Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn an tAire Kelly próiseas comhairliúcháin poiblí maidir le Monatóireacht Mara

Foilsithe an Déardaoin, 24 Iúil 2014

Fógraíonn an tAire Kelly próiseas comhairliúcháin poiblí maidir le Monatóireacht Mara

24/07/14

D’fhoilsigh an tUasal Alan Kelly T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, doiciméad comhairliúcháin inniu (24/07/2014) dar teideal ‘Marine Strategy Framework Directive Article 11 Monitoring Programmes’. Déanann an doiciméad cur síos ar na heilimintí atáthar a bhreithniú ar mhaithe le bheith i gCláir Monatóireachta deiridh na hÉireann faoin gCreat-treoir Straitéis Mara (MSFD) atá le cur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh roimh 15 Deireadh Fómhair 2014.

Dúirt an tAire go gcothódh an próiseas comhairliúcháin poiblí seo rannpháirtíocht poiblí leis, agus tuiscint níos leithne ar, an MSFD agus ar a chur i gcrích leanúnach in Éirinn.

‘Tugann sé deis don phobal aighneachtaí a dhéanamh a mhúnlóidh an leagan deiridh de na Cláir Monatóireachta Náisiúnta chomh maith le céimeanna eile atá le teacht den tionscadal MSFD’, arsa an tAire.

Lorgaítear aighneachtaí agus ráitis ar na dréacht-Chláir Monatóireachta ar, nó roimh, Dé hAoine, 12 Deireadh Fómhair 2014. Tá seoladh r-phoist tiomnaithe, msfd@environ.ie, ann chun aiseolas ó pháirtithe leasmhara cosúil le eagraíochtaí comhshaoil neamhrialtasacha, an earnáil tionsclaíochta, an pobal i gcoitinne agus páirtithe leasmhara eile a éascú. Tá foirm ar mhaithe le freagraí structúrtha a éascú ar shuíomh idirlíne na Roinne.

Is é cuspóir an MSFD ná Stádas Timpeallachta Maith a bhaint amach nó a chothabháil i dtimpeallacht mara an Aontais Eorpaigh roimh 2020. Is é an crann taca comhshaoil faoi Bheartas Muirí Lannpháirtithe an AE agus tá cur chuige ildisciplíneach riachtanach chun é a chur i gcrích, le forbairt ar spriocanna, táscairí agus bearta a bhaineann le na saintréithe agus brúnna in uiscí an AE san áireamh.

‘Ní foláir do Bhaillstáit foilsiú a dhéanamh ar na cláir monatóireachta atá i gceist acu a úsáid ar mhaithe leis an dul chun cinn i dtreo Stádas Timpeallachta Maith a bhaint amach a thomhas. Ní amháin go gcomhlíonann an comhairliúcháin poiblí seo oibleagáid rannpháirtíochta poiblí ach saibhreoidh sé an próiseas agus daingneoidh sé an leas eacnamaíoch agus comhshaoil a théann leis an acmhainn mara don ghlúin seo agus dóibh siúd atá le teacht’ arsa an tAire mar fhocal scoir.

Tá tuilleadh eolais ar an gCreat-treoir Straitéis Mara le fáil ar shuíomh idirlíne na Roinne ag: http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/Marine/

CRÍOCH
 
Nótaí don Eagarthóir
 Glacadh leis an MSFD i 2008  (Treoir 2008/56/EC) agus cruthaíonn sé creat oibre do Bhallstáit ar mhaithe le straitéisí mara a fhorbairt, agus le cuspóir chun Stádas Timpeallachta Maith a bhaint amach nó a chothabháil i dtimpeallacht mara an Aontais Eorpaigh roimh 2020 ar a dhéanaí.

Is é an sainmhíniú ar Stádas Timpeallachta Maith (Good environmental status, GES) ná ‘the environmental status of marine waters where these provide ecologically diverse and dynamic oceans and seas which are clean, healthy and productive within their intrinsic condition, and the use of the marine environment is at a level that is sustainable, thus safeguarding the potential for users and activities by current and future generations’.

Faoin Treoir, ní foláir léirmheas a dhéanamh ar ár n-uiscí mara i gcomhthéacs caighdeáin aontaithe i réimsí comhshaoil tábhachtacha (m.sh. bithéagsúlacht, stoic éisc, agus éilleáin). I ndiaidh an léirmheasa sin, beidh gá le spriocanna agus táscairí comhshaoil iomchuí a bhunú agus bearta a bheith ann chun GES a bhaint amach nó a chothabháil.

Freagracht don Treoir
Tá an Treoir cosúil leis an Chreat-treoir Uisce ach ag baint leis an timpeallacht mara. Is é an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil atá freagrach go príomha don Treoir ach tá dlúthbhaint ag ceithre Roinn eile leis an bpróiseas de bharr chomh leathan is atá saincheisteanna mara. Is iad na Ranna atá i gceist ná an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. Chomh maith le sin, tá páirt suntasach ag Foras na Mara agus ag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil i gcur i gcrích cuspóirí na Roinne.
Tionchar na Treorach
Is í cosaint agus caomhnú ár dtimpeallacht mara príomhchuspóir na Treorach, ach tabharfaidh cur i bhfeidhm ceart buntaca don bhforbairt inbhuanaithe ar na hearnálacha atá aitheanta mar chuid d’fhorbairt ar gheilleagar na farraige móire in Éirinn.
• Loingseoireacht
• Iompar Muirí
• Turasóireacht uiscebhunaithe
• Iascaigh Mara
• Dobharshaothrú
• Ola / Gás
• Fuinneamh inathnuaite (gaoth agus tonnta san áireamh)

Is iad príomhchuspóirí na Treorach ná:
• An timpeallacht mara a chosaint agus a chaomhnú
• Meathlúcháin na timpeallachta a sheachaint
• Éiceachórais muirí a hathbhúnú más féidir

 
Achar Measúnaithe na hÉireann
Téann an MSFD i bhfeidhm ar an achar sin d’uiscí mara a thagann faoi dhlínse Bhallstát de réir Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS). Áirítear grinneall na farraige agus an fho-ithir faoin gcolún uisce in uiscí mara, de réir an MSFD.

Tá thart ar 490,000 ciliméadar cearnógach in achar measúnaithe MSFD na hÉireann agus tá ár n-achar muirí iomlán suas le deich n-uair níos mó ná an t-achar mórchríche.

Na céimeanna atá romhainn sa Phróiseas:

        Cuspóirí Uileghabhálacha agus Spriocdátaí don chéad tréimhse cur i bhfeidhm den Treoir

Measúnú tosaigh ar uiscí muirí na hÉireann críochnaithe; spriocanna agus táscairí bunaithe  
Déanta 2013
Clár Monatóireachta aontaithe  Deireadh Fómhair 2014
Clár um Bearta a bhunú chun GES a bhaint amach 2015
Clár um Bearta a chur i bhfeidhm                  2016
GES a bhaint amach 2020

Press  Office
Tel: (01) 888 2638  (direct)
(01) 888 2000
E-Mail: press-office@environ.ie
Web site: www.environ.ie
Twitter:@EnvironPress

 

Back

Catagóra 
Fo-Ábhar