Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Sonraí an 3ú Chláir Gníomhaíochta um Níotráití fógraithe ag Hogan agus Coveney

Foilsithe an Céadaoin, 29 Ean 2014

Sonraí an 3ú Chláir Gníomhaíochta um Níotráití fógraithe ag Hogan agus Coveney

29/01/14

D’fhógair Phil Hogan T.D., an tAire Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil, agus Simon Coveney T.D., an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, inniu (29/01/2014) go bhfuil an t-athbhreithniú ar an dara Chlár Gníomhaíochta um Níotráití críochnaithe agus go bhfuil an 3ú Clár tarraingthe suas. Beidh an Clár seo i bhfeidhm chuig deireadh 2017.

“Tabharfaidh an Clár Gníomhaíochta nua tacaíocht do na torthaí forásacha don chomhshaol atá bainte amach faoi na Cláir roimhe seo agus cuideoidh sé comhsheasmhacht leis an Treoir AE um Níotráití a bhaint amach”, arsa an tAire Hogan. “Tá feabhas i gcáilíocht uisce feicthe againn le roinnt blianta anuas agus tá sé tábhachtach go gcuirfimid leis seo sa tréimhse atá le teacht”, dúirt sé freisin.

Thosaigh próiseas cuimsitheach comhairliúcháin poiblí i mBealtaine 2013 agus fuarthas 30 aighneacht ó réimse leathan de pháirtithe leasmhara. Tháinig sainghrúpa athbhreithnithe faoi chomhchathaoirleacht an dá Roinn le chéile chun na haighneachtaí faighte le linn an chomhairliúcháin poiblí a chíoradh agus chun moltaí ar aon athruithe sa Chlár a dhéanamh. Tá an obair sin críochnaithe agus tá a gcinntí bronnta ar na hAirí ag an ngrúpa. Tá tuarascáil an ghrúpa foilsithe ar shuíomhanna Gréasáin an dá Roinn.

“Teastaíonn uainn ár mbuíochas a ghabhadh leis an sainghrúpa athbhreithnithe agus leis an 30 daoine nó comhlachtaí a chuir aighneachtaí isteach,” arsa na hAirí.

Ghlac na hAirí le moltaí an ghrúpa agus is ar an mbonn sin a raibh pléití leis an gCoimisiún Eorpach.

“Cuideoidh an pacáiste foriomlán seo le hearnáil agraibhia na hÉireann a spriocanna faoi Food Harvest 2020 a bhaint amach ar bhonn inbhuanaithe”, arsa an tAire Coveney. Dúirt sé freisin, “Go háirithe, réitíonn an pacáiste seo an bealach do vóta foirmiúil ar mhaolú na hÉireann sna seachtainí romhainn”.

Tá athbhreithniú cuimhsitheach ar riachtanais fosfair le haghaidh táirgeacht féaraigh áirithe san athbhreithniú seo. Tá soláthar déanta do mhéadaithe i rátaí riartha fosfair i gcásanna áirithe nuair a bhí an sainghrúpa sásta go raibh gá leo agus nuair a léirigh an fhianaise go mbeadh úsáid éifeachtúil agus sonraithe ann. Soláthróidh an sainmhíniú leasuithe ar ‘uisce salach’ soiléireacht a bhí de dhíth d’fheirmeoirí dhéiríochta maidir le níochán déiríochta. Tá soláthar ann freisin do bhearta maolaithe nua, zón neamhshaothraithe a choinneáil cóngarach do sruthchúrsaí san áireamh agus faid slánachar ó uiscí méadaithe do ghníomhaíochtaí áirithe. I gcomhthéacs na bhfianaise atá ag teacht de chionn tuarascála tosaigh Teagasc ar an gClár um Abhantracha Talmhaíochta, níl aon athrú sa chóras atá ann le haghaidh tréimshí dúnta do leathadh leasacháin ar an talamh. Táthar ag méadú an fad slánachar ó uiscí dromchla áfach maidir le haoiligh (ó 5 méadar go dtí 10 méadar) le linn na coicíse díreach roimh agus taréis na tréimhsí dúnta.

Le críoch na hathbhreithnithe agus na hidirbheartaíochta leis an gCoimisiún táthar ábalta anois vóta foirmiúil a ghlacadh ag Coiste Bainistíochta um Níotráití an AE ar iarratas na hÉireann an maolú faoin Treoir um Níotráití a hathnuachan. Tá an vótáil seo le tarlú ar 5 Feabhra 2014. Beidh dianfheirmeoirí in ann feidhmiú ag ráta stocála níos airde faoin maolú seo, faoi réir cloí le rialacha níos dochta. Asamhlófar an maolú isteach sa Chlár Gníomhaíochta tar éis vóta dearfach.

Tá Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta foilsithe freisin ar shuíomhanna Gréasáin an dá Roinn.

CRÍOCH.
 

Back

Catagóra 
Fo-Ábhar