Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iarrann an tAire Eoghan Murphy TD ar an gCoimisiún um Rialáil Fóntais athbhreithniú a dhéanamh ar Thionscadal Soláthair Uisce an Oirthir agus an Láir Tíre

Foilsithe an Déardaoin, 18 DF 2018
Minister Eoghan Murphy

Ceanglaítear leis an Acht um Sheirbhísí Uisce, 2013, ar an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, i gcomhar leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, toiliú a thabhairt do gach ceangaltas caiteachais chaipitil ar mó a luach ná tairseach ar leith.

I bhfianaise scála agus thábhacht Thionscadal Soláthair Uisce an Oirthir agus an Láir Tíre, agus mar gheall ar an ról reachtúil atá ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntais mar rialálaí eacnamaíoch neamhspleách ar Uisce Éireann, lena n-áirítear an ról atá aige in athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna infheistíochta caipitil Uisce Éireann, d’iarr an tAire ar an gCoimisiún inniu (an 18 Deireadh Fómhair) tabhairt faoin athbhreithniú chun tacú leis an Aire teacht ar chinneadh maidir leis an toiliú caipitil a bheidh ag teastáil i gcás go bhfaighfear ceadú pleanála don tionscadal. Tá an iarraidh chuig an gCoimisiún ag teacht leis an ról atá ag an gCoimisiún faoi alt 40 den Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013, comhairle a thabhairt don Aire i ndáil le seirbhísí uisce a fhorbairt agus a sheachadadh.

Tá Tionscadal Soláthair Uisce an Oirthir agus an Láir Tíre á fhorbairt ó lár na 1990idí, agus é faoi stiúir ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar dtús. Tá an tionscadal faoi bhainistíocht ag Uisce Éireann ó mhí Eanáir 2014 i leith. Tá an tionscadal ar an gcéad uasghrádú cuimsitheach ar bhonneagar uisce na hÉireann le níos mó ná 60 bliain anuas.

Is é Tionscadal Soláthair Uisce Réigiún an Oirthir agus an Láir Tíre (an Tionscadal Soláthair Uisce) an rogha thosaíochta atá ag Uisce Éireann maidir le soláthar uisce atá slán agus inbhuanaithe a sheachadadh don réigiún suas go dtí an bhliain 2050.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar