Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhlachtaí Tithíochta Faomhaithe (CTF)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 2 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cad is Comhlachtaí Tithíochta Faomhaithe?

Is eagraíochtaí neamhspleácha, neamhbhrabúis iad Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (AHB-anna) (ar a dtugtar cumainn tithíochta nó cumainn tithíochta deonacha neamhspleácha freisin). Cuireann siad tithíocht inacmhainne ar cíos ar fáil do dhaoine nach bhfuil in acmhainn cíos san earnáil phríobháideach a íoc nó a dtithe féin a cheannach; nó do ghrúpaí faoi leith, mar shampla daoine níos sine nó daoine gan dídean.

Áirítear ar AHB-anna freisin comharchumainn tithíochta, ar eagraíochtaí tithíochta iad arna rialú ag na comhaltaí/tionóntaí a mbíonn páirt gníomhach acu ina gcuid beartas a leagan amach agus maidir le cinntí a dhéanamh.

Forálann Alt 6 den Acht Tithíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992 d'údaráis tithíochta, i measc nithe eile, cúnamh a thabhairt do AHB-anna maidir le soláthar tithíochta . Tugann Alt 6 (6) den Acht cumhacht don Aire stádas faomhaithe a dheonú chuige seo.

Conas a fhaigheann comhlacht tithíochta stádas faomhaithe?

Ba cheart iarratais ar stádas faomhaithe a dhéanamh chuig an Rannóg Rialála AHB & Margadh Cíosa, An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiύil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, nó ar ríomhphost chuig ahb@housing.gov.ie

Cé a bhreithneofar maidir le faomhadh?

Is iad na comhlachtaí a bhreithneofar maidir le faomhadh ná na cinn seo a leanas:

 • Cuideachtaí Teoranta foirmithe faoi theorainn ráthaíochta ag a mbaill, gan scairsheilbh, agus cláraithe de réir Achtanna na gCuideachtaí 2014;
 • Cumainn cláraithe de réir na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 – 2014;
 • Iontaobhais atá corpraithe de réir na nAchtanna Carthanas.

Tá sé riachtanach go mbeadh ag comhlacht atá ag iarraidh stádas faomhaithe a fháil agus a choinneáil:

 • fóirithint ar riachtanais tithíochta, ar bhochtaineacht, ar chruatan nó ar leas Taistealaithe, chomh maith le soláthar agus bainistiú tithíochta, mar phríomhchuspóirí aige;
 • forálacha ina Mheabhrán agus Airteagail Chomhlachais nó ina rialacha cláraithe a chuireann toirmeasc ar aon bharrachas, brabús, bónas nó díbhinn a dháileadh ar bhaill;
 • a chinntiú go ndíreofar sócmhainní an chomhlachta chuig a gcuspóirí amháin.

Cad ba cheart a chur le hiarratas ar stádas ceadaithe?

Ní mór na nithe seo a leanas a chur mar thacaíocht le hiarratais:

 • Meabhrán agus Airteagail Chomhlachais, rialacha nó bunreacht an chomhlachta atá ag lorg faomhadh, chomh maith le cóip dá dheimhniú corpraithe nó clárúcháin;
 • ainmneacha agus seolta a gcuid oifigigh agus gach ball dá bhord rialaithe, nó dá bhord stiúrtha nó a iontaobhaithe, seoladh a oifig chláraithe agus seoladh a rúnaí, más difriúil é ón oifig chláraithe;
 • cur síos ar a ghníomhaíochtaí, pleananna agus cláir reatha agus / nó atá beartaithe;
 • ráiteas scríofa ón Údarás Áitiúil ábhartha chomh maith le ceann ón ICSH nó ó Co-operative Housing Ireland chun dearbhú go mbeadh an comhlacht ‘nua’ – má bhronntar stádas mar CTC air – ag freastal ar riachtanas nach bhfuil aon CTC atá ar marthain ag tabhairt aghaidh air cheana féin nó go mbeadh sé de phoitéinseal ag an CTC seachadadh ar scála nach bhfuil á bhaint amach ag CTC atá ar marthain faoi láthair;
 • eolas ar a staid airgeadais reatha, agus ráitis cuntais iniúchta is déanaí san áireamh, má tá siad le fáil;
 • Charter of Commitments shínithe faoin gCód Deonach Rialála.

Cé na comhlachtaí atá cláraithe mar Chomhlachtaí Tithíochta Faomhaithe?

Tugann an Register of Approved Housing Bodies ainm agus seoladh gach comhlacht atá faomhaithe faoi láthair de réir Alt 6 d’Acht na dTithe 1992.

Catagóra