Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An tAire Alan Kelly ag iarraidh tograí maidir le cóiríocht tithíochta sóisialta do dhaoine a bhfuil riachtanais tithíochta speisialta acu

Foilsithe an Luain, 16 Már 2015

An tAire Alan Kelly ag iarraidh tograí maidir le cóiríocht tithíochta sóisialta do dhaoine a bhfuil riachtanais tithíochta speisialta acu

16/03/15

Tá treoir tugtha ag an Uas. Alan Kelly T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil do gach údarás áitiúil iarraidh ar Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe tograí inbhuanaithe agus cost-éifeachtúla a fhorbairt agus a chur isteach chun cóiríocht chónaithe neamhspleách a sholáthar do dhaoine a bhfuil riachtanais tithíochta speisialta acu faoin Scéim Cúnaimh Caipitil.

Eiseoidh Údaráis Áitiúla ‘Iarratas ar Thograí’ chun tograí tógála agus/nó fála a iarraidh ar Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe le freastal ar an riachtanas tábhachtach seo. Dúirt an tAire Kelly “Is í an Scéim Cúnaimh Caipitil príomhscéim maoinithe caipitil mo roinne chun cóiríocht chónaithe neamhspleách a sholáthar do dhaoine leochaileacha sa tsochaí. Tá €71 milliún curtha go leataobh agam don Scéim seo in 2015 agus tá áthas orm go bhfuil an Rialtas, tríd an maoiniú seo, ag cabhrú le cóiríocht tithíochta sóisialta breise a chur ar fáil ar fud na tíre chun freastal ar na riachtanais tábhachtacha agus sonracha seo”.

Tá an ‘tIarratas ar Thograí’ seo faoin Scéim Cúnaimh Caipitil á dhéanamh i gcomhthéacs na Straitéise Tithíochta Sóisialta 2020, a dhíríonn ar 35,000 aonad tithíochta sóisialta nua a chur ar fáil thar thréimhse sé bliana agus tacú le suas le 75,000 líon tí trí earnáil chíosa phríobháidigh níos fearr agus trí athchóiriú ar thacaíochtaí tithíochta sóisialta.

Dúirt an tAire “cabhróidh an méid a fhógraítear inniu leis na spriocanna uaillmhianta atá leagtha amach sa Straitéis Tithíochta Sóisialta a bhaint amach chun aonaid tithíochta sóisialta nua a chur ar fáil. Beidh ról lárnach ag Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe, ag obair i gcomhar le húdaráis áitiúla, chun na spriocanna sin a bhaint amach.  Tá an Rialtas tiomanta do thacú leis an earnáil tithíochta neamhbhrabúis de réir mar a leathnaíonn sí a stoic tithíochta sóisialta agus de réir mar a dhéantar forbairt ar an stoc tithíochta sóisialta trí raon foinsí”.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Faoin Scéim Cúnaimh Caipitil, bíonn suas le 100% den mhaoiniú ar fáil chun cóiríocht a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais daoine a mbíonn cineálacha áirithe tithíochta de dhíth orthu, ina measc seandaoine, daoine faoi mhíchumas intleachtúil nó fisiciúil agus daoine gan dídean.

Leis an maoiniú atá ar fáil tríd an Scéim Cúnaimh Caipitil, éascófar mórchláir thógála a bhrú chun cinn agus/nó maoin thógtha a cheannach sa chás go mbeadh sin oiriúnach agus go mbeadh deis ann luach ar airgead a fháil. Iarrfaidh údaráis áitiúla ar Chomhlachtaí Tithíochta Ceadaithe tograí a chur isteach, agus déanfar measúnú orthu ansin lena bhfaomhadh. Bunófar faomhadh go príomha ar luach ar airgead agus freastal ar riachtanas tithíochta.

CRÍOCH

Press  Office Tel: (01) 888 2638  (direct) (01) 888 2000 E-Mail: press-office@environ.ie Web site: www.environ.ie Twitter:@EnvironPress

Back