Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ráiteas tugtha ag an Aire maidir le Tuarascáil ar Staidreamh Tithíochta ón CSO

Foilsithe an Déardaoin, 14 Mei 2018
Minister Eoghan Murphy

Fáiltím roimh fhoilsiú tuarascála ón bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) ar Theaghaisí Nua a Chríochnú, tuarascáil a thionscain mo Roinn anuraidh.

Deimhnítear sa tuarascáil go léiríonn gach tacar sonraí a bhaineann le gníomhaíochtaí tógála go bhfuil gníomhaíochtaí tógála tithe ag dul i méid. Thuairiscigh go leor tráchtairí eile an rud céanna, ní hamháin mo Roinn féin faoi Atógáil Éireann. Léiríonn sé seo go bhfuil togáil tithe ag dul i méid go ginearálta.

Tríd is tríd, cuireadh níos mó ná 18,000 teach nua ar fáil anuraidh. Tithe folmha a bhí i níos mó na 2,500 acu atá ar ais in úsáid anois, bhí thart ar 1,000 nár críochnaíodh ó ré Fhianna Fáil, agus 14,500  teach nuathógtha a lonnaíodh den chéad uair. Ní áirítear sna figiúirí seo an 2000 leaba do mhic léinn a cuireadh i gcrích san am sin freisin.

Tá tuilleadh oibre le déanamh againn – agus is ormsa an fhreagracht mar Aire a chinntiú go gcuirfear an obair sin i gcrích. Ach tá an soláthar tithe nua ag dul sa treo ceart agus go mear.

Chun léargas eile a fháil air, bhí líon na dtithe a bhí ar fáil den chéad uair 75% níos airde ag deireadh 2017 ná mar a bhí ag deireadh 2015, agus níos mó ná 5,000 teach folamh curtha ar ais in úsáid le linn an ama sin. Is faoi Atógáil Éireann a rinneadh an dul chun cinn seo ar fad.

Bhí sé i gceist ag mo Roinn i gcónaí na sonraí is fearr a úsáid agus a fhoilsiú thar gach réimse oibriúcháin dá cuid, rud a bhí ríthábhachtach chun an mhionanailís seo atá déanta ag an CSO ar shonraí naisc an ESB anuraidh a spreagadh.

Mar is eol daoibh, ardaíodh ceisteanna faoi úsáid a bhaint as naisc ESB mar fhoinse ionadaíoch chun críochnú tithe a chomhaireamh, d'ainneoin iad a bheith á n-úsáid le 40 bliain anuas. Mheas daoine nár thug sin léargas sách soiléir mar go n-áirítear sna figiúirí a bhain le naisc ESB tithe a bhí folamh mar aon le scáileastáit agus tithe nua a tógadh le linn ré Fhianna Fáil.  Tá pictiúir níos soiléire againn anois.

Léiríonn an staidreamh atá againn inniu, a rinneadh go neamhspleách, go bhfuil ag éirí le hAtógáil Éireann agus go bhfuil na mílte teach á gcur ar fáil le húsáid – trí thithe nua a thógáil agus trí dhul i ngleic le tithe folmha.

CRÍOCH

Catagóra 
Ábhar