Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhlachtaí Tithíochta Faomhaithe a Rialáil (CTF)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 months 3 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 7 months 1 week

Tá na Comhlachtaí Tithíochta Faomhaithe faoi réir ag rialála faoi chóid éagsúla lena n-áirítear Achtanna na gCuideachtaí, an tAcht Carthanas agus na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair.

Rialáil Reachtúil

Rialáil Dheonach

I mí Iúil 2013 d'fhoilsigh an Roinn treoirdhoiciméad, Building for the Future - A Voluntary Regulation Code for Approved Housing Bodies in Ireland. Tá an Cód seo ina chloch cora do chreat rialála reachtúil a bheidh ina ceangal de réir dlí.

Leagtar amach sa Chód na príomhphrionsabail ó thaobh rialáil, bainistiú, tomhas agus prionsabail airgeadais a bheidh i bhfeidhm maidir gach AHB go pointe áirithe, ag brath ar mhéid, scóip, leibhéal riosca, etc. an AHB faoi leith.

Tá trí theoirphrionsabal mar bhonn taca don chód deonach:

  • Comhréireacht – Ag brath ar mhéid, scála agus pleananna forbartha an AHB faoi leith, beidh níos mó nó níos lú rialála de dhíth;
  • Cuntasacht – Ba cheart do Chomhlachtaí Tithíochta Faomhaithe a bheith cuntasach as na seirbhísí a chuireann siad ar fáil, dá gcuid tionóntaí agus dá lucht maoinithe;
  • Follasacht – tá an próiseas chun clárú leis an gcód deonach soiléir agus seasmhach. Maidir le AHB-anna a bhfuil rialachas corparáideach maith ar bun acu cheana féin, níor cheart go n-éileodh an cód mórán obair bhreise.

Conas a chláraím leis an gCód?

Tá ceanglas ar gach AHB clárú leis an gCód tríd an Charter of Commitments a chomhlánú. Cabhróidh an Cód le comhlachtaí tithíochta a gcumais rialachais, bainistithe agus airgeadais a fheabhsú agus éascóidh sé maoirsiú níos fearr ar n earnáil na gcomhlachtaí tithíochta faomhaithe.

Ba cheart gach comhfhreagras a bhaineann leis an gCód, lena n-áirítear Cairteacha Tiomantas sínithe, a chur chuig an nGníomhaireacht Tithíochta ag na sonraí teagmhála thíos:

An Oifig Rialála
An Ghníomhaireacht Tithíochta
53 Sráid an Mhóta, Uacht.
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01-6564100
Ríomhphost: regulation@housingagency.ie
Gréasán: http://www.housingagency.ie/Regulation

Naisc úsáideacha

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil  agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.