Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Leabhair Chíosa

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá sé d’oibleagáid ar thiarnaí talún “leabhar cíosa” a chur ar fáil do thionóntaí (nó doiciméid eile chun na críche céanna) ag tús tionóntachta. Baineann sé sin le háiteanna cónaithe a ligeann tiarnaí talún príobháideacha, Comhlachtaí Tithíochta Faofa, údaráis áitiúla agus fostóirí ar cíos.

Ní mór don tiarna talún gach cíos agus gach íocaíocht eile faoin tionóntacht a admháil i scríbhinn. Lena chois sin, ní mór sonraí sainiúla a bheith sa leabhar cíosa i ndáil leis an tionóntacht lena n-áirítear, i measc nithe eile, ainm agus seoladh an tiarna talún agus ghníomhaí an tiarna talún (más ann dó), téarma na tionóntachta, an méid cíosa agus méid íocaíochtaí ar bith eile atá le híoc ag an tionónta leis an tiarna talún, sonraí maidir le cíos nó éarlais a íocadh roimh ré agus fardal den troscán agus de na fearais atá curtha ar fáil sa teach. Ní mór ráiteas bunúsach faisnéise a bheith sa leabhar cíosa chomh maith don tionónta atá leagtha amach sa Sceideal leis na Rialacháin.

Tá an riachtanas leabhar cíosa a sholáthar leagtha síos i reachtaíocht ó 1993. Tá an reachtaíocht leasaithe roinnt uaireanta, an uair is déanaí i 2010.

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.