Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Deimhníonn an tAire Eoghan Murphy go soláthrófar níos mó ná 200 ceann de leapacha éigeandála buana agus go mbeidh leaba ar fáil do dhaoine gan dídean agus do dhaoine a bhíonn ag codladh amuigh um Nollaig

Foilsithe an Luain, 18 Noll 2017

“Tá sé ráite agamsa agus ag an Taoiseach roinnt uaireanta anois nár cheart d’aon duine bheith ag codladh ar an tsráid ná bheith gan dídean ag aon am ar bith den bhliain, go háirithe ag an am seo den bhliain.” Ba iad sin na focail ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil inniu (an 18 Nollaig 2017).

“Um Nollaig, beidh níos mó ná 200 ceann breise de leapacha éigeandála buana ar fáil. Beidh tacaí leighis agus tacaí riachtanacha eile ar fáil freisin do dhaoine atá gan dídean agus óna dteastaíonn cabhair uainn.

“Ag an gCruinniú Mullaigh ar an Tithíocht a tionóladh níos luaithe i mbliana, leag mé béim, agus mé ag labhairt os comhair gach údaráis áitiúil agus ár gcomhpháirtithe san earnáil dheonach, gur gá dúinn go leor leapacha éigeandála buana agus saoráidí oiriúnacha a bheith againn sa chóras gach oíche do gach duine ar mhaith leo na leapacha sin a rochtain. Sa chomhthéacs sin, threoraigh mé dóibh a chinntiú go soláthrófar go leor leapacha éigeandála buana sa bhliain 2017 chun freastal ar an líon daoine a bhíonn ag codladh amuigh faoi láthair. D’iarr mé orthu freisin acmhainní a chur ar leataobh chun freastal ar aon riachtanais atá ag teacht chun cinn nó ar aon riachtanais bhreise nach bhfuiltear ag súil leo faoi láthair agus a thiocfaidh chun cinn le linn na tréimhse.” 

De réir sonraí a d’fhoilsigh Feidhmeannacht Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath an mhí seo caite, chodail 184 dhuine amuigh ar fud réigiún Bhaile Átha Cliath an 7 Samhain 2017. A bhuí leis an 200 ceann de leapacha éigeandála buana atá soláthartha ag an Rialtas anois, beidh leapacha agus dídean éigeandála ar fáil do na daoine óna dteastaíonn iad.

“Inniu, bhí áthas ormsa agus ar an Taoiseach Leo Varadkar cuairt a thabhairt ar 30 ceann de na leapacha éigeandála buana nua in iar-Óstán Longfield, Sráid Mhic Liam, a bheidh á oibriú agus á bhainistiú ag Clann Shíomóin.

“Beidh na leapacha sin ar fáil do dhaoine anocht agus tairgfear teas agus dídean leo.

“Mar aon le dídean, cuirfear tacaí sláinte agus leasa, bia agus áiseanna sláintíochta ar fáil do dhaoine sa tsaoráid. Is nithe iad sin nach mbeadh ar fáil dóibh ar na sráideanna. Rud tábhachtach, cuirfidh saoráidí cosúil leis an gceann seo cobhsaíocht do dhaoine ionas gur féidir le húdaráis tithíochta agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte obair i gcomhar leo chun a fháil amach conas a d’fhéadfaidís imeacht ón easpa dídine agus maireachtáil go neamhspleách.

“Ar ndóigh, níl i gcóiríocht éigeandála - amhail an chóiríocht in iar-Óstán Longfield nó an tsaoráid ar Bhóthar na Cabraí ar thug mé cuairt uirthi le déanaí agus ina bhfuil 60 ceann nua de leapacha éigeandála buana - ach an chéad fhreagairt don fhadhb.

Is é tithíocht bhuan an fíor-réiteach ar an easpa dídine. Agus buiséad is fiú beagán faoi bhun €2 billiún agam don bhliain 2018, díreoidh mé go príomha ar an soláthar tithíochta sóisialta a luathú agus méadú suntasach a dhéanamh ar an líon tithe sóisialta a bhíonn á soláthar ar fud na tíre. Rud tábhachtach ina leith sin a bheidh sna 3,600 ceann de thithe sóisialta atá á dtógáil a chríochnú go luath.”

Tá an clár Tús Áite don Tithíocht ríthábhachtach do dhaoine gan dídean a bhíonn ag codladh amuigh faoi láthair. Mar chuid den chlár, tugtar rochtain dhíreach ar thithíocht agus ar na diantacaí sláinte, andúile agus pearsanta atá ag teastáil ionas gur féidir le daoine atá gan dídean agus a bhfuil riachtanais chasta acu a dtionóntacht a choinneáil. Áirítear leo sin daoine a bhíonn ag codladh amuigh, úsáideoirí fadtéarmacha cóiríochta éigeandála, daoine óga atá ag dul amach ó chúram, agus daoine atá ag dul amach ó institiúidí amhail príosúin agus ospidéil.

“Agus leas á bhaint as an tsamhail sin, tá 190 tionóntacht cruthaithe i mBaile Átha Cliath cheana féin faoi chonradh cuibhreannais idir Feidhmeannacht Easpa Dídine Bhaile Átha Cliath, Focus Éireann agus Iontaobhas Peter McVerry.  Tá an clár Tús Áite don Tithíocht á leathnú againn anois chuig na mórcheantair uirbeacha lasmuigh de Bhaile Átha Cliath. Tá na húdaráis tithíochta i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh ag obair go dlúth le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha ar mhaithe le 100 tionóntacht a sholáthar ón mbliain seo chugainn i leith.

“Tá an comórtas poiblí le haghaidh Stiúrthóir Náisiúnta nua ar an gclár Tús Áite don Tithíocht ag teacht chun deiridh anois agus samhlaím go mbeidh Stiúrthóir nua i bhfeidhm go luath sa bhliain 2018 chun an clár tábhachtach seo a mhaoirsiú agus a chur i bhfeidhm. Mar aon le cur i bhfeidhm an chláir Tús Áite don Tithíocht a luathú, cuirfidh mé €350,000 ar fáil sa bhliain 2018 chun tacú le comhordaitheoirí imeachta a cheapadh ar fud na limistéar éagsúil údaráis áitiúil chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine aistriú chuig maireachtáil neamhspleách. Chomh maith leis sin, thug mé deimhniú do na húdaráis áitiúla agus do na carthanais éagsúla do dhaoine gan dídean go soláthrófar cibé cistiú a bheidh ag teastáil chun tacú le cóiríocht a thabhairt do dhaoine faoin gclár Tús Áite don Tithíocht.

“Bhuail mé leis na Príomhfheidhmeannaigh ar gach ceann de na príomhcharthanais do dhaoine gan dídean an tseachtain seo caite. Tá sé ríthábhachtach go n-oibreoidh an Rialtas agus gach geallsealbhóir le chéile chun tacaíocht a thabhairt dár saoránaigh is leochailí. Is mór an dúshlán é sin agus is gá dúinn go léir obair i gcomhpháirt le chéile.

Sa bhliain 2018, oibreoidh na daoine i mo Roinn, mo chomhghleacaithe Comh-aireachta atá freagrach as sláinte, as leanaí, as oideachas, as comhionannas agus as coimirce shóisialach agus ár bpríomh-gheallsealbhóirí le chéile go crua chun seirbhísí comhleanúnacha comhcheangailte a chur ar fáil do dhaoine agus teaghlaigh gan dídean.

“Tá a fhios againne go léir gur gá dúinn tithe a sholáthar ionas gur féidir linn freastal ar na riachtanais atá ag daoine gan dídean. Cuirfimid níos mó ná 21,000 réiteach tithíochta sóisialta ar fáil i mbliana agus leanfaidh mo Roinn, údaráis áitiúla agus comhlachtaí tithíochta ceadaithe ag obair go dlúth le chéile agus ar bhealach réamhghníomhach tapa chun teacht ar réitigh eile agus chun an líon réiteach tithíochta sóisialta a mhéadú ionas gur féidir linn an chabhair a theastaíonn uathu a thabhairt do dhaoine gan dídean.”