Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Comhlachtaí Tithíochta Faomhaithe a Rialáil (CTF)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 2 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá na Comhlachtaí Tithíochta Faomhaithe faoi réir ag rialála faoi chóid éagsúla lena n-áirítear Achtanna na gCuideachtaí, an tAcht Carthanas agus na nAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair.

Rialáil Dheonach

I mí Iúil 2013 d'fhoilsigh an Roinn treoirdhoiciméad, Building for the Future - A Voluntary Regulation Code for Approved Housing Bodies in Ireland. Tá an Cód seo ina chloch cora do chreat rialála reachtúil a bheidh ina ceangal de réir dlí.

Leagtar amach sa Chód na príomhphrionsabail ó thaobh rialáil, bainistiú, tomhas agus prionsabail airgeadais a bheidh i bhfeidhm maidir gach AHB go pointe áirithe, ag brath ar mhéid, scóip, leibhéal riosca, etc. an AHB faoi leith.

Tá trí theoirphrionsabal mar bhonn taca don chód deonach:

  • Comhréireacht – Ag brath ar mhéid, scála agus pleananna forbartha an AHB faoi leith, beidh níos mó nó níos lú rialála de dhíth;
  • Cuntasacht – Ba cheart do Chomhlachtaí Tithíochta Faomhaithe a bheith cuntasach as na seirbhísí a chuireann siad ar fáil, dá gcuid tionóntaí agus dá lucht maoinithe;
  • Follasacht – tá an próiseas chun clárú leis an gcód deonach soiléir agus seasmhach. Maidir le AHB-anna a bhfuil rialachas corparáideach maith ar bun acu cheana féin, níor cheart go n-éileodh an cód mórán obair bhreise.

Conas a chláraím leis an gCód?

Tá ceanglas ar gach AHB clárú leis an gCód tríd an Charter of Commitments a chomhlánú. Cabhróidh an Cód le comhlachtaí tithíochta a gcumais rialachais, bainistithe agus airgeadais a fheabhsú agus éascóidh sé maoirsiú níos fearr ar n earnáil na gcomhlachtaí tithíochta faomhaithe.

Ba cheart gach comhfhreagras a bhaineann leis an gCód, lena n-áirítear Cairteacha Tiomantas sínithe, a chur chuig an nGníomhaireacht Tithíochta ag na sonraí teagmhála thíos:

An Oifig Rialála
An Ghníomhaireacht Tithíochta
53 Sráid an Mhóta, Uacht.
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01-6564100
Ríomhphost: regulation@housingagency.ie
Gréasán: http://www.housingagency.ie/Regulation

Rialáil Reachtúil

Tá cead tugtha ag an Rialtas chun Bille a dhréachtú a bhunódh Rialtóir neamhspleách don earnáil.

Naisc úsáideacha