Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Scéim ‘Cíos in Ionad Morgáiste’ na nÚdarás Áitiúil (CIMÚA)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tionscnamh rialtais is ea Scéim CIMÚÁ chun cabhrú le húinéiri tí a bhfuil morgáistí acu tríd an earnáil rialtais áitiúil agus atá i mbaol a dtithe a chailleadh mar gheall ar riaráiste morgáiste. Ceann de na réitigh infhéideartha is ea an scéim do dhaoine a ghlac páirt sa Phróiseas le Riaráiste Morgáiste a Réiteach (MARP) le húdarás áitiúil agus a bhfuil cinneadh déanta i leith a morgáiste gur morgáiste neamh-inbhuanaithe atá ann. Is é an chéim is tábhachtaí d’aon teaghlach lena mbaineann riaráiste morgáiste ná idirghníomhú go luath le hAonad Tacaíochta Riaráiste an údaráis áitiúil.

Cuireann Scéim CIMÚÁ ar chumas sealbhóirí tí fanacht ina dteach agus sa phobal ina bhfuil cónaí orthu. Cinneadh an-deacair a bhíonn ann an cothromas úinéireachta i dteach a ghéilleadh; soláthraíonn Scéim CIMÚÁ seasmhacht agus leanúnachas do shealbhóirí tí áfach, tar éis tréimhse deacrachtaí airgeadais, a bhíonn fada go minic. Aistrítear úinéireacht an tí chuig an údarás áitiúil agus íocann an sealbhóir tí cíos difreálach.

Critéir Incháilitheachta CIMÚÁ

Ionas go mbreithneofar sealbhóirí tí a bheith incháilithe don Scéim CIMÚÁ, caithfear na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:-

An t-Iasachtaí

 1. Caithfidh nach mbeidh sé ar chumas an iasachtaí na haisíocaíochtaí a dhéanamh ar an iasacht don mhorgáiste agus cinneadh a bheith déanta ag an Aonad Tacaíochta Riaráiste nach dócha go dtiocfaidh athrú ar an scéal sin amach anseo.
 2. Caithfidh an t-iasachtaí a bheith ag idirghníomhú leis an Aonad Tacaíochta Riaráiste.
 3. Caithfidh an t-iasachtaí a bheith i mbun, nó tar éis an Próiseas le Riaráiste Morgáiste a Réiteach (MARP), a chur i gcrích leis an Aonad Tacaíochta Riaráiste.

Maoin

 1. Caithfidh an mhaoin a bheith i gcothromas diúltach; ach féadfar maoin, lena bhféadfadh cothromas dearfach imeallach a bheith i gceist, a bhreithniú mar mhaoin a d’fhéadfadh a bheith incháilithe don scéim i gcás nach mó ná 10% é an cothromas sin de Luach an Mhargaidh Oscailte agus nach mó ná luach 20,000 euro ar a mhéad é i mBaile Átha Cliath, Cill Dara, An Mhí, Cill Mhantáin, Lú, Corcaigh agus Gaillimh agus 15,000 euro sa chuid eile den tír.
 2. Caithfidh gurb é an mhaoin sin an t-aon mhaoin amháin atá ag an iasachtaí – caithfidh nach mbeidh aon mhaoin eile in Éirinn nó thar sáile ag an iasachtaí.
 3. Caithfidh an mhaoin a bheith oiriúnach do riachtanais an iasachtaí/an teaghlaigh, .i. gan an iomarca spáis a bheith sa mhaoin nó leibhéal spáis atá faoi bhun a bhfuil ag teastáil, de réir treoirlínte údaráis áitiúil. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil aon seomra breise amháin incheadaithe faoi Scéim CIMÚÁ anois. Ceist d’údaráis áitiúla aonair is ea  an cheist ó thaobh stoc a bhainistiú agus an t-éileamh ar chineálacha áirithe maoine. I gcás gur féidir le húdarás áitiúil a léiriú, má iarrtar amhlaidh, gurb ionann ceannach maoine, i gcás nach leor an chóiríocht / go bhfuil an iomarca cóiríochta ann do theaghlach, agus cineál maoine a sheachadadh ar a bhfuil éileamh, féadfaidh an t-údarás dul ar aghaidh leis an maoin a cheannach faoin scéim ansin. Bheifí ag súil leis, áfach, go gcuirfí an teaghlach, ag nach raibh go leor cóiríochta/ ag an raibh an iomarca cóiríochta ann dóibh, i maoin chuí eile agus go n-úsáidfí an mhaoin a ceannaíodh le déileáil leis an riachtanas tithíochta sa cheantar.
 4. Caithfidh gurb é an mhaoin sin an phríomhmhaoin chónaithe don iasachtaí.
 5. Ba cheart nach mbeadh luach is mó ná 350,000 euro ar a mhéad ar an maoin i gcás tí agus 300,000 euro i gcás árasáin nó tí bhaile mhóir i limistéir Bhaile Átha Cliath, Chill Dara, na Mí, Chill Mhantáin, Lú, Chorcaí agus na Gaillimhe; agus 250,000 euro do theach agus 190,000 euro d’árasán nó do theach baile mhóir sa chuid eile den tír agus caithfear cloí leis na treoirlínte costais éadála is cothroime le dáta i ndáil leis an maoin. Tá na treoirlínte sin chomh maith leis na huasleibhéil éadála ghaolmhara leagtha amach faoi láthair i gCiorclán 24/2015 na Roinne: Social Housing Capital Investment - Acquisition of properties for Social Housing.

Teaghlach

 1. Caithfidh an teaghlach a bheith incháilithe do Thacaíocht Tithíochta Sóisialta ón údarás áitiúil
 2. Caithfidh nach mó ná 25,000* euro, 30,000* euro or 35,000* euro in aghaidh na bliana glanioncam an teaghlaigh ag brath ar an áit a bhfuil siad lonnaithe sa tír (is ionann glanioncam teaghlaigh agus ioncam an teaghlaigh i ndiaidh cánacha agus árachas sóisialta (ÁSPC) a bheith asbhainte.) (*Beidh liúntais bhreise infheidhme do leanaí)
 3. Caithfidh nach mbeidh sócmhainní caipitil ar luach is mo ná 20,000 euro ag an teaghlach.
 4. Caithfidh go mbeidh ceart fadtéarmach le fanacht in Éirinn ag an teaghlach.

 

Déan Iarratas

 • Le haghaidh tuilleadh faisnéise nó chun iarratas a dhéanamh ar an scéim téigh i dteagmháil leis an aonad tacaíochta riaráiste morgáiste i do údarás áitiúil .

Tuilleadh faisnéise