Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ciste Spreagthaí Mhí Iúil fógartha ag an Aire O’Brien

Published on Thursday, 23 Jul 2020
Dept Housing logo

 

Breis is 700 post le bheith cruthaithe

  • €30m breise chun an stoc tithíochta sóisialta a athchóiriú
  • Bearta chun cabhrú le daoine a chéad teach a cheannach
  • €30m breise don chlár laghdaithe sceite

Inniu (an 23 Iúil, 2020), chuir an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien fáilte roimh don Phlean Spreagthaí Mhí Iúil a bheith foilsithe, plean a chuimsíonn bearta spriocdhírithe chun an stoc tithíochta sóisialta a fhorbairt, chun cabhrú le ceannaitheoirí tí céaduaire agus chun feabhas a chur ar an gclár laghdaithe sceite uisce. Cruthófar breis is 700 post mar gheall ar na bearta atá áirithe leis.

Díreofar ar 2,000 aonad tithíochta sóisialta san iomlán le bheith athchóirithe ionas go mbeifear in ann iad a ligean do dhaoine aonair agus do theaghlaigh atá ag streachailt le heaspa dídine nó atá ar an liosta tithíochta sóisialta arís, agus cruthófar 360 post mar gheall air chomh maith. Táthar chun an Scéim um Chabhair-chun-Ceannach do cheannaitheoirí tí céaduaire a shíneadh amach agus cruthófar suas le 350 post tríd an gclár laghdaithe sceith le hUisce Éireann.

Dúirt an tAire O’Brien, “Is éard is cuspóir leis an bPacáiste Spreagthaí Mhí Iúil ná téarnamh geilleagrach agus aire a thabhairt dóibh a bhfuil an fheidhm is mó ag paindéim COVID-19 orthu. Is bealach é chun ardluas a chur faoin gheilleagar againn, chun poist áitiúla a chur ar fáil, agus chun borradh a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sé ag teastáil go géar uathu.

“Cuirfidh an €30m breise atá fógartha agam le bearta athchóirithe lenár gcumas chun 50% den stoc tithíochta sóisialta a éiríonn folamh gach bliain a chur ar fáil le bheith ligthe amach den athuair. Cuirfear stoc tithíochta breise ar fáil go gasta mar gheall air, de réir mar a bhíonn gá leis chun críocha an chocúnaithe agus an féin-aonrúcháin.

“Beidh sochar eacnamaíoch iarmhartach aige freisin agus 360 post á ngineadh aige, chomh maith le tuilleadh fostaíochta a sholáthar do na tógálaithe beaga áitiúla, do shaoir, do phéintéirí, pluiméirí agus leictreoirí atá lonnaithe i ngach chearn den tír agus a dhéanann na cineálacha mionoibreacha seo.

“Táim ag iarraidh go ndéanfaidh na húdaráis áitiúla, atá gann ar airgead faoi láthair, an stoc tithíochta atá acu, agus nach bhfuil dóthain de ann, a chur chun barr a acmhainneacht ionas gur féidir leo díriú ar níos mó tithe nua a thógáil. Táim chun glao a chur amach ar aighneachtaí le gach aon cheann de na 31 údarás áitiúla ag iarraidh orthu aonaid tithíochta sóisialta atá folamh agus a dteastaíonn athchóiriú uathu in 2020 a shainaithint.

“Bhí sé ina ghealltanas lárnach sa Chlár Rialtais an Scéim um Chabhair-chun-Ceannach a leathnú amach le haghaidh réadmhaoine nua agus aonaid féin-thógála, agus tá áthas orm go ndéanfar an scéim seo, a bhfuil cabhair tugtha le breis is 19,000 ceannaitheoir céaduaire a dteach féin a cheannach go dtí seo, a leathnú amach. Táthar chun an t-uasmhéid is féidir le ceannaitheoirí céaduaire a éileamh a mhéadú suas go dtí €30,000, rud a chabhróidh leis na mílte eile cos a fháil ar dhréimire na tithíochta.

“Tá an t-aitheantas atá déanta againn nach bhfuil ráta sceite na hÉireann inbhuanaithe léirithe leis an gciste €30m atá leithdháilte agam ar chlár laghdaithe sceite Uisce Éireann. Beifear ag gníomhú i ngach aon cheann de na 26 chontae dá bharr chun aghaidh a thabhairt aghaidh ar an sceitheadh, ar an nganntanas uisce agus ar an triomach, agus éascófar le suas le 350 post a bheith cruthaithe láithreach bonn mar gheall air.

“Agus muid ag tabhairt aghaidh ar dhúshlán COVID-19, ní mór bearta breise a ghlacadh d’fhonn tithe sábháilte a sholáthar do chuile dhuine sa phobal. Beidh mé ag ordú go mbeidh na hoibreacha athchóirithe go léir críochnaithe agus na tithe uile curtha amach ar ligean faoi dheireadh na bliana. Ar an mbealach céanna, beidh mé ag ordú le hUisce Éireann leas a bhaint as an gciste iomlán agus oibreacha laghdaithe sceite a dhéanamh faoi dheireadh na bliana. 

Category