Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Fóram Uisce (The Water Forum)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 1 week ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Bunaíodh an Fóram Uisce ar bhonn reachtúil i Meitheamh 2018, de bhun na hAchta um Sheirbhísí Uisce 2017. Arna bhunú reachtúil, lánscoireadh an Fóram Uisce Poiblí agus an Coiste Náisiúnta um Sheirbhísí Uisce Tuaithe a bhí ann cheana agus aistríodh a bhfeidhmeanna chuig an bhFóram.

Tugann an Fóram deis do pháirtithe leasmhara réimse ceisteanna a bhaineann le caighdeán uisce, saincheisteanna maidir le huisce tuaithe, ábhair a bhaineann le custaiméirí Uisce Éireann agus an cur i bhfeidhm ar Chreat-Treoir Uisce an AE a phlé agus a mheasúnú.

I measc na bhfeidhmeanna atá ag an bhFóram, áirítear na cinn seo a leanas ach go háirithe:

  • Comhairle a chur ar an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir le caomhnú uisce, seirbhísí uisce tuaithe agus leasa chustaiméirí Uisce Éireann;
  • Comhairle a chur ar an gCoiste Comhairleach um Pholasaí Uisce maidir leis an gcur i bhfeidhm ar an gCreat-Treoir Uisce in Éirinn;
  • Moltaí a thabhairt d’Uisce Éireann maidir le comhlíonadh a bhfeidhmeanna;
  • Comhairle a chur ar, agus tuairimí a sholáthar chuig, an gCoimisiún um Rialáil Fóntais;
  • Scrúdú a dhéanamh, mar a iarrann an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais, ar cheisteanna eile atá bainteach le huisce agus comhairle a chur ar an Aire dá réir.

Chun tuilleadh eolais a aimsiú ar an bhFóram Uisce, téigh chuig a shuíomh gréasáin le do thoil ag www.nationalwaterforum.ie

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.