Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Treoir maidir le Dramhuisce Uirbeach

Leis an Treoir maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbeach, leagtar síos caighdeáin a bhíonn le comhlíonadh agus dramhuisce á bhailiú agus á chóireáil chomh maith leis na riachtanais mhonatóireachta le haghaidh dramhuisce a sceitear as limistéir uirbeacha. Is é cuspóir na treorach an comhshaol a chosaint ar éifeachtaí aimhleasacha dramhuisce uirbeach a bheith á sceitheadh.

Go dtí 31 Nollaig 2013, is iad na húdaráis áitiula a bhí ina n-údaráis fhreagracha maidir le seirbhísí dramhuisce in Éirinn. An 1 Eanáir 2014, aistríodh bainistiú an bhonneagair bhailiúcháin agus chóireála dramhuisce uirbigh chuig Uisce Éireann. Déanann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) monatóireacht ar mar a chomhlíontar ceanglais na treorach, agus bíonn tuarascálacha bliantúla ina leith sin ar fáil ar shuíomh idirlín na GCC (i mBéarla amháin).

Ceadúnú agus údarú maidir le sceitheadh dramhuisce uirbeach

Tugadh ceadúnú nó deimhniú maidir le sceitheadh dramhuisce, isteach in 2007 faoi na Waste Water Discharge (Authorisation) Regulations 2007. Sonraítear an GCC leis na rialacháin mar an rialálaí a údaraíonn sceitheadh uisce as ionaid chóireála dramhuisce.

Déangtar ionaid chóireála dramhuisce níos mó a cheadúnú, ach déantar ionaid níos lú a dheimhniú. Leis na ceadúnais, leagtar amach coinníollacha agus gníomhartha leasúcháin a bheidh le déanamh le cinntiú go gcomhlíonfar caighdeáin maidir le sceitheadh substaintí éagsúla. Leagann ceadúnais amach freisin na gníomhartha a bhíonn riachtanach le hoibleagáidí a chomhlíonadh faoi roinnt Treoracha maidir leis an gComhshaol ón Aontas Eorpach. Bíonn na próiseas cheadúnúcháin agus deimhniúcháin oscailte agus trédhearcach agus is féidir teacht ar na cáipéisí le hiarratas a dhéanamh saor in aisce ar shuíomh idirlín na GCC.

 

Tuilleadh faisnéise

Tá faisnéis eile ar shuíomh idirlín na GCC (i mBéarla amháin) faoi dhramhuisce uirbeach lena n-áiritear:

  • Tuarascálacha bliantúla maidir le cáilíocht eisiltigh a sceitear as ionaid chóireála dramhuisce uirbigh ar fud na tíre
  • Áis chuardaigh i gcomhair iarratas le dramhuisce a sceitheadh, i gcomhair údaruithe nó tuarascálacha bliantúla comhshaoil