Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Deontais Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Deontais um Oiriúnú Tithe

Leis an Scéim Deontas um Oiriúnú Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas soláthraítear cúnamh deontais d’iarratasóirí chun cuidiú leis na hoibreacha is gá le réasúnú a dhéanamh chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí do riachtanais chóiríochta duine faoi mhíchumas. Tá an Scéim á riar ag na húdaráis áitiúla.

Is é 30,000 euro an deontas uasta éifeachtúil faoin scéim, lena bhféadfaí suas le 95% de chostas ceadaithe na n-oibreacha a íoc.

Cé hiad na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh air?

Duine faoi mhíchumas a dteastaíonn uaidh nó uaithi oibreacha oiriúnaithe a fháil déanta chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí dá riachtanais chóiríochta nó úinéir tí thar ceann duine faoi mhíchumas ar ball den teaghlach é nó í.

An bhfuil tástáil acmhainne i gceist?

Tá. Déanfar iarratasóirí a mheasúnú ar bhonn ioncam uile an teaghlaigh, i.e. ollioncam bliantúil úinéir cláraithe réadmhaoine (má tá cónaí ar an úinéir sa teach) mar aon leis na baill teaghlaigh ar fad atá os cionn 18 mbliana d’aois (nó os cionn 23 má tá siad in oideachas lánaimseartha) sa bhliain chánach roimhe sin. D'fhéadfaí ioncam úinéir cláraithe na réadmhaoine a chur san áireamh, tá níos mó eolais le fáil ar an bhfoirm iarratais aonair. D’fhéadfadh deontas uasta éifeachtúil de 30,000 euro chun íoc as suas le 95% de chostas na n-oibreacha bheith ar fáil d’iarratasóirí ag a bhfuil ollioncaim teaghlaigh suas le 30,000 euro in aghaidh na bliana, ag laghdú go 30% d’iarratasóirí ag a bhfuil ollioncam teaghlaigh idir 50,001 agus 60,000 euro  in aghaidh na bliana.  Beidh an tástáil acmhainne chéanna i bhfeidhm i ngach limistéar údaráis áitiúil agus tá sí ar aon dul leis na critéir um measúnú ar an ngá le tithíocht shóisialta.

Cén cineál oibre atá incheadaithe?

D’fhéadfadh cineálacha éagsúla oibre bheith incheadaithe faoin scéim agus d’fhéadfadh an méid seo a leanas a sholáthar fúithi:

  • rampaí rochtana
  • cathaoireacha staighre
  • saoráidí leithris thíos staighre
  • cithfholcadáin inrochtana
  • oiriúnuithe chun rochtain cathaoir rotha a éascú agus
  • oibreacha ar bith eile is gá le réasún chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí do chóiríocht duine faoi mhíchumas.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Is féidir an fhoirm a íoslódáil thíos nó déan teagmháil le Rannóg na nDeontas Tithíochta de chuid d’údaráis áitiúil nó ar a suíomh idirlín. Cuirfear na foirmeacha iarratas ar aghaidh chuig oifig de chuid údaráis áitiúil. 

Foirm Iarratais

Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta

Le Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta soláthraítear cúnamh deontais chun sraith bhunúsach oibreacha a chumhdach chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna soghluaisteachta, a bhaineann go príomha le haosú, ach ní le haosú amháin. Tá an Scéim á riar ag na húdaráis áitiúla.

Is é 6,000 euro an deontas uasta éifeachtúil faoi Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta, lena bhféadfaí suas le 100% de chostas na n-oibreacha a íoc.

Cé hiad na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh air?

Duine a theastaíonn uaidh nó uaithi oibreacha oiriúnaithe a fháil déanta chun dul i ngleic lena riachtanais soghluaisteachta.

An bhfuil tástáil acmhainne i gceist?

Tá. Déanfar iarratasóirí a mheasúnú ar bhonn ioncam uile an teaghlaigh, i.e. ollioncam bliantúil úinéir cláraithe réadmhaoine (má tá cónaí ar an úinéir sa teach) mar aon leis na baill teaghlaigh ar fad atá os cionn 18 mbliana d’aois (nó os cionn 23 má tá siad in oideachas lánaimseartha) sa bhliain chánach roimhe sin. D'fhéadfaí ioncam úinéir cláraithe na réadmhaoine a chur san áireamh, tá níos mó eolais le fáil ar an bhfoirm iarratais aonair. D’fhéadfadh deontas uasta 6,000 euro bheith ar fáil d’iarratasóirí ag a bhfuil ollioncaim teaghlaigh suas le 30,000 euro in aghaidh na bliana. Beidh an tástáil acmhainne chéanna i bhfeidhm i ngach limistéar údaráis áitiúil agus tá sí ar aon dul leis na critéir um measúnú ar anngá le tithíocht shóisialta.

Cén cineál oibre atá incheadaithe?

D’fhéadfadh cineálacha éagsúla oibre bheith incheadaithe faoin scéim agus d’fhéadfadh an méid seo a leanas a sholáthar fúithi:

  • greimráillí
  • rampaí rochtana
  • cithfholcadáin ar leibhéal rochtana agus cathaoireacha staighre
  • nó mionoibreacha ar bith eile a mbeadh gá leo chun riachtanais soghluaisteacht an iarratasóra a éascú.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Is féidir an fhoirm a íoslódáil thíos nó déan teagmháil le Rannóg na nDeontas Tithíochta de chuid d’údaráis áitiúil nó ar a suíomh idirlín. Cuirfear na foirmeacha iarratas ar aghaidh chuig oifig de chuid údaráis áitiúil. 

Foirm Iarratais

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.