Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iompaíonn an tAire Murphy an fód ar scéim tithíochta nua i Lána Chill Bhríde, Bré

Foilsithe an Luain, 30 Aib 2018
Rebuilding Ireland logo

Mhol an tAire Murphy an obair atá déanta ag Comhairle Contae Chill Mhantáin ar na scéimeanna tithíochta nua dá cuid a fheabhsú agus a fhorbairt.

Ag labhairt dó ag iompú an fhóid do scéim nua 42 theacht i mBré, rinne an tAire Murphy comhghairdeas le Comhairle Contae Chill Mhantáin as an scéim seo a theastaíonn go géar a thabhairt chuig an suíomh.

Idir an bhliain 2018 agus an bhliain 2019, beidh Lána Chill Bhríde mar bhaile nua do 42 cheann de theaghlaigh agus de dhaoine aonair. Beidh an scéim comhdhéanta de mheascán de thithe 2 leaba, de thithe 3 leaba, de thithe 4 leaba agus d’árasáin 1 leaba agus d’árasáin 2 leaba. Ní hé amháin go soláthrófar tithe ar ardchaighdeán, ach soláthrófar freisin an meascán cónaitheoirí a chuireann go héifeachtach le pobail inbhuanaithe.

Ag tabhairt aitheantas d’obair na Comhairle dó, dúirt an tAire Murphy:

“Is é atá sa sprioc tithíochta sóisialta do Chill Mhantáin a fógraíodh le déanaí don tréimhse idir 2018 agus 2021 ná sprioc uaillmhianach a bhfuil sé i gceist léi breis agus 1,200 teach breise a sholáthar faoi scéimeanna tógála, faoi scéimeanna fála agus faoi scéimeanna léasúcháin. Agus mé anseo inniu, táim muiníneach go bhfuil an tiomantas, an fuinneamh agus an cumas ag an gComhairle an sprioc sin a chomhlíonadh agus ba mhaith liom a rá an athuair go bhfuil an Roinn seo agus na geallsealbhóirí ábhartha sásta cabhair agus tacaíocht a thabhairt chun an cúram sin a chomhlíonadh.”

Mhol an tAire na comhaltaí tofa agus an Príomhfheidhmeannach freisin as an tacaíocht agus an tiomantas a thug siad don tionscadal seo agus don mhórchlár forbartha faoi Atógáil Éireann.

Is é is Atógáil Éireann ann ná plean gníomhaíochta ilbhliantúil leathan is fiú €6 billiún agus a bhfuil mar aidhm leis an soláthar foriomlán tithe nua a mhéadú go 25,000 teach sa bhliain faoin mbliain 2020; 50,000 aonad tithíochta sóisialta sa bhreis a sholáthar sa tréimhse go dtí an bhliain 2021; agus freastal ar na riachtanais tithíochta atá ag 87,000 teaghlach sa bhreis trí scéim na hÍocaíochta Cúnaimh Tithíochta agus tríd an Scéim Cóiríochta ar Cíos.

CRÍOCH

Catagóra