Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Easpa Dídine

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Forléargas

Chun dul i ngleic le ceist na heaspa dídine, tá freagra tras-Rialtais ag teastáil:

 • Baineann ról na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiύil maidir le heaspa dídine le soláthar de chreat náisiúnta beartais, reachtaíochta agus maoinithe chun taca a chur faoi ról na n-údarás áitiúil agus iad ag dul i ngleic le heaspa dídine ag an leibhéal áitiúil.
 • Tá an fhreagracht reachtúil i ndáil le soláthar de chóiríocht easpa dídine agus na seirbhísí bainteacha ar na húdaráis áitiúla aonair. Má tá tú gan dídean, téigh i dteagmháil le do thoil le Rannóg Tithíochta d’údaráis áitiúil.
 • Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) freagrach as cúram slainte agus tacaíochtaí sóisialta a sholáthar do dhaoine gan dídean, agus buiséad suntasach bliantúil á bhainistiú aici le haghaidh seirbhísí díreacha gan dídean. Tá sonraí ar fáil ar láithreán gréasáin an HSE.
 • Tá Gníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh Tusla freagrach as seirbhísí le tacaíocht a thabhairt d’íogartaigh na drochíde teaghlaigh. Tá sonraí ar fáil ar láithreán gréasáin Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh Tusla.
 • Déanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí réimse tacaíochtaí a mhaoirsiú chun cabhrú le tionóntacht a choinneáil nó a fháil. Tá sonraí ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Beartas Easpa Dídine

Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine

Lógó Rebuilding Ireland

Arna fhoilsiú i mí Iúil 2016, tá Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus don Easpa Dídine deartha chun:-

 • dlús a chur le soláthar na tithíochta sóisialta
 • tuilleadh tithíochta a sheachadadh
 • leas a bhaint as tithe folamha
 • an earnáil ar cíos a fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ndaoine agus na ndteaghlach gan dídean.

Tá mionsonraí iomlána ar fáil ar shuíomh idirlín Rebuilding Ireland.

Plean Forfheidhmithe ar Fhreagra an Stáit ar Easpa Dídine

Mar aon le Rebuilding Ireland táthar ag tabhairt faoi raon beart le soláthar imfhálaithe de chóiríocht a dhaingniú do theaghlaigh gan dídean agus chun na tacaí riachtanacha a eagrú.

Sonraíodh na bearta seo sa Plean Forfheidhmithe ar Fhreagra an Stáit ar Easpa Dídine (Bealtaine 2014) de chuid an rialtais chom maith leis an bPlean Gníomhaíochta chun Aghaidh a Thabhairt ar Easpa Dídine (Nollaig 2014).

Is ionann na Pleananna seo agus cur chuige ón Rialtas ar fad le déileáil leis an easpa dídine agus tá gníomhartha iontu i ndáil leis na saincheisteanna gaolmhara a bhaineann le tithíocht, leas agus cúram sláinte.

Plean Forfheidhmithe – Réigiún Bhaile Átha Cliath (i mBéarla amháin)

An tuarascáil is déanaí ar dhul chun cinn:

Implementation Plan on the State's Response to Homelessness - Progress Report for Quarter 4 2015

Implementation Plan on the State's Response to Homelessness - Progress Report for Quarter 3 2015

Ráiteas Beartais Easpa Dídine

Foilsíodh Ráiteas Beartais Easpa Dídine (i mBéarla amháin) an Rialtais i bhFeabhra 2013. Déantar sa ráiteas gealltanas soiléir maidir le cur chuige bunaithe ar thithíocht  chun deireadh a chur le heaspa dídine fadtéarmach, agus leagtar amach sa ráiteas trí phríomhghnéithe an chuir chuige seo: soláthar, cosc. Áirítear leis an ráiteas sprioc le deireadh a chur le heaspa dídine fadtéarmach neamhthoiliúil faoi dheireadh na bliana 2016.

Fuarthas faisnéis don Ráiteas Beartais Easpa Dídine ó thuarascáil 2012 Ending Homelessness – A Housing Led Approach, a d’ullmhaigh an tOllamh Eoin O'Sullivan, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.  Rinne an tOllamh O’Sullivan measúnú ar The Way Home: A Strategy to Address Adult Homelessness in Ireland. Thug tuarascáil an Ollaimh Eoin O'Sullivan tacaíocht láidir do phrionsabail agus do bhunúsaigh na straitéise The Way Home.

Rinne Mazars Athbhreithniú Neamhspleách ar Sheirbhísí Easpa Dídine  (i mbéarla amháin) agus foilsíodh é in Eanáir 2016.

 • Cuireadh an Fhoireann Tras-Rannach ar Easpa Dídine (CDT) ar bun i 1998, agus ionadaíocht uirthi ó Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí éagsúla Stáit
 • Cuireadh an Coiste Náisiúnta Comhairliúcháin Easpa Dídine (NHCC) ar bun in 2007, chun ionadaíocht a sholáthar ó réimse leathan páirtithe leasmhara i bhforbairt leanúnach bheartas easpa dídine an Rialtais.

Ó 2009, tá an dá ghrúpa ag bualadh le chéile ar chomhbhonn. Is iad seo a leanas Miontuairiscí CDT-NHCC do gach bliain (i mBéarla amháin):

2013: 23 Eanáir 2013, 21 Bealtaine 2013, 24 Meán Fómhair 2013,
3 Nollaig 2013.

2014: 26 Feabhra 2014, 7 Bealtaine 2014, 22 Iúil 2014,
5 Samhain 2014

2015: 4 Meitheamh 2015, 21 Deireadh Fómhair 2015

Foireann Tras-Rannach ar Easpa Dídine – An Coiste Náisiúnta Comhairliúcháin Easpa Dídine (CDT-NHCC)

Inár leathanach gréasáin ar shonraí easpa dídine tá sonraí staidrimh, tuarascálacha réigiúnacha an údaráis áitiúil agus tuarascálacha airgeadais an údaráis áitiúil le fáil.

Treoir ó thaobh cúnamh a thabhairt d’Íospataigh d’Fhoréigean Teaghlaigh

Sa Policy and Procedural Guidance for Housing Authorities in Relation to Assisting Victims of Domestic Violence with Emergency and Long-Term Accommodation Needs  leagtar amach achoimre den dea-chleachtas do na húdaráis áitiúla maidir lena sainchúram tithíochta le go mbeidh freagairt éifeachtach agus chomhsheasmhach ann d’íospartaigh d’fhoréigean teaghlaigh ó thaobh na riachtanais cóiríochta éigeandála agus fhadtéarmacha atá acu.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.