Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Limistéir Mhuirí faoi Chosaint

An Próiseas Reatha

Chuir an Roinn tús i bhfómhar 2019 le próiseas atá dírithe ar ghréasán Limistéar Muirí faoi Chosaint (MPAanna) na hÉireann a fhairsingiú sna blianta amach anseo. Is éard atá i gceist le MPAanna, go ginearálta, ná limistéir mhuirí a shainítear i dtaobh cúrsaí tíreolaíochta de a chuireann leibhéil chosanta ar fáil chun cuspóirí caomhnaithe a bhaint amach.

Is féidir le MPAanna tacú le gníomhaíocht gheilleagrach a bhaineann leis an bhfarraige; mar shampla, trí limistéir lena mbaineann tábhacht ar leith a chaomhnú agus a chinntiú nach sáraíonn gníomhaíocht dhaonna leibhéal a chothóidh éagsúlacht bhitheolaíoch, táirgiúlacht nádúrtha, sláinte agus folláine dhaoine. Is féidir le MPAanna cabhrú freisin leis na tionchair a imríonn an t-athrú aeráide agus aigéadú an aigéin a laghdú  trína chinntiú go mbíonn éiceachórais mhuirí sláintiúil agus athléimneach, agus gur féidir leis an timpeallacht mhuirí gníomhú mar chóras nádúrtha stórála carbóin.

Molann sainghrúpa próisis chun an gréasán MPA a fhairsingiú

Ba é an chéad chéim sa phróiseas reatha chun grúpa comhairleach a thionól chun sainchomhairle sainmholtaí neamhspleácha a sholáthar faoi na próisis a theastaíonn agus na dúshláin a bhfuiltear le dul i ngleic leo chun gréasán MPA na hÉireann a fhairsingiú. Thionóil an grúpa seo, ar a ndéanann an tOllamh Tasman Crowe, Stiúrthóir Institiúid an Domhain, UCD, a chéad chruinniú an 18 Nollaig 2019. Chas sé ina dhiaidh sin ar bhonn míosúil, go cianda san áireamh i rith phaindéim Covid-19.

D’oibrigh an grúpa go dian i rith na tréimhse seo chun a thuarascáil deiridh a chur le chéile agus a chur i gcrích. Chuir an grúpa a thuarascáil faoi bhráid an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien, T.D., agus an Aire Stáit don Oidhreacht agus Athchóiriú Toghchán, Malcolm Noonan, T.D., an 22 Deireadh Fómhair 2020 (i rith Sheachtain Ghlas an AE 2020).

MPA Advisory Group Report

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Rinneadh idirchaidreamh ar líne le páirtithe leasmhara

Rinne an grúpa comhairleach eolas agus peirspictíochtaí maidir le MPAanna a bhailiú agus a roinnt a éascú ó bhreis agus 100 príomhpháirtí leasmhar sochaíoch, pobail, gnó agus earnála mar chuid thábhachtach den taighde agus de na breithniúcháin ghníomhacha a dhéanann an grúpa. Bhain dhá chur chuige comhairliúcháin leis an bpróiseas: ceistneoir ar líne agus grúpaí fócais ar líne.

Ar an gcéad dul síos, scaip an grúpa ceistneoir ar líne i Lúnasa 2020. Thug seo an deis d’fhreagróirí chun a ndearcthaí faoi MPAanna a roinnt, fairsingiú ghréasán MPA na hÉireann a fhairsingiú amach anseo, agus an rogha cuir chuige i dtaobh MPAanna a roghnú, a ainmniú agus a bhainistiú sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma.

Ar an dara dul síos, thit sraith cruinnithe grúpa fócais ar líne amach i Meán Fómhair 2020. Thit iad seo amach ag an tráth céanna a thit próiseas an cheistneora ar líne amach. Ghlac breis agus 40 páirtí leasmhar, ó chomhlachtaí ionadaíocha, earnálacha, údaráis agus grúpaí spéise éagsúla, páirt sna cruinnithe seo de chuid an ghrúpa fócais.

Chuir an t-eolas a bhailigh an grúpa comhairleach tríd an dá chur chuige comhairliúcháin eolas ar fáil do bhreithnithe, anailís agus tuarascáil deiridh an ghrúpa.

Comhairliúchán Poiblí agus na Chéad Chéimeanna Eile

Tá breithniú mionsonraithe á dhéanamh anois ag an Aire agus an Roinn ar thuarascáil deiridh an Ghrúpa Chomhairligh MPA. Beartaíonn an tAire chun an tuarascáil a fhoilsiú mar chuid de chomhairliúchán poiblí fairsing. Cuirfear tús leis an gcomhairliúchán poiblí sna míonna amach anseo (go déanach in 2020, go luath in 2021) agus spreagfaidh sé an pobal níos fairsinge chun a ndearcthaí a sheoladh ar aghaidh maidir leis an mbealach is fearr chun cinn dár dtimpeallacht mhuirí nádúrtha agus dár ndaoine agus conas ba cheart gréasán MPAanna na hÉireann a fhairsingiú. Beartaíonn an Roinn freisin chun tús a chur le reachtaíocht a fhorbairt chun MPAanna a shainaithint, a ainmniú agus a bhainistiú in 2021.

Caith súil ar an leathanach gréasáin seo go rialta chun teacht ar an nuacht is déanaí faoin gcomhairliúchán poiblí. Mar rogha air sin, más maith leat fógra a fháil nuair a chuirtear tús leis an gcomhairliúchán poiblí, seol ríomhphost, le do thoil, chuig: marine.env@housing.gov.ie

Category