Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Déanann an tAire Coveney breac-chuntas ar an bhFreagairt ar an Easpa Dídine

Foilsithe an Aoine, 23 Noll 2016
Rebuilding Ireland logo

Dúirt an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Simon Coveney, T.D. inniu (23 Nollaig, 2016) “Ní nach hionadh go bhfuil a lán imní ann faoin easpa dídine go háirithe ag an am seo den bhliain agus ba mhaith liom daoine a chur ar a gcompard agus an tuairisc is déanaí a thabhairt dóibh maidir leis an obair atá á déanamh.”

Léirítear i bhfigiúirí sealadacha don bhliain gur freastalaíodh ar riachtanais tithíochta sóisialta os cionn 18,000 teaghlach/duine aonair faoi raon scéimeanna tithíochta. Rinneamar thart ar 5,300 teach a thógáil, a cheannach nó a athchóiriú, rinneadh 12,000 tionóntacht ÍCT a chruthú agus cuireadh cóiríocht ar fáil do 1,100 teaghlach faoi SCC.

“Faoi ‘Rebuilding Ireland’ táimid tiomanta do mhéadú a dhéanamh ar sholáthar na tithíochta sóisialta agus na tithíochta príobháidí araon agus cuideoidh sé sin leis an gcás easpa dídine ansin. D’fhoilsíomar straitéis úr cíosa ina soláthraítear tuilleadh cosaintí do dhaoine i dtithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach agus cinntítear léi go bhfuil na tionóntachtaí cosanta. Shínigh an tUachtarán an reachtaíocht lena gcuirtear bonn is taca faoin straitéis ionas go dtiocfaidh Criosanna Brú Cíosa (CBCanna) i bhfeidhm ó mheán oíche anocht. Cinntíodh sé sin cinnteacht dóibh siúd i dtithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh,” a dúirt an tAire Coveney

Méadú ar leapacha do Chodlatáin gan Dídean

Trí shaoráid úra ag costas €5.4 milliún faoi lánseol agus ar fáil. Níor úsáideadh thart ar 54 leaba aréir ar fud an chórais iomláin.

 • Tá 210 leaba éigeandála breise úr á soláthar i lárchathair Bhaile Átha Cliath.
 • D’oscail dhá cheann de na trí shaoráid úra sin a ndoirse ar an 9 Nollaig 2016, Cé Ellis agus Sráid na Breataine Bheag.
 • Tá na leapacha ag Halla na gCarraeirí, Sráid Phroinséis ar fáil anois.
 • Tá 20 leaba breise ar fáil chomh maith le linn na dtréimhse an-fhuara i rith an gheimhridh lena chinntiú go mbeidh leaba ar fáil do gach duine a dteastaíonn leaba uathu.
 • Fágann an soláthar breise go bhfuil 1,800 leaba éigeandála ar an iomlán ar fáil i mBaile Átha Cliath.
 • Ba ionann líon na ndaoine a bhí ag codladh amuigh le linn an áirimh oifigiúil an 22 Samhain 2016 agus 142 duine. Tá na leapacha breise á soláthar lena chinntiú go bhfuil go leor leapacha ann dóibh siúd atá ag codladh amuigh nó daoine eile a dteastaíonn leaba uathu.

Buiséid don Easpa Dídine

 • Cinnteofar le méadú 40% ar an maoiniú don easpa dídine ó €70 milliún in 2016 go €98 milliún in 2017 go rachfar i ngleic go héifeachtach leis an éileamh méadaithe ar sheirbhísí éigeandála easpa dídine agus tacófar le teaghlaigh gan dídean le réitigh tithíochta fadtéarmaí.
 • In 2017, cuirfimid maoiniú ar fáil lena chinntiú go mbogfaidh 3,000 duine aonair agus teaghlach amach as an gcóiríocht éigeandála agus isteach i dtithe fadtéarmacha. I mbliana, tiocfaidh thart ar 2,700 teaghlach agus duine aonair amach as an easpa dídine, figiúr atá níos airde ná figiúr na bliana a chuaigh thart.
 • I dtéarmaí codlatán amuigh, rinneamar soláthar speisialta do thithíocht agus tá diantacaí timfhillteacha le soláthar trí chlár ‘Tithíocht ar dTús’ do 300 duine as na daoine is leochailí ag a bhfuil riachtanais chasta i mBaile Átha Cliath.
 • Lena chinntiú go n-éireoidh leis na bearta sin, beidh an clár ‘Tithíocht ar dTús’ tacaithe le méadú suntasach ar an maoiniú i réimse na meabhairshláinte agus na handúile ó Roinn Sláinte/FSS.

Teacht amach as an Easpa Dídine

 • Tugtar tacaíocht do dhaoine atá ina gcónaí in óstalláin agus brúnna éigeandála chun bogadh ar aghaidh go raon roghanna tithíochta fadtéarmaí, lena n-áirítear tithíocht údaráis áitiúil, tithíocht arna soláthar ag comhlachtaí deonacha, agus tithíocht arna soláthar faoin Scéim um Chúnamh Tithíochta trína n-íocann údaráis áitiúla tiarnaí talún as cóiríocht ardchaighdeáin ar cíos a chur ar fáil.
 • Tá Treoirthionscadal don Easpa Dídine de chuid na hÍocaíochta Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) i bhfeidhm i Réigiún Bhaile Átha Cliath agus tá sé á chur chun feidhme trí Fheidhmeannach Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE). Tá an treoirthionscadal ceaptha chun daoine aonair agus teaghlaigh gan dídean a aistriú ó chóiríocht éigeandála go tionóntachtaí príobháideacha ar cíos. Go dtí seo in 2016, cruthaíodh 800 tionóntacht ÍCT do theaghlaigh gan dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath, arb é sin i bhfad níos mó ná bunsprioc an Rialtais de 550 tionóntacht do 2016.
 • Trí thionscnaimh tithíochta soláthrófar tithíocht bhuan, sheasta agus tacaithe do dhaoine aonair a bhí gan dídean ar bhonn fadtéarmach, ag laghdú an spleáchais ar chóiríocht éigeandála thar am dá réir sin.  Rinneadh an sprioc chun tionóntachtaí a sheachadadh faoi thionscnamh ‘tithíocht ar dtús’ i Réigiún Bhaile Átha Cliath a mhéadú faoi thrí faoin bPlean Gníomhaíochta ó 100 go 300.   Tá an cúram chun an clár seo a sheachadadh tugtha do chuibhreannas Iontaobhas Peter McVerry – Focus Ireland.
 • Forbraíodh raon scéimeanna agus clár um thithíocht shóisialta agus táthar ag leanúint lena gcur i bhfeidhm chun tacú le daoine aonair gan dídean agus le teaghlaigh gan dídean. Áirítear orthu sin raon scéimeanna tógála, éadála agus léasaithe, lena n-áirítear cláir mhearsheachadta agus scéimeanna ina gcuirfear réadmhaoine atá folamh nó tréigthe ar ais in úsáid.

“Tá fadhb na heaspa dídine fós an-dúshlánach agus leanfaidh mise agus mo chomhghleacaithe sa Rialtas le gach rud is féidir linn a dhéanamh a dhéanamh leis an líon teaghlach agus daoine aonair i gcóiríocht éigeandála a laghdú. Leanaimid ag obair go dlúth le ENRanna, Údaráis Áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun déileáil leis an bhfadhb seo,” a dúirt an tAire Coveney ar deireadh.