)
 • Tá 84 cinn curtha i gcrích (ag soláthar 856 theach)

Déanfar an Tuarascáil a nuashonrú agus a fhoilsiú gach ráithe.

Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine
Is Plean Uile-Rialtais é Rebuilding Ireland ar leithdháileadh cistiú is fiú €5.35 billiún air agus atá roinnte ina 5 phríomhcholún a bhfuil mar aidhm acu:

1.         Aghaidh a thabhairt ar an easpa dídine go cuimsitheach,
2.         Soláthar na tithíochta sóisialta a mhéadú faoi 47,000 aonad faoin mbliain 2021,
3.         Aschur iomlán an tsoláthair thithíochta ar fad (tithe sóisialta, tithe príobháideacha agus tithe ar cíos) a mhéadú faoi 25,000 aonad sa bhliain ar a  laghad faoin mbliain 2021,
4.         An earnáil tithe ar cíos a fheabhsú agus a nuachóiriú, agus,
5.         An úsáid is fearr a bhaint as an stoc tithíochta

Tá plean Rebuilding Ireland agus tuarascálacha ráithiúla gaolmhara ar an dul chun cinn ar fáil lena léamh agus lena n-íoslódáil ar www.rebuildingireland.ie
Lean sinn ar Twitter le haghaidh an t-eolas is deireanaí a fháil go rialta: @RebuildingIrl  #RebuildingIreland
Tabhair ‘is maith liom’ dúinn ar Facebook: https://www.facebook.com/RebuildingIreland