Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Scéim Fheabhsaithe don Léasú Fadtéarmach ar Thithíocht Shóisialta

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil tar éis Scéim Fheabhsaithe don Léasú Fadtéarmach ar Thithíocht Shóisialta a thabhairt isteach d’fhonn:

 • díriú ar thithe agus árasáin  atá nuathógtha nó atá le tógáil fós chun a léasú;
 • díriú ar fhorbróirí réadmhaoine agus infheisteoirí atá in ann tithe a chur ar fáil ar scála réasúnta; agus
 • téarmaí léasaithe a sholáthar lena gcaithfidh an t-úinéir réadmhaoine cothabháil laethúil a sholáthar don réadmhaoin faoi sceideal Seirbhísí Bainistíochta.

Is í an Ghníomhaireacht Tithíochta comhordaitheoir náisiúnta na scéime seo agus déanann sí í a bhainistiú agus a riar thar ceann na Roinne agus na n-údarás áitiúil.  Tá sí anois ag iarraidh tograí ó pháirtithe ar suim leo í.

Tá an Ghairm Tograí reatha oscailte go dtí  an 25 Deireadh Fómhair 2018.  Tá sonraí agus téarmaí uile na scéime leagtha amach sa doiciméad Gairm Tograí.

Tá eolas maidir le scéimeanna eile léasaithe ar fáil do thogróirí le tithíocht shóisialta a sholáthar ar fáil ón Údarás Áitiúil ábhartha.

Cén rud é an Scéim Fheabhsaithe don Léasú Fadtéarmach ar Thithíocht Shóisialta?

Tá an Scéim Fheabhsaithe don Léasú Fadtéarmach ar Thithíocht Shóisialta ar cheann de na bearta i sraith beart a tugadh isteach faoi Philéar 2 de “Atógáil Éireann: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht agus Easpa Dídine” dírithe ar infheistíocht phríobháideach d’fhonn tithíocht shóisialta a sholáthar ar scála.  Tugann an scéim deis d’Údaráis Áitiúla léasú ó fhorbróirí agus infheisteoirí institiúideacha sa dóigh is go dtugtar an toradh is fearr do gach páirtí.

Seo iad príomhthréithe an léasa:

 • Maireann an téarma léasa 25 bliain.
 • Íocann an tÚdarás Áitiúil (an léasaí) suas le  95% de chíos margaidh comhaontaithe ag tús an léasa leis an léasóir (úinéir na réadmhaoine)
 • Déantar athbhreithniú ar an gcíos gach 3 bliana, nasctha leis an Innéacs Comhchuibhithe ar Phraghsanna do Thomhaltóirí (HICP)
 • Tá sé d’oibleagáid ar an Léasóir Seirbhísí Bainistíochta a sholáthar don réadmhaoin
 • Is é an tÚdarás Áitiúil tiarna talún an tionónta agus bailíonn sé cíos difreálach uaidh
 • Ba cheart go n-áireodh gach togra 20 réadmhaoin ar a laghad i gceantar ar bith Údarás Áitiúil (féadann siad a bheith san iliomad suíomhanna)

Cad a chaithfidh mé a dhéanamh mar úinéir réadmhaoine má théim faoi léas faoin Scéim?

I gcomaoin sciar méadaithe de chíos an mhargaidh oscailte, tá sé d’oibleagáid ar Léasóirí tabhairt faoi chothabháil na réadmhaoine lena n-áirítear cothabháil freagartha le dul i ngleic le ceisteanna le gach réadmhaoin de réir mar a tharlaíonn siad.

Tá trí chineál éagsúla Freagartha Seirbhísí Cothabhála ann:

 1. Ceisteanna maidir le Deisiú Láithreach – freagairt 24-uair an chloig; atá de dhíth chun a chinntiú gur féidir cónaí go sábháilte san áit fós nó chun cosc a chur ar mhórdhamáiste don réadmhaoin
 2. Ceisteanna maidir le Deisiú Freagrúil – freagra 5-lá; atá de dhíth chun a chinntiú gur féidir cónaí go compordach san áit fós agus gur féidir úsáid iomlán a bhaint as an réadmhaoin
 3. Ceisteanna maidir le Deisiú Tréimhsiúil – 15 lá oibre; ceisteanna seachas na cinn thuas chun a chinntiú gur féidir cónaí go compordach san áit

Mura gcuirtear Seirbhísí Bainistíochta ar fáil mar atá riachtanach cuirfidh an tÚdarás Áitiúil pionóis i bhfeidhm mar sciar den chíos míosúil don réadmhaoin inar tharla an teip. 

Tá na sonraí uile faoi oibleagáidí an úinéara réadmhaoine faoin scéim, lena n-áirítear árachas etc. leagtha amach sa doiciméad Gairm Tograí

Cad a chaithfidh mé a dhéanamh le cáiliú don Scéim?

Chun go ndéanfar measúnú ar iarratais faoin scéim, ní mór do thogróirí–

 • A bheith ina n-eintiteas corparáideach a bunaíodh faoi Acht na gCuideachtaí 2014
 • Dearbhú a chur isteach maidir le sócmhainneacht, gan a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí neamhdhleathacha etc.
 • Litreacha tacaíochta maoinitheoirí a chur isteach de réir na bhfocal sa teimpléad
 • Gach doiciméad a leagtar amach sa doiciméad Gairm Tograí a chomhlánú agus a chur ar ais
 • Cuntas a thabhairt ar conas a bheartaítear cothabháil a dhéanamh ar gach réadmhaoin le linn an léasa
 • Ní mór do gach réadmhaoin a mholtar a bheith ag teacht leis na ceanglais reachtúla uile agus le Rialacháin na dTithe (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2017 (S.I. 174/2017) – ní mheasfar tograí nach bhfuil cead pleanála acu
 • Ní mór do gach réadmhaoin a bheith troscánaithe

Cad a tharlaíonn muna bhfuil cead pleanála agam ach mé a bheith ag iarraidh suíomh(anna) a chur chun tosaigh?

