Printer-friendly versionPrinter-friendly version

€20m leithdháilte faoi Thionscadal Iarfheistithe Lár na Tíre

Published on Tuesday, 22 Sep 2020
Dept Housing logo

Tá fáilte curtha ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien TD, roimh an gcead atá tugtha ag an gComh-Aireacht do leithdháileadh €20m ó Cháin Charbóin d’ocht n-údarás áitiúla faoi Thionscadal Iarfheistithe Lár na Tíre.

Faoi na leithdháiltí molta, beidh €3.33 milliún euro á fháil ag Údaráis Áitiúla Uíbh Fhailí, Laoise, Chill Dara, na hIarmhí agus an Longfoirt, agus beidh €1.11 milliún euro á fháil ag Údaráis Áitiúla Ros Comáin, na Gaillimhe agus Thiobraid Árann.

Táthar ag súil le tús a chur leis na hoibreacha in An Longfort, Cill Dara agus Gaillimh i mí Dheireadh Fómhair agus i Ros Comáin i mí na Samhna. Tá tús á chur le suirbhéanna ag na ceithre údarás áitiúla eile i láthair na huaire.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire O’Brien, “Cabhróidh an leithdháileadh seo le hathchóirithe éifeachtúlachta fuinnimh a dhéanamh in thart ar 750 teach údaráis áitiúil. Chomh maith leis sin, cabhróidh an maoiniú seo le borradh eacnamaíoch a sholáthar do na réigiúin is mó a bhfuil tionchar ag dúnadh Bhord na Móna agus BSL orthu.

“Cuimsítear i gClár an Rialtais spriocanna uaillmhianacha maidir le hiarfheistiú agus is ionann an scéim seo agus tús na hoibre a bheidh mar bhonn le héifeachtúlacht fuinnimh an stoic tithíochta sóisialta i Lár na Tíre a uasghrádú. Is é atá mar aidhm leis na hoibreacha tithe a uasghrádú chuig Rátáil Fuinnimh Foirgnimh B2 nó leibhéal optamach costais le teaschaidéil áit ar cuí.

“Beidh an clár iarfheistithe ag díriú ar lár na tíre ar dtús, áit a bhfuil an méid is mó úsáide á baint as breosla iontaise, agus áit a raibh tionchar diúltach ag dúnadh móinstáisiún cumhachta ar phobail. Táthar ag súil go dtógfaidh sé thart ar 3 nó 4 sheachtain na hoibreacha a dhéanamh i ngach áitreabh agus nach gcuirfear isteach ach ar éigean ar na háitritheoirí. Is mian liom buíochas a ghabháil leis na hÚdaráis Áitiúla as an obair atá déanta acu agus táim ag súil le forbairt na scéime.”

Leithdháileadh an maoiniú €20 milliún ar an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil i mBuiséad 2020 ó Cháin Charbóin agus tá an maoiniú le cur ar fáil do cheantair i Lár na Tíre agus chun athchóirithe éifeachtúlachta fuinnimh a dhéanamh in thart ar 750 teach údaráis áitiúil

 

Category 
Topic