Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Dhá mhórthuarascáil i dtaobh na Seirbhísí Dóiteáin in Éirinn foilsithe ag an Aire Hogan - Keeping Communities