Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Dea-Iompar idir Comharsana a Spreagadh

Tionóntaí agus dea-iompar idir comharsana

Comharsana maithe is ea formhór na dtionóntaí tithíochta, a bhfuil meas acu ar a gcomharsana agus a chloíonn le téarmaí agus coinníollacha a gcomhaontaithe tionóntachta.

Faoi choinníollacha tionóntachta cibé an bhfuil tú ag ligean ar cíos ón earnáil phríobháideach nó ó údarás áitiúil ceanglaítear ort de ghnáth nach gcuirfidh tusa nó duine ar bith eile i do theach isteach ar shíth agus ar shocracht do chomharsan nó na comharsanachta.

Níor cheart do thionónta i gcóiríocht phríobháideach ar cíos é nó í féin a iompar ar bhealach frithshóisialta nó níor cheart dó nó di ligeann do ball dá dteaghlaigh nó cuairteoir iad féin a iompar ar bhealach frithshóisialta.

Ar an drochuair, bíonn líon beag tionóntaí páirteach in iompar frithshóisialta agus bíonn tionóntaí dá leithéid i mbaol a dtionóntacht a chailleadh.

Go ginearálta is faoin nGarda Síochána atá sé déileáil le hiompar frithshóisialta; is féidir le tiarna talún príobháideach agus an t-údarás áitiúil tionóntacht a fhoirceannadh fosta mura gcloíonn tionónta le coinníollacha a chomhaontaithe tionóntachta agus má bhíonn páirteach in iompar frithshóisialta.

Údaráis áitiúla

Tá cumhachtaí ag na húdaráis áitiúla faoi na hAchtanna Tithíochta 1966 go 2014 a stoc tithíochta a bhainistiú, lena n-áirítear, i gcás iompair fhrithshóisialta, cumhachtaí chun seilbh a n-aonad a fháil ar ais agus chun orduithe cúirte a lorg lena n-eisiaitear daoine ó aonaid nó eastáit tithíochta sóisialta ar feadh tréimhsí suas le 3 bliana.

Féadfaidh údaráis áitiúla a dhiúltú áiteanna cónaithe a leithdháileadh ar dhaoine a bhíonn páirteach in iompar frithshóisialta, nó a dhiúltú áiteanna cónaithe a dhíol leo.

Cad é a dhéanfaidh mé má chuireann tionóntaí a bhíonn páirteach in iompar frithshóisialta isteach orm?

Más:-

  • Tionónta údaráis áitiúil thú — is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil toisc gur tugadh cumhachtaí áirithe dóibh faoi Chuid 2 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 chun gníomh a dhéanamh i gcoinne iad siúd a bhíonn páirteach in iompar frithshóisialta a sháraíonn a dtionóntachta.
  • Tionónta i gcóiríocht phríobháideach ar cíos thú — ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an tiarna talún ina bhfuil na tionóntaí páirteach in iompar frithshóisialta agus a iarraidh air/uirthi gníomh a dhéanamh lena chinntiú go stopfar an t-iompar frithshóisialta. Mura ndéileálann an tiarna talún leis an gcás is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (BTCP) le cabhair a fháil.
Catagóra 
Ábhar