Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Bille maidir le moratóir ar dhíshealbhú le tabhairt isteach ag an Aire O’Brien

Published on Wednesday, 21 Oct 2020
Minister Darragh O'Brien

Tá cead faighte ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien TD, ón gComh-aireacht chun Bille a dhréachtú agus a fhoilsiú ar bhonn tosaíochta chun Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 a mhodhnú chun cosc a chur ar thiarnaí talún aon fhógraí foirceanta a sheirbheáil i rith thréimhse shrianta leibhéal a cúig.

Dúirt an tAire O’Brien go gcinnteodh an Bille, nach mór a achtú gan mhoill, nach bhféadfadh aon díshealbhuithe tarlú, ach amháin in imthosca eisceachtúla. D’iarr sé ar pháirtithe de chuid an fhreasúra tacú le rith an Bhille tríd an Oireachtas.

Bhí an méid seo a leanas le rá aige, “Mar thoradh ar an mbaol don tsláinte phoiblí atá ag eascairt as paindéim COVID-19, tá gá anois le tuilleadh beart reachtach chun tionóntaí a chosaint i gcásanna ina bhfuil srianta dochta ar ghluaiseacht daoine.”

“Cinnteoidh an Bille nua seo, amach anseo, sa chás go mbíonn srianta dochta ar ghluaiseacht daoine, go mbeidh na cosaintí seo á gcur chun feidhme láithreach. Chomh maith leis sin, áireofar ‘tréimhse chairde’ sa Bhille a chiallaíonn nach féidir duine a dhíshealbhú i rith na tréimhse deich lá i ndiaidh deireadh a bheith curtha leis na srianta.”

“Cosnaíonn An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe agus Luacháil 2020 a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Lúnasa tionóntaí atá ag déileáil le riaráiste cíosa mar thoradh ar Covid-19 ó dhíshealbhú agus méaduithe cíosa go dtí an 10 Eanáir 2021. Tá na cosaintí atá sonraithe faoin Acht á gcur chun feidhme ar leibhéal náisiúnta, faoi réir dearbhú cuí a bheith á dhéanamh ag an tionónta.”

“Tá gá anois, áfach, leis an mBille nua um Thionóntachtaí Cónaithe chun gach tionónta a chosaint ó dhíshealbhú fad is atá srian ar a gcuid gluaiseachtaí. Cuirfear na cosaintí seo chun feidhme aon uair a mbíonn srianta dochta ar ghluaiseacht daoine.”

“Tá súil agam go gcuireann mo chuid comhghleacaithe ar fad san Oireachtas, ar bhealach dearfach, leis an bplé ar an mBille seo”.