Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ghrúpscéimeanna uisce agus saincheisteanna uisce tuaithe

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Grúpscéimeanna uisce

Faigheann thart faoi 6% den daonra a gcuid uisce óil as grúpscéimeanna uisce (scéimeanna a ritheann an pobal). As a measc sin, faigheann thart faoi 70% a gcuid uisce ó ghrúpscéimeanna príobháideacha, lena ngabhann soláthar uisce a fhoinsítear go príobháideach. Faigheann fuílleach na scéimeanna a gcuid uisce ó cheangal le Uisce Éireann. Íocann baill ghrúpscéimeanna táillí uisce ach bíonn cuid dá gcostas seirbhísí uisce fóirdheonaithe ag an Rialtas. Faigheann líon an-bheag de theaghlaigh seirbhísí séarachais trí ghrúpscéimeanna séarachais, a bhíonn á rith ag an bpobal freisin agus a fhaigheann fóirdheontais ón Rialtas.

Is féidir leat tuilleadh faisnéise ar Chónaidhm Náisiúnta na nGrúpscéimeanna Uisce, an grúpa a dhéanann ionadaíocht ar ghrúpscéimeanna uisce, a aimsiú ar shuíomh idirlín na cónaidhme (i mBéarla amháin).

Clár Uisce Tuaithe

Faoi Chlár Uisce Tuaithe na roinne, maoiníonn an Státchiste feabhsuithe ar bhonneagar grúpscéimeanna uisce agus grúpscéimeanna séarachais ionas gur féidir le scéimeanna soláthar uisce a sholáthar a chomhlíonann riachtanais ó thaobh cháilíocht an uisce. Tugtar fóirdheontas i leith roinnt de chostais laethúla ghrúpscéimeanna uisce freisin. Is iad na húdaráis áitiúla a riarann an clár agus cabhraíonn sé le grúpscéimeanna nua séarachais a sholáthar agus soláthairtí príobháideacha aonair uisce a fheabhsú i gcásanna nach mbíonn aon soláthar malartach ar fáil.

Bíonn fóirdheontas bliantúil in aghaidh an tí ar fáil do ghrúpscéimeanna uisce i gcomhar an chostais oibriúcháin a bhaineann le huisce teaghlaigh a sholáthar:

• suas le 70 euro i gcomhar gach tí arna sholáthar ó fhoinse phoiblí (Uisce Éireann)

• suas le 140 euro i gcomhar gach tí arna sholáthar ó fhoinse phríobháideach (tobar, loch, tollpholl srl.)

• suas le 220 euro i gcomhar gach tí i gcás go soláthraítear díghalrú uisce agus/nó cóireáil faoi chonradh Dear Tóg Feidhmigh (DBO).

Chun cáilíocht an uisce óil i ngrúpscéimeanna a fheabhsú agus chun tacú le pleanáil níos fadtéarmaí, thug an roinn creat nua isteach i mí Eanáir 2016 le haghaidh maoiniúcháin chaipitil ilbhliantúil. Soláthróidh na struchtúir nua cinnteacht níos mó ó thaobh maoiniúcháin le haghaidh riachtanas infheistíochta dá dtugtar tús áite, rud a thacóidh le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe i limistéir thuaithe. Cabhróidh sé freisin le hÉireann a gcuid tiomantas faoin gCreat-Treoir Uisce a chomhlíonadh (i mBéarla amháin).

Maoiniúchán grúpscéimeanna i gcomhair 2016 go dtí 2018

Iarradh ar údaráis áitiúla tairiscintí a chur isteach le haghaidh maoiniúcháin bunaithe ar riachtanais scéimeanna ó 2016 go deireadh 2018.

Soláthrófar maoiniúchán do ghrúpscéimeanna uisce agus séarachais faoi na bearta seo a leanas:

  1. Comhlíonadh riachtanas comhshaoil agus sláinte poiblí  (earnáil ghrúpscéimeanna uisce) – is ionann deontais faoin mbeart seo, chun cáilíocht an uisce a fheabhsú, agus 100% de chostas áiseanna cóireála agus 85% de chostais oibreacha riachtanacha eile, faoi réir €7,650 in aghaidh an tí ar a mhéad.
  2. Scéimeanna uisce atá ann cheana féin a bhreisiú (earnáil ghrúpscéimeanna uisce) – is ionann deontais faoin teideal seo agus 85% de chostais oibreacha riachtanacha, faoi réir €7,650 in aghaidh an tí ar a mhéad. Bíonn deontas forlíontach ar fáil do ghrúpscéimeanna uisce i gcúinsí áirithe.
  3. Forbairt Tuaithe (earnáil ghrúpscéimeanna uisce) - is ionann deontais faoin teideal seo agus 85% de chostais oibreacha riachtanacha, faoi réir €7,650 in aghaidh an tí ar a mhéad. Bíonn deontas forlíontach ar fáil do ghrúpscéimeanna uisce i gcúinsí áirithe.
  4. Scéimeanna a aistriú chuig an earnáil uisce agus dramhaíola poiblí – deontas ar luach 100% de chostas na n-oibreacha i gcás go bhfuil cúram grúpscéimeanna uisce á ghlacadh ag comhlacht air féin agus deontais suas le 75% den chostas, faoi réir €6,750 in aghaidh an tí ar fáil do ghrúpscéimeanna nua séarachais.
  5. Nuáil agus taighde – leithdháilfear maoiniúchán laistigh den mhaoiniúchán foriomlán a bheidh ar fáil don sruth infheistíochta seo.
  6. Toibreacha agus córais chóireálacha dramhuisce ar an láthair – is é an t-éileamh a bhíonn ar an mbeart seo a chinneann an maoiniúchán dó.

Mar chuid d’athruithe ar an gclár, forbróidh an roinn liosta gníomhartha leasúcháin do ghrúpscéimanna uisce. Tá sé d’aidhm leis seo aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna maidir le cáilíocht uisce. In 2016, beifear ag tabhairt aghaidh leis an liosta sin ar riachtanais scéimeanna áirithe ina mbíonn leibhéil na dtríhalaimeatán (seachtháirgí contúirteacha díghalrúcháin) ag sárú uasleibhéal ceadaithe. Ó 2017 ar aghaidh, beifear ag tabhairt aghaidh ar shaincheisteanna uisce níos ginearálta.

Le tuilleadh faisnéise a fháil ar mhaoiniúchán ón gClár Uisce Tuaithe nó le foirmeacha iarratais ar mhaoiniúcháin a fháil, téigh i dteagmháil le hoifigeach idirchaidrimh an chláir uisce tuaithe i d’údarás áitiúil.

Le tuilleadh faisnéise a fháil ar na deontais chaipitil seo, cliceáil ar Circular L1/16 (i mBéarla amháin).

Ag Infheistiú i do Thodhchaí – Maoiniúchán an AE

Soláthraíonn Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa maoiniúchán i dtreo an Chláir Uisce Tuaithe.

Faoi láthair, faoi chatagóir maoiniúcháin an Chiste seo ‘Tosaíocht 2: Comhshaol agus Cosc Rioscaí faoi Chlár Oibriúcháin Réigiúnach na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair) 2007-2013’, maoinítear roinnt tionscadal cóireála uisce i nGaillimh agus i Ros Comáin.

Painéal Saineolaithe don Chlár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil 2016-2018

Catagóra 
Ábhar