Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Tithíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 3 days ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Forbhreathnú

Tá freagairt trasrialtais i gceist le tithíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas:

 • Is é atá i gceist leis an ról atá ag an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ná creat náisiúnta beartais, reachtaíochta agus cistiúcháin a sholáthar chun bonn a chur faoin ról atá ag na húdaráis áitiúla maidir le haghaidh a thabhairt ar riachtanais tithíochta ar leibhéal áitiúil.
 • Is ar údaráis áitiúla aonair atá an fhreagracht reachtúil as tithíocht a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas agus as seirbhísí gaolmhara a chur ar fáil. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le d’údarás áitiúil.
 • Tá an Housing Agency freagrach as cur i bhfeidhm na ngníomhartha a bhrú chun cinn agus a mhaoirsiú de réir mar a bhaineann siad le soláthar tithíochta a chur ar aghaidh do dhaoine faoi mhíchumas. Is go príomha trína cuid foghrúpaí a chuirtear an obair sin i gcrích.
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) freagrach as cúram sláinte agus as tacaí sóisialta a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas agus tá buiséad bliantúil suntasach i bhfeidhm aici le haghaidh seirbhísí den sórt sin. Tá sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin an HSE
 • Cuireann an Roinn Sláinte cistiú ar fáil chun tithíocht agus tacaíocht a éascú do dhaoine faoi mhíchumas freisin. Agus í ag obair i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, tá ról ag an Roinn Sláinte maidir le creat náisiúnta beartais agus reachtaíochta tithíochta a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas.
 • Comhordaíonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais an obair níos leithne chun beartas míchumais an Rialtais a fhorbairt. Is ar an obair sin a bhunaítear beartas tithíochta na Roinne ina dhiaidh sin.

An Beartas Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas

An Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2011-2016

Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2011-2016 i mí Dheireadh Fómhair 2011. Rinneadh doiciméad gaolmhar dar teideal an Creat Náisiúnta maidir le Cur i bhFeidhm - An Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2011-2016 a fhoilsiú ina dhiaidh sin i mí Iúil 2012. Sna doiciméid sin, ar comhfhoilseacháin ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus ón Roinn Sláinte iad, leagtar amach an creat leathan a leanfaidh an Rialtas maidir le tithíocht a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas, agus leas á bhaint aige as roghanna tithíochta príomhshrutha. Forbraíodh iad mar chuid de chreat comhleanúnach atá ag teacht le beartas meabhairshláinte an Rialtais, is é sin:  Time to Move on from Congregated Settings – A strategy for Community Inclusion.

A bhuí leis an ngealltanas a thugtar sa doiciméad Programme for a Partnership Government, tabharfar ardán ar ar féidir an obair shuntasach atá déanta go dtí seo a chomhdhlúthú agus a fhorbairt agus beifear in ann a chinntiú go gcoinneofar an obair sin ar bun agus beartais tithíochta á bhforbairt amach anseo. Dearbhaíodh an Straitéis sa Phlean gníomhaíochta don tithíocht. Fadaíodh raon feidhme na Straitéise go dtí an bhliain 2020 d’fhonn na haidhmeanna atá léi a bhaint amach agus d’fhonn leanúint ar aghaidh le í a úsáid chun beartas a threorú agus a chur chun cinn.

Tá an Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas ar fáil i bhformáid Easy Read freisin.

Rebuilding Ireland: Plean gníomhaíochta don tithíocht agus don easpa dídine

Foilsíodh Rebuilding Ireland: Plean gníomhaíochta don tithíocht agus don easpa dídine i mí Iúil 2016 agus is é is aidhm dó:

 • Freastal ar na riachtanais atá ag daoine scothaosta nó ag daoine faoi mhíchumas atá ina gcónaí i dtithíocht shóisialta
 • Tacaíocht spriocdhírithe a chur ar fáil do thithe príobháideacha tríd an Deontas um Oiriúnú Tithe, trí Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta agus trí Dheontas na nÁiseanna Soghluaisteachta
 • Cur ar chumas daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas leanúint de mhaireachtáil go neamhspleách ina dteach féin ar feadh tréimhse níos faide agus filleadh luath ó fhanachtaí ospidéil a éascú
 • Leanúint de thacaíocht a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas aistriú ó láithreacha comhchónaithe chuig maireachtáil phobalbhunaithe trí chaipiteal imfhálaithe tithíochta a sholáthar

Tá sonraí iomlána ar fáil ar shuíomh gréasáin Rebuilding Ireland

Beartas a Chur i bhFeidhm

Is trí fhoghrúpa tiomnaithe go príomha atá an Ghníomhaireacht Tithíochta ag spreagadh chur i bhfeidhm na ngníomhartha sainaitheanta sa Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2011-2016. Cuimsíonn an foghrúpa sin ionadaithe uathu seo:

 • An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
 • An HSE
 • Údaráis áitiúla
 • Irish Council for Social Housing
 • Eagraíochtaí éagsúla a dhéanann ionadaíocht do dhaoine faoi mhíchumas

Tá roinnt mhaith oibre déanta go dtí seo chun tionscnaimh éagsúla a chur ar fáil lena dtacófaí le soláthar nua tithíochta tiomnaithe do dhaoine faoi mhíchumas agus lena ndéanfaí soláthar d’oiriúnú an stoic atá ann cheana. Tá an foghrúpa sin ag leanúint de dhul chun cinn a dhéanamh ar raon gníomhartha tosaíochta de réir plean oibre comhaontaithe agus tá sé ag tabhairt aghaidh ar na príomhfhadhbanna a bhaineann le cóiríocht a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas. Bhunaigh sé tascghrúpaí a bhaineann le maireachtáil phobalbhunaithe agus leis an meabhairshláinte freisin.

Bhunaigh an Roinn Implementation Monitoring Group (IMG) chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn agus chun tuairisciú ina leith. Is é oifigeach sinsearach sa Roinn a dhéanann cathaoirleacht ar an IMG agus cuimsíonn sé ionadaithe ón HSE, ón Roinn Sláinte, ón nGníomhaireacht Tithíochta agus ó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do dhaoine faoi mhíchumas.

Is iad seo a leanas na tuairiscí ar an dul chun cinn arna bhfoilsiú ag an IMG agus ina dtugtar mionsonraí faoin dul chun cinn a rinneadh ón mbliain 2013 i leith:

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, i gcomhar leis an nGníomhaireacht Tithíochta, tar éis treoirleabhar a fhoilsiú dar teideal Treoir maidir le Roghanna Tithíochta atá ar fáil trí Údaráis Áitiúla. Soláthraíonn an leabhrán léargas ginearálta ar na roghanna agus scéimeanna éagsúla tithíochta atá ar fáil trí údaráis tithíochta. Cuimsítear raon leathan ábhar ann lena n-áirítear iarratais ar thacaíocht tithíochta sóisialta, deontais le tithe a oiriúnú agus morgáistí le húdaráis áitiúla. Tá leaganacha den leabhrán atá Éasca le Léamh agus i mBéarla Soiléir forbraithe freisin trí Inclusion Ireland agus NALA faoi seach.

Tá eolas ar an Deontais um Oiriúnú Tithe agus an Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta ar ár gréasáin Deontais Tithíochta faoi Mhichumas.

 

 

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.