Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Seolann an tAire Murphy agus an tAire Harris an Plean Náisiúnta Cur chun Feidhme um Thús Áite do Thithíocht

Foilsithe an Céadaoin, 26 MF 2018

Chuir tUasal Eoghan Murphy, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil & an tUasal Simon Harris, T.D., an tAire Sláinte fáilte inniu (26 Meán Fómhair 2018) roimh sheoladh an Phlean Náisiúnta Cur chun Feidhme um Thús Áite do Thithíocht 2018-2021 lena sínfear an chlár ard-éifeachtach maidir le codladh amuigh agus easpa dídine fhadtéarmach a laghdú agus deireadh a chur leo chuig gach contae in Éirinn. Bhí an tAire ag labhairt ag cuairt ar theach tionónta den chlár Tús Áite do Thithíocht Bhaile Átha Cliath i bhforbairt tithíochta sóisialta a rinne Iontaobhas Peter McVerry in 2017. 

Cuireann an Plean Cur chun Feidhme um Thús Áite do Thithíocht taca faoi thiomantas an Rialtais do réitigh bhuana agus mharthanacha a sholáthar chun dul i ngleic le codladh amuigh agus easpa dídine fhadtéarmach in Éirinn. Níos luaithe i mbliana, ceapadh Stiúrthóir Náisiúnta um Thús Áite do Thithíocht, an tUasal Bob Jordan, laistigh d’Fheidhmeannach Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath, chun seachadadh Tús Áite do Thithíocht a spreagadh ar bhonn náisiúnta agus d’iarr an tAire air Plean Cur chun Feidhme a chur ar fáil.

Tá an cur chuige maidir le Tús Áite do Thithíocht ina bheartas Rialtais le roinnt blianta anuas. Aithnítear ann go bhfuil tacaí sláinte suntasacha de dhíth ar a lán de na daoine atá ina gcodladh amuigh, go háirithe sa réimse andúile agus meabhairshláinte. Le Tús Áite do Thithíocht, is é an tosaíocht tacaíocht a thabhairt do dhuine éigean gan dídean dul isteach i dteach buan a luaithe is féidir i gcás go mbeidh siad ábalta na tacaí tionóntachta agus sláinte a theastaíonn uathu a fháil. Aithnítear le Tús Áite do Thithíocht go soláthraíonn teach seasmhach an bonn le haghaidh athshlánaithe i réimsí eile. 

Dúirt an tAire Murphy “tá foilsiú an Phlean seo ar cheann de na freagairtí is suntasaí atá tugtha ag an Stát maidir le déileáil le heaspa dídine fhadtéarmach. Trí thithíocht agus tacaí sláinte timfhillte a chur ar fáil ag an am céanna do chuid de na daoine gan dídean is leochailí, táimid ag féachaint lena chinntiú nach mbeidh siad gan dídean choíche arís.  Aithníonn Tús Áite do Thithíocht an gá atá le freagairt chomhordaithe ar easpa dídine ó údaráis tithíochta agus sláinte agus d’oibrigh mé go dlúth leis an Aire Harris ó tháinig sé in oifig maidir le freagairt níos comhordaithe a chur ar fáil sa réimse sin.  Comhiarracht a bheidh i seachadadh an Phlean idir ár dá Roinn, na húdaráis áitiúla agus FSS”.

Léirigh an tAire an leathnú suntasach ar Thús Áite do Thithíocht atá beartaithe leis an bPlean Cur chun Feidhme chomh maith.  “Leathnaítear raon feidhme Thús Áite do Thithíocht leis an bPlean seo trí spriocanna a leagan síos chun tacú le níos mó ná 650 duine.  Is éard a bheidh sa spriocghrúpa daoine aonair atá ina gcodladh amuigh, nó ar úsáideoirí fadtéarmacha cóiríochta éigeandála iad, a dtabharfar tacaíocht dóibh chun bogadh go tithe leis na tacaí tionóntachta agus sláinte riachtanacha.   Leagtar amach spriocanna sa Phlean do gach údarás áitiúil agus tá sé mar aidhm leis codladh amuigh agus úsáid fhadtéarmach cóiríochta éigeandála a laghdú agus más féidir deireadh a chur leo. Tá an tAire Harris agus táim féin an-tiomanta dá chinntiú go soláthrófar na spriocanna sa Phlean”.

Tá an Tuarascáil ar fáil ag www.housing.gov.ie

Catagóra 
Ábhar