Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ráiteas an Aire Uí Mhurchú maidir le Tuarascáil na Príomh-Oifige Staidrimh (CSO) i dtaobh Críochnú Aonad Cónaithe Nua

Foilsithe an Déardaoin, 16 Bealtaine 2019
Minister Eoghan Murphy

Fáiltím roimh Thuarascáil R1 2019 an CSO maidir le Críochnú Aonad Cónaithe Nua, agus dearbhú ann go bhfuil treocht láidir le sonrú agus gníomhaíocht tógála tithe ag dul in airde de réir na dtacar sonraí ábhartha ar fad. Bíodh is go bhfuil sé tábhachtach go leanfaimid ar aghaidh lenár gcuid iarrachtaí le cinntiú go leanfar leis an treocht seo nó fiú go ndéanfar é a fheabhsú tuilleadh, is ábhar misnigh fós é torthaí an lae inniu a fheiceáil.

Chun aghaidh a thabhairt ar an easpa dídine, ar inacmhainneacht agus ar na dúshláin a bhaineann le tithíocht, caithfimid réiteach a fháil ar fhadhb an tsoláthair. Léiríonn na figiúirí seo go bhfuil sé seo ag tarlú anois.

22,242 líon na dtithe nua a cuireadh ar fáil lena n-úsáid sa dá mhí dhéag suas go deireadh Mhí an Mhárta 2019. Seo méadú 19% i gcomparáid leis an dá mhí dhéag suas go Mí an Mhárta 2018 (18,766), agus an-mholadh atá sa mhéid sin don obair ar fad atá á déanamh le cinntiú go bhfuiltear ag cur lenár soláthar tithíochta.

As na tithe nua sin a cuireadh ar fáil lena n-úsáid, ba é líon na n-aonad cónaithe úrnua críochnaithe a cuireadh leis an stoc tithíochta sa bhliain dar chríoch Márta 2019 ná 18,828, sin méadú 25% i gcomparáid leis an mbliain dar chríoch Márta 2018 (15,091).

Sa dá mhí dhéag suas go deireadh mhí an Mhárta 2019, cuireadh i gcrích 792 teach neamhchríochnaithe agus cuireadh 2,622 teach ar fáil lena n-úsáid, a bhí folamh le níos mó ná dhá bhliain anuas. Cuid de phríomhthosaíochtaí Atógáil Éireann ná líon na dtithe nua a mhéadú, dul i ngleic le heastáit neamhchríochnaithe agus tithe folmha a chur ar fáil lena n-úsáid arís. Mar sin, is iontach a fheiceáil go bhfuil ag éirí linn i gcónaí dul chun cinn suntasach a dhéanamh sna réimsí seo.

Tá táscairí eile a thacaíonn leis na treochtaí an-dearfach seo, ar nós Ceadanna Pleanála a raibh méadú 41% ar a líon i gcomparáid le bliain iomlán 2017. Chomh maith leis sin, tháinig méadú 32% ar líon na bhFógraí Tosaithe agus méadú 19% ar líon na gClárúchán sa bhliain dar chríoch Márta 2019.

Tá teachtaireacht shoiléir i dtuarascáil an CSO. Tá rath ar iarrachtaí mo Roinne, gníomhaireachtaí ábhartha, údarás áitiúil, Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus páirtithe leasmhara eile, agus muid ag díriú ar spriocanna Atógáil Éireann a bhaint amach. Ach ní féidir linn talamh slán a dhéanamh de sin, agus caithfimid leanúint orainn ag obair le chéile chun dul i ngleic le ceist an tsoláthair tithíochta.