Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Oibreacha móra infreastruchtúir seolta ag an Aire Tithíochta agus Pleanála Simon Coveney chun 1,300 teach nua a thógáil ar láithreán tábhachtach i mBaile Átha Cliath lena ligean ar cíos

Foilsithe an Déardaoin, 09 Fea 2017
Rebuilding Ireland logo

Rinne an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Simon Coveney T.D., an fód a iompú inniu (an 9 Feabhra, 2017) ar láithreán móroibreacha i gCoill na Silíní, Baile Átha Cliath, rud a fhágfaidh go bhféadfar dúshraith a leagan don 7,000 teach atá le bheith le taobh ceithre stad LUAS i mBaile Átha Cliath theas.  Seo é an chéad chéim i dtreo 1,300 teach nua a chur ar fáil, a bhfuil sé i gceist iad a thógáil níos faide anonn i mbliana mar cheann de chéad tionscadail na hÉireann tithe a thógáil lena ligean ar cíos, mar chuid de phlean réitigh an Rialtais, dar teideal Rebuilding Ireland.

Dúirt an tAire: Tá tús á chur i gceart le Rebuilding Ireland anois, ceann de na tionscadail forbartha uirbí in Éirinn. Sa deireadh thiar, fostófar tuairim agus 3,000 duine dá bharr.  €160m an méid caipitil a infheisteofar i ngeilleagar na hÉireann san iomlán de bharr an tionscadail infreastruchtúir SDZ, agus luach beagán faoi bhun €1bn ó thaobh na tógála.  Tá tuilleadh fógraí le teacht i dtaobh tionscadail mhóra eile a bhaineann le tithíocht, idir chinn phoiblí agus chinn phríobháideacha, i mBaile Átha Cliath agus go réigiúnach.   Tá dul chun cinn á dhéanamh ar Chreat Pleanála Náisiúnta an Rialtais maidir le pleanáil agus forbairt fhoriomlán - Ireland 2040. Tá ár bPlean, Rebuilding Ireland, ag bailiú nirt agus tá torthaí air i measc an phobail."

Ní fada ó shin a sheol an tAire Coveney Colún 3, 'Build More Homes', faoin bplean Rebuilding Ireland.   Dírítear i gColún 3 ar thuilleadh tithe a thógáil ar phraghsanna réasúnta agus i gceantair a bhfuil fonn ar dhaoine maireachtáil iontu. Crios Sainfhorbraíochta (SDZ) í Coill na Silíní atá faoi réir ag stádas pleanála mire.

Ag cur clabhsúir ar a chuid cainte, dúirt an tAire:

“Beidh Coill na Silíní ina phobal inmharthana eiseamláireach, áit a gcuirfear ar fáil, ó thús, áiseanna iompair phoiblí ar ardchaighdeán, páirceanna nua a bheidh chomh mór céanna le Páirc Mharlay agus Faiche Stiabhna, agus áit a mbeidh comhthionól fuinniúil fuinte i measc áitritheoirí agus lucht miondíola an bhaile, mar aon le 1,300 aonad a thógfar lena ligean ar cíos. Beidh 10% acu ina dtithe sóisialta, a bheidh ar fáil d'aon iarraidh amháin. Tá i gceist againn tosú i bhfómhar na bliana seo.”

CRÍOCH

Nóta d'Eagarthóirí

Cuid de na príomhthiomantais faoi Cholún 3:

 • Aschur a dhúbláil agus breis agus 25,000 aonad a chur ar fáil ar an meán sa bhliain le linn thréimhse an Phlean [2017-2021], arb é a chabhróidh lena bhaint amach
 • Tuilleadh talaimh a chur ar fáil agus talamh leis an Stát a sholáthar ar chostas íseal
 • Ciste Gníomhúcháin um Infreastruchtúr Tithíochta Áitiúla (LIHAF) - €200m
 • Maoiniú á dhéanamh ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA) ar infreastruchtúr scála móir "ar an láithreán" d'fhorbróirí, ag cur leis an gCiste Gníomhúcháin um Infreastruchtúr Tithíochta Áitiúla (LIHAF)
 • Tús áite a thabhairt do láithreáin mhóra cheannródaíochta ar shuíomhanna tábhachtacha uirbeacha d'fhonn dlús a chur le tógáil tithe
 • Athchóirithe pleanála – iarratais ar fhorbairtí móra tithíochta le seoladh caol díreach chuig an mBord, próiseas nua níos éifeachtaí ann i dtaca le Cuid 8, áiseanna pleanála ar líne
 • Creat Pleanála Náisiúnta a chur i bhfearas agus bainistiú a dhéanamh ar thalamh – forbairtí ilsealbhaíochta ar thalamh leis an Stát.
 • Modhanna éifeachtúla dearaidh agus seachadta chun costais a bhaineann le
  tithe a chur ar fáil a ísliú
 • Bearta le tacú le nuálaíocht tógála agus scileanna tógála
Catagóra 
Ábhar