Tá próiseas “Measúnú Oiriúnachta Réamhphleanála” i bhfeidhm ag an Ghníomhaireacht Tithíochta d’fhonn eolas a chur ar fáil do pháirtithe ábhartha faoina oiriúnaí atá an suíomh acu agus an fhorbairt a mholann siad le bheith mar chuid den Scéim, sula bhfaightear cead pleanála.

Tá an próiseas “Measúnú Oiriúnachta Réamhphleanála” ceaptha chun deis a thabhairt do thogróirí ionchasacha a fháil amach an féidir a mheas go bhfuil suíomh ina iarrthóir oiriúnach don Scéim Fheabhsaithe don Léasú Fadtéarmach ar Thithíocht Shóisialta. Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta plé leis an Údarás Áitiúil ábhartha maidir le suíomh áirithe nó suíomhanna áirithe agus cuirfidh sí in iúl don togróir más cosúil go n-éireodh le togra nó go dteipfeadh air i measúnú faoi théarmaí na scéime dá gcuirfí chun tosaigh é go foirmiúil le tairbhe cead pleanála.

Chun ligean don Ghníomhaireacht Tithíochta fiosrúcháin a phróiseáil ar bhealach éifeachtach trédhearcach, ba chóir go mbeadh i ngach togra na doiciméid atá leagtha amach i Mír 7 den doiciméad Gairm Tograí, lena n-áirítear léarscáileanna de shuíomh an láithreáin, líníochtaí agus eolas mionsonraithe faoin togra. Cuirfear ar ais iarratais ar bith nach bhfuil an t-ábhar riachtanach iontu.  Ní ghlacfar ach le hiarratais ar thailte a bhfuil an tacaíocht ábhartha don bheartas pleanála acu agus tá ráiteas á dhearbhú sin riachtanach, arna ullmhú ag duine atá cáilithe go hoiriúnach i réimse na pleanála/timpeallachta tógtha.

Ní bhaineann an próiseas seo le próiseas reachtúil ar bith eile (e.g. an próiseas Pleanála) agus ní ceart a mheas go bhfuil leid ar bith faoi oiriúnacht an tsuímh seo tríd an bpróiseas ina dhearbhú gur glacadh nó nár glacadh leis sa scéim. Caithfear athmheasúnú iomlán a dhéanamh ar gach togra nuair a fhaightear cead pleanála, de réir théarmaí na Scéime.

Conas a dhéantar measúnú ar thograí?

Déanfaidh an Ghníomhaireacht Tithíochta, i gcomhar leis an Údarás Áitiúil, measúnú ar gach togra,chun a fháil amach cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an suíomh oiriúnach do thithíocht shóisialta, cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an togra sin ag freastal ar na riachtanais tithíochta sa cheantar agus cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na cíosanna a mholtar ar aon dul le cíosanna an mhargaidh oscailte. Má tá easaontas faoi chíos ábhartha an mhargaidh oscailte, is féidir tograí a chur faoi bhráid luachálaí neamhspleách le cinneadh a dhéanamh. Tá sonraí iomlána na scéime agus na critéir mharcála, lena n-áirítear réamhriachtanais airgeadais agus mhaoinithe, leagtha amach sa doiciméad Gairm Tograí.

Conas is féidir liom suíomh(anna) a mholadh le cuimsiú sa Scéim Fheabhsaithe don Léasú?

Tá Seicliosta Iarratais agus Foirm Gairm Tograí leagtha amach i bhFoscríbhinn 1 agus 3 den doiciméad Gairm Tograí. Ba cheart go mbeadh i ngach togra na doiciméid ábhartha uile lena n-áirítear foirm iarratais, léarscáileanna de shuíomh an láithreáin, líníochtaí (gach ceann acu de réir na scálaí riachtanacha) agus ábhar agus sonraí tacaíochta eile, mar a leagtar amach i Mír 6 den doiciméad.

Caithfidh na hiarratasóirí uile seicliosta doiciméad a chomhlánú agus a shíniú chun a chinntiú gur léigh siad agus gur thuig siad riachtanais an iarratais agus na scéime. Diúltófar d’iarratais ar bith nach bhfuil an seicliosta sínithe leo.

Ba cheart iarratais a chur ar an ríomhphost chuig enhancedleasing@housingagency.ie agus tagairt a chur leo do Socruithe Gairm Tograí Scéim Fheabhsaithe don Léasú Fadtéarmach ar Thithíocht Shóisialta tráth nach déanaí ná 25 Deireadh Fómhair 2018.  Tá sé de fhreagracht ar an Togróir amháin a chinntiú go bhfaightear a Iarratas faoin sprioc-am thuasluaite.

Ceisteanna

Féadtar ceisteanna ag iarraidh soiléiriú ar ghné ar bith den Scéim a chur i ríomhphost chuig enhancedleasing@housingagency.ie tráth nach déanaí ná 5.00pm ar 28 Meán Fómhair, 2018. Cuirfear freagraí ar gach soiléiriú in iúl do na páirtithe a chláraigh gur spéis leo páirt a ghlacadh sa Scéim.

Catagóra 
Fo-Ábhar