Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Córais chóireála fuíolluisce tí (Dabhcha séarachais)

Córais chóireála fuíolluisce tí (Dabhcha séarachais) a chlárú

Tá ar theaghlaigh atá ceangailte leis na córais chóireála fuíolluisce tí a gcórais a chlárú ar aon dul leis na Rialacháin um Chórais Cóireála Dramhuisce Tí (Clárú), 2012 (i mBéarla amháin) (Uimh. I.R. 220 de 2012), arna leasú ag na Rialacháin um Chórais Cóireála Dramhuisce Tí (Clárú) (Leasú), 2013 (i mBéarla amháin) (I.R. Uimh. 180 de 2013). Áirítear leis seo teaghlaigh atá ceangailte le dabhcha séarachais agus lena mhacasamhail de chórais.

Is féidir le teaghlaigh clárú agus íoc ar líne trí chárta creidmheasa nó dochair trí chuntas a chruthú ar an láithreán gréasáin Cosain ár nUisce  nó i bpearsan ag a n-oifig údaráis áitiúil.

Tá foirmeacha clárúcháin ar fáil ó:

  • Oifigí Údaráis Áitiúil
  • Leabharlanna Poiblí
  • Ionaid um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Is í an táille chlárúcháin €50. Ba cheart do shealbhóirí tí nár chláraigh go fóill é sin a dhéanamh a luaithe agus is féidir mar gheall gur cion é mura gcláraíonn sealbhóir tí agus, má chiontaítear é/í, fíneáil a mhéid le €5,000 atá i gceist leis an bpionós. Íocann an táille as na costais a bhíonn ar an gclár a riar agus cigireachtaí a bhainistiú a dtugtar fúthu faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2012 (i mBéarla amháin).

Tugadh clárú isteach chun dul i ngleic le rialáil Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in aghaidh na hÉireann i nDeireadh Fómhair 2009. Níos tábhachtaí ná sin, cabhróidh sé le cáilíocht an screamhuisce agus an uisce dromchla a chosaint, go háirithe foinsí uisce óil, ó rioscaí a chruthaíonn córais lochtacha.

an reachtaíocht ábhartha go léir faoi chórais chóireála fuíolluisce tí ar fáil ar ár láithreán gréasáin.

Cigireachtaí agus caighdeáin feidhmíochta

Is é an caighdeán bunúsach a mbíonn súil leis go mbainfidh gach córas cóireála fuíolluisce tí amach nach gcruthaíonn siad baol do shláinte dhaoine nó don chomhshaol. Tugtar faoi chigireachtaí chun córais chóireála a shainaithint nach sásaíonn an caighdeán seo. Gan aird ar aois nó ar shaghas an chórais atá i bhfeidhm, mura bhfuil fianaise ar bith ann go bhfuil baol á chruthú do shláinte dhaoine nó don chomhshaol, ní gá gníomh ar bith a dhéanamh.  Níl baol dá laghad ann go ndéanfar caighdeáin nua-aimseartha a chur i bhfeidhm ar chórais níos sine, nó ní gá do shealbhóirí tí talamh bhreise a fháil chun córais a réiteach mar thoradh ar chigireacht. 

Sa chás go dteipeann ar chóras ar an láthair i gcigireacht, tá an obair réitigh a theastaíonn bunaithe ar thosca ar nós an mhéid seo a leanas:

  • cineál na faidhbe,
  • méid an bhaoil do shláinte an phobail nó don timpeallacht,
  • méid reatha an tsuímh agus na dálaí hidreolaíocha agus geolaíocha atá ann.

Cúnamh Airgeadais

B’fhéidir go mbeidh deontas ar fáil chun cabhrú le tabhairt faoi oibreacha réitigh, deisiúcháin nó uasghrádaithe ar chóras cóireála fuíolluisce tí nó an córas a athsholáthar a fhreastalaíonn ar theach. Tá deontais ar fáil faoi na scéimeanna seo a leanas ach tá srianta ann, áfach, faoi gach scéim. 
 

nó 

Tá na critéir seo a leanas i gceist i ngach ceann de na scéimeanna deontais thuas:

  • Caithfidh an córas cóireála óna dteastaíonn aird uaidh a bheith cláraithe ag an úinéir faoin 1 Feabhra 2013, nó i gcás córais chóireála a tógadh nó a suiteáladh i ndiaidh an dáta seo, caithfidh clárú a bheith críochnaithe laistigh de 90 i ndiaidh an córas a cheangal
  • Ní íocfar deontais i dtreo na ngnáthchostas a bhíonn ar a chinntiú go bhfuil córas ag oibriú i gceart, e.g. córas cóireála fuíolluisce tí a chothabháil, a sheirbhísiú nó an sloda a bhaint as.

Conas iarratas a dhéanamh?

Tá na trí scéim deontais á riar ag údaráis áitiúla thar ceann na Roinne agus ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an rannóg uisce tuaithe i d’údarás áitiúil chun foirm iarratais agus eolas breise a fháil. 

Is féidir teacht ar cháipéisí samplacha ina bhfuil na téarmaí agus coinníollacha do gach ceann de na scéimeanna anseo:

Cá féidir liom eolas breise a fháil?

Tá roinnt bileoga eolais faoi chórais chóireála fuíolluisce tí a oibriú agus a chothabháil, cigireachtaí ar na córais siúd agus na rioscaí atá i leith cáilíocht uisce tobair ar fáil freisin:

 Fógra Príobháideachais

Tá an Roinn tiomanta do do phríobháideachas a chosaint agus a urramú. Mínítear san Fógra Príobháideachais seo an chaoi a bpróiseálfaidh an Roinn, mar an Rialaitheoir Sonraí, na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil di maidir le bainistiú agus riarachán na scéimeanna cúnaimh airgeadais seo; conas a úsáidfear an fhaisnéis sin, agus na cearta is féidir leat a fheidhmiú maidir le do shonraí pearsan