Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhairliúchán Poiblí: Amchlár agus Clár Oibre do Phlean Bainistíochta Abhantraí an Tríú Timthriall na hÉireann 2022-2027

D’fhoilsigh an tUasal Eoghan Murphy T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an dréacht amchlár agus clár oibre do Phlean Bainistíochta Abhantraí an tríu timthriall 2022 – 2027, agus sheol sé comhairliuchán poiblí sé mhí a ghabhann leis. Tiocfaidh an comhairliúchán poiblí chun críche i mí an Mheithimh 2019.

Cuireann an amchlár agus clar oibre síos ar na breac-chuntas a thabhairt ar na príomhbhearta agus na garspriocanna le haghaidh an tríú Plean Bainistíochta Abhantraí d’Éirinn a ullmhú faoi mhí na Nollag 2021 agus do thuairimí orthu a iarraidh. leagann sé béim freisin ar na bearta a ghlacfaidh an roinn chun rannpháirtíocht an phobail a chinntiú agus chun forbhreathnú a thabhairt ar na hathruithe atá le déanamh ar an dóigh a dtabharfaimid aghaidh ar Phlean an tríú timthriall.

Is é seo an chéad cheann de thrí chomhairliúchán poiblí a bhaineann le forbairt an Phlean Bainistíochta Abhantraí an tríu timthriall 2022 – 2027. Leanfaidh gach chomhairliúchán poiblí ar feadh sé mhí.

Conas is féidir leat freagra a thabhairt ar an gComhairliúchán?

Cuireadh ceistneoir gairid spriocdhírithe le chéile chun cabhrú le daoine freagra a thabhairt ar roinnt de na príomhcheisteanna atá againn i dtaca le forbairt an Phlean Bainistíochta Abhantraí. Beimid in ann na freagraí a fhaighimid ar an gceistneoir seo a úsáid chun tuairimí an phobail ar an bPlean Bainistíochta Abhantraí reatha agus an leibhéal rannpháirtíochta atá ann idir na comhlachtaí cur i bhfeidhm agus na geallsealbhóirí a dhéanamh amach. Anuas air sin, cabhróidh na freagraí linn forbairt an phróisis chomhairliúcháin a mhúnlú ag céimeanna difriúla den Phlean agus beidh siad mar threoir againn le linn dúinn measúnú a dhéanamh ar a rathúla a bhí na bearta a chuireamar i bhfeidhm sa Phlean Bainistíochta Abhantraí reatha chun feabhas a chur ar cháilíocht an uisce.

Is féidir an ceistneoir a fheiceáil in Aguisín 1 den doiciméad comhairliúcháin (hipearnasc faoi bhun) agus is féidir é a chomhlánú ar ár suíomh Gréasáin ag an nasc seo a leanas freisin: https://www.surveymonkey.com/r/3QSGLBJ

Má tá tuairimí nó moltaí ar bith agat nach mbaineann leis na topaicí a chumhdaítear sa cheistneoir, is féidir leat iad a sheoladh chugainn go díreach ag rbmp@housing.gov.ie

De bhreis air sin, is féidir le geallsealbhóirí leasmhara a n-ionchur a chur ar fáil trí Chlár Uiscí na nÚdarás Áitiúil (LAWPRO) ag ceann ar bith dá chruinnithe poiblí, ar www.lawaters.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist seo a leanas:

info@lawaters.ie

Is féidir aighneachtaí scríofa a sheoladh chuig:

An Comhairliúchán Poiblí ar an bPlean Bainistíochta Abhantraí
An Rannóg Uisce
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1

Is é an 28 Meitheamh 2019 an dáta deiridh a ghlacfar le freagraí ar an gcomhairliúchán seo.

 

Téarmaí agus Coinníollacha

Cuirtear comhairle ar fhreagróirí go bhfuil an Roinn faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 agus na reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

Níor cheart faisnéis phearsanta, rúnda ná faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de a chur i d’aighneacht agus glacfar leis gur féidir an fhaisnéis ar fad i d’aighneacht a scaoileadh faoin Acht un Shaoráil Faisnéise 2014.

Beidh na haighneachtaí ar fad a gheofar faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus faoi réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí agus d’fhéadfaí iad a foilsiú ar an suíomh gréasáin

Beartas Maidir le hAighneachtaí a Foilsiú

Beidh na haighneachtaí ar fad a gheofar faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus faoi réir na reachtaíochta um Chosaint Sonraí agus d’fhéadfaí iad a foilsiú ar an suíomh gréasáin

Catagóra 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Aoine, Nollaig 21, 2018
Ag Dúnadh 
Aoine, Meitheamh 28, 2019