Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Tuarascáil Mhí na Nollag 2017 ar Easpa Dídine foilsithe ag an Aire Murphy

Foilsithe an Aoine, 19 Ean 2018
Minister Eoghan Murphy

D'fhoilsigh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an tUasal Eoghan Murphy, TD, Tuarascáil Mhí na Nollaig ar Easpa Dídine na Roinne inniu (19 Eanáir 2018).  Tugtar sonraí sa tuarascáil, atá bunaithe ar an eolas a chuir na húdaráis tithíochta ar fáil, maidir leis na daoine a bhaineann leas as socruithe cóiríochta éigeandála Stát-mhaoinithe atá á maoirsiú ag údaráis tithíochta.

Léiríonn na figiúirí go bhfuil laghdú tagtha ar líon na ndaoine fásta agus na dteaghlach atá gan dídean go náisiúnta agus go bhfuil easpa dídine maidir le teaghlaigh ag an leibhéal is ísle ó mhí Mheithimh 2017. Tháinig laghdú 16 ar líon na ndaoine fásta atá i gcóiríocht éigeandála ar bhonn náisiúnta, agus tháinig laghdú 122 ar líon na dteaghlach i gcóiríocht éigeandála ar bhonn náisiúnta, 254 leanbh ina measc. 

Figiúirí Náisiúnta Nollaig 2017
Daoine Fásta gan Dídean 5,508
Teaghlaigh gan Dídean 1,408 *
Cleithiúnaithe 3,079

* tá na daoine fásta a bhaineann leis na teaghlaigh sin san áireamh san fhigiúr 5,508

Dúirt an tAire Murphy agus é ag tagairt don tuarascáil: “Go náisiúnta, léiríonn an tuarascáil go bhfuil laghduithe i mbeagnach gach catagóir do mhí na Nollag - daoine fásta, teaghlaigh agus cleithiúnaithe. Cuirtear fáilte roimh an laghdú 270 atá tagtha ar an líon daoine atá gan dídean. Bhí laghdú suntasach ar an líon leanaí a bhí i gcóiríocht éigeandála i mí na Nollag i gcomparáid le líon na míosa roimhe sin.  Is léir, gan amhras, go bhfuil níos mó oibre le déanamh againn chun cabhrú leis na leanaí agus na teaghlaigh tithe cónaí a aimsiú, ach is dul chun cinn maith é seo do na teaghlaigh sin a fuair tithíocht i mí na Nollag."

“Rinneadh go leor obair mhaith in 2017. Baineadh 4000 duine fásta de liosta na ndaoine gan dídean. Maidir leis na teaghlaigh; tá an líon is lú teaghlach anois i gcóiríocht éigeandála ó mhí Mheithimh na bliana anuraidh.

"Is dúshlán leanúnach a bheidh san easpa dídine agus leanfaidh an Rialtas air ag obair go dícheallach chun an oiread daoine agus is féidir a bhaint de liosta na cóiríochta éigeandála, agus lena chinntiú chomh maith nach mbeidh daoine ag dul i muinín na seirbhísí easpa dídine, i rith 2018. Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl dóibhsean uile atá i mbun iarrachtaí chun an ghéarchéim seo a réiteach, lena n-áirítear foireann mo Roinne féin, na húdaráis áitiúla, an earnáil neamhrialtasach agus eagraíochtaí deonacha eile."

CRÍOCH

Catagóra 
Ábhar