Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

'Maolú' Níotráití daingnithe ag an Aire Creed agus ag an Aire Murphy

Foilsithe an Déardaoin, 15 Fea 2018
Ministers Eoghan Murphy and Michael Creed

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., agus an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., inniu go bhfuil 'maolú' tugtha go foirmiúil d'Éirinn faoin Treoir Níotráití i ndiaidh faomhadh dlí a fháil ó Choimisiún an AE.

Dúirt an tAire Murphy freisin "ciallaíonn an cinneadh seo a rinne na Ballstáit AE eile go bhfuil tiomantas cothrom á choimeád ag Éirinn maidir le feabhas a chur ar chaighdeán an uisce agus luach airgid níos fearr a fháil ó earnáil an ghnó agraibhia. Is féidir leis an dá aidhm a bheith comhoiriúnach agus tá sin léirithe trí fheidhmiú sásúil na Rialachán Níotráití agus tríd an maolú gaolmhar atá ar na chéad trí Chlár Gníomhaíochta."

Dúirt an tAire Creed " is iontach an scéal é d'fheirmeoirí na hÉireann go bhfuil athnuachán déanta ar an maolú go ceann ceithre bliana eile mar gur féidir leo pleanáil chinnte a dhéanamh sa mheántéarma. Tá ról tábhachtach ag na feirmeoirí uile ár  dtimpeallacht a chosaint, go háirithe iadsan atá i mbun na diantalmhaíochta."

Tá an faomhadh dlí foirmiúil seo ag teacht sna sála ar vóta dearfach mhí na Nollag ag cruinniú de Choiste Bainistíochta Níotráití an AE sa Bhruiséil agus síniú an Aire Murphy ar Rialacháin nua Níotráití an 20 Nollaig 2017 ag tabhairt éifeacht do cheathrú Clár Gníomhaíochta Níotráití na hÉireann. Leasófar an Clár seo anois chun téarmaí an mhaolaithe a chur san áireamh agus tátal á chur leis an bpróiseas.

Bhí sé le rá freisin ag an Aire Murphy "ní mór d'fheirmeoirí a bheith ar an eolas go bhfuiltear ag súil le tiomantas breise uathu maidir le caighdeán an uisce agus iarratas á dhéanamh acu ar fheirmeoireacht a bhfuil rátaí stocála níos déine acu, go háirithe i gcomhthéacs thorthaí chaighdeán an uisce le déanaí a léiríonn go dteastaíonn iarracht shuntasach bhreise ar fud réimse earnálacha má táthar leis na spriocanna fadtéarmacha ó thaobh chaighdeán an uisce mar atá leagtha amach sa Chreat-Treoir Uisce le baint amach."

Ciallaíonn an maolú go mbeidh feirmeoirí a chleachtann talmhaíocht níos déine in ann oibriú ag ráta stocála níos airde ná mar atá ordaithe sa Treoir, ach cloí le rialacha níos déine atá le cur i bhfeidhm ag an Roinn  Talmhaíochta, Bia agus Mara.  Mairfidh an maolú go dtí deireadh 2021 nuair a thiocfaidh críoch leis an gceathrú clár.

D'fhógair an tAire Creed freisin an áis iarratas ar líne 2018 a bheith oscailte. "Mholfainn d'fheirmeoirí dian-stocála tús a chur leis an bpróiseas iarratais go luath agus plé a dhéanamh ar mhaolú lena gcomhairleoir talmhaíochta", a dúirt an tAire.

Bhain breis agus 7,000 feirmeoir dian-stocála leas as an maolú in 2017 agus táthar ag súil go mbainfidh an líon céanna leas as an áis in 2018. Is é an 20 Aibreán 2018 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Cuirtear i gcuimhne d'fheirmeoirí a chuir isteach ar mhaolú in 2017 cuntais leasacháin a chur isteach roimh an 20 Aibreán 2018 freisin.

Tá ráitis Deireadh Bliana Nítrigine agus Fosfair (ráitis N&P) do 2017 ar fáil ar chóras ar líne na Roinne www.agfood.ie. Cuirfear feirmeoirí a sháraigh na teorainneacha in 2017 bunaithe ar líon a gcuid eallach ar an eolas faoi seo i scríbhinn gan mhoill ach ní bheidh aon cháipéisíocht a cuireadh chuig an Roinn roimh an 31 Nollaig 2017 san áireamh sna figiúirí seo. 

Is féidir le feirmeoirí nach bhfuil cláraithe cheana do agfood.ie sin a dhéanamh ach logáil ar www.agfood.ie agus cliceáil ar an gcnaipe 'Register' . Chun uimhir fóin póca a chlárú d'fholáirimh téacs SMS logáil ar https://www.agriculture.gov.ie/mobileupdates/chun teacht ar an bhfoirm sínigh isteach nó téigh i dteagmháil leis an oifig réigiúnach.

Catagóra 
Fo-Ábhar