Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn an tAire Murphy go bhfuil tús curtha le clár réitigh ilbhliantúil d’infreastruchtúr seirbhísí uisce arna soláthar ag forbróirí (DPI) 2019-2021

Foilsithe an Máirt, 23 Iúil 2019
Minister Eoghan Murphy

Fógraíonn an tAire Murphy go bhfuil tús curtha le clár réitigh ilbhliantúil d’infreastruchtúr seirbhísí uisce arna soláthar ag forbróirí (DPI) 2019-2021

D’fhógair an tUasal Eoghan Murphy, T.D., Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, inniu 23 Iúil 2019, go mbeidh clár infheistíochta nua ann chun tacú le réiteach forásach, ar bhonn tosaíochta, chun déileáil le DPI stairiúil in eastáit thithíochta.

Is éard atá sa Tuarascáil Tóg i gCúram (NTICI), a foilsíodh i mí na Nollag 2018 ná buaic thionscnamh cistithe píolótaigh na Roinne don réimse seo, a seoladh in Aibreán 2016.

Is rud luachmhar é foilsiú na tuarascála NTICI d’údaráis áitiúla agus páirtithe leasmhara eile maidir leis na ceachtanna a bhí le foghlaim ó na seacht n-údarás áitiúil, i rolladh amach níos ginearálta de chur chuige cuíchóirithe maidir le rudaí a thógáil i gcúram, lena n-áirítear comhordú ar oibreacha caipitil déanta ag Uisce Éireann.

Chomh maith le foilsiú na Tuarascála NTICI, agus ar aon dul leis na moltaí atá ann maidir le DPI, tá an tAire ag fógairt anois go seolfar Clár Réitigh Ilbhliantúil d’Infreastruchtúr Seirbhísí Uice arna Soláthar ag Forbróirí 2019-2021, chun teacht ar réiteach chéimniúil, inmharthana, ar bhonn tosaíochta, do na heastáit DPI.

Agus é ag fógairt an chláir réitigh ilbhliantúil d’infreastruchtúr seirbhísí uice arna soláthar ag forbróirí, dúirt an tAire Murphy:

 “Tá sé tábhachtach go ndéanfaí gach iarracht na heastáit seo, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil infreastruchtúr seirbhísí uisce soláthartha ag forbróirí acu agus nár tógadh i gcúram fós, go ndéanfar iad a chur chun cinn agus a réiteach trí chlár leanúnach, gníomhacha ‘tóg i gcúram’.

Nuair a thógtar eastáit i gcúram, bíonn muinín ag na sealbhóirí tithe sna heastáit sin go ndéanfar na seirbhísí poiblí a bhainistiú agus a chothabháil i gceart. Cuireann an clár réitigh ilbhliantúil nua d’infreastruchtúr seirbhísí uice arna soláthar ag forbróirí, atá á fhógairt agam inniu, cuireann sé go mór leis seo.”

Solathraíodh cistiú caipitil de €6 milliún in 2019, a mhéadófar go dtí €10 milliún in 2020. Tá €31 milliún san iomlán geallta go dtí 2021 faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, a foilsíodh anuraidh.

Chun tús a chur leis an gclár ilbhlianúil, táthar ag tabhairt cuireadh d’údaráis áitiúla anois tairiscint a dhéanamh ar chistiú tionscadail don réiteach inmharthana den DPI atá i bhfeidhm sna heastáit chónaithe seo.

 

Nótaí Breise

Achoimre

Tá sé foráilte faoi Mhír 180 den Acht Pleanála agus Forbartha 2020, arna leasú, gur féidir le húdaráis áitiúla eastáit chónaithe a thógáil i gcúram, agus déantar nósanna imeachta maidir leis seo a thionscnamh faoi Mhír 11 d’Acht na mBóithre, 1993. Is feidhm fhorchoimeádta de na comhaltaí tofa é eastáit chónaithe a thógáil i gcúram.

 

Tuarascáil um Thionscnamh Naisiúnta Tóg i gCúram

I mí na Nollag 2018, d’fhoilsigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an Tuarascáil um Thionscnamh Naisiúnta Tóg i gCúram (NTICI). Tá an tuarascáil le fáil anseo. 

Léiríonn an tuarascáil NTICI, bunaithe ar fhaisnéis a chuir údaráis áitiúla ar fáil don Roinn i Lúnasa 2018 go raibh, ar bhonn naisiúnta:

  • 4,854 eastát cónaithe nár tógadh i gcúram – laghú 14% i gcomparáid le deireadh 2015.
  • 834 fothacar d’eastát cónaithe le DPI (thart ar 17% de líon iomlán na n-eastát nár tógadh i gcúram) - laghú 9% i gcomparáid le deireadh 2015.

Áiríodh sa tuarascáil treor maidir le clár comhordaithe ‘tóg i gcúram’ a bhunú chun dul i ngleic diaidh ar ndiaidh ar bhealach inmharthana leis an saincheist eastáit chónaithe a thógáil i gcúram ar a bhfuil Infreastruchtúr Seirbhísí Uisce arna Solártha ag Forbróirí orthu (DPI), i.e. ionaid chóireála fuíolluisce faoi úineireacht phríobháideach.

Tá an treor sa tuarascáil bunaithe ar an eolas agus ar an taithí luachmhar a tháinig as an Tionscnamh Náisiúnta Tóg i gCúram (NTICI) agus as na tionscadail phíolótacha nó taispeána a bhí ann in 2016/2017.

Príomh-mholadh a bhaineann le DPI ná clár cistithe ilbhliantúil chun DPI a réiteach de réir a chéile.

Tús leis an gClár Réitigh Ilbhliantúil D’infreastruchtúr Sheirbhísí Uisce Arna Soláthar Ag Forbróirí

Táthar ag tabhairt cuireadh anois d’údaráis áitiúla tairiscint a dhéanamh ar chistiú don chéad sraith den chlár ar a dtugtar an Clár Réitigh Ilbhliantúil d’infreastruchtúr Seirbhísí Uisce arna Soláthar ag Forbróirí 2019-2021 chun déileáil le DPI stairiúil in eastáit thithíochta.de réir a chéile agus ar bhonn tosaíochta,   

Solathraíodh cistiú caipitil de €6 milliún in 2019, a mhéadófar go dtí €10 milliún in 2020. Tá €31 milliún san iomlán geallta go dtí 2021 faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, a foilsíodh anuraidh.

 

Comhthéacs polasaí den chlár cistithe ilbhliantúil nua chun Infreastruchtúr Seirbhísí Uisce stairiúil in eastáit thithíochta arna soláthar ag Forbróirí a réiteach go forásach

Is í an fhís atá ag an Rialtas le haghaidh seirbhísí uisce – is cuma má chuireann Uisce Éireann agus a gcomhpháirtithe san údarás áitiúil ar fáil iad nó má sheachadaítear ar bhealach eile iad – ná go ndéanfar iad a fhorbairt agus a sheachadadh ar aon dul le riachtanais agus na n-úsáideoirí agus ar chaighdeán a bhfuil siad ag súil leis, go gcomhlíonann siad na riachtanais dlíthiúla, ar bhealach atá cóir cothram gus cost-éifeachtúil, agus a chloíann le prionsabail na hinmharthanachta sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil.

I mBealtaine 2018, d’fhoilsigh an Rialtas an chéad Ráiteas Polasaí um Sheirbhísí Uisce 2018-2025 a ullmhaíodh de réir an Achta um Sheirbhísí Uisce 2017. I measc rudaí eile, tá le brath sa ráiteas go bhfuil ré nua rialachais, maoirseachta agus freagrachta maidir le seirbhisí uisce a sheachadadh. Aithníonn an Ráiteas spriocanna agus tosaíochtaí ardleibhéil maidir le seirbhisí uisce a sheachadadh.thar an tréimhse go dtí 2025. Ullmhaíodh é de réir na nAchtanna Seirbhísí Uisce chun go mbeadh treor soiléir taobh thiar den phleanáil agus cinnteoireacht straitéiseach i dtaca le seirbhísí uisce in Éirinn. 

Tá an ráiteas ar fáil ag an nasc a leanas:

https://www.housing.gov.ie/ga/uisce/seirbhis-uisce/uisce-oil/raiteas-beartais-seirbhisi-uisce-2018-2025-0
 

Na Céad Céimeanna Eile

Táthar ag cur tús leis an gclár ilbhliantúil trí chuireadh a thabhairt le haghaidh tairiscintí cistithe ó údaráis áitiúla, agus ina dhiaidh sin déanfar iad a mheas.

Bunóidh an Roinn Painéal Saineolaithe chun tacu leis an bpróiseas meastóireachta. Chomh maith le dearcadh na saineolaithe a sholáthar, tugann an Painéal neamhspleáchas, oscailteacht agus trédhearcacht don phróiseas meastóireachta tairiscintí, a dhéanfar ar bhonn náisiúnta agus ar bhonn tosaíochta. Mar bhaill ar an bPainéal Saineolaithe beith ionadaithe ón Roinn mar aon le pairtithe leasmhara agus neamhspleácha eile.

Déanfaidh an Painéal moltaí don Roinn maidir le hoiriúnacht na dtionscadal bunaithe ar chritéir oibiachtúla atá leagtha amach sa Chreat ceangailte leis an gCiorclán a eisófar do na húdaráis áitiúla a bhfuil tairiscint iarrtha acu.

Ansin déanfaidh an Roinn a machnamh ar mholtaí an Phainéil agus bunaithe orthusan, cuirfidh sí moltaí faoi bhráid an Aire le bheith faofa aigesan. Ansin cuirfidh an Roinn sonraí na dtionscadal atá le maoiniú don sraith trí bliana den chlár ilbhliantúil ar fáil do na húdaráis áitiúla.

An próiseas seo maidir le tairiscintí a lorg ar chur chuige cistithe ilbhliantúil agus iad a bheith measta ag Painéal ina dhiaidh sin, is cur chuige é sin atá cosúil leis an gceann a úsáideadh do Chlár Ilbhliantúil na Roinne le haghaidh Uisce Tuaithe, a seoladh in 2016.

Tarlóidh an próiseas seo sa tríú agus sa cheathrú ráithe in 2019.

Catagóra 
Ábhar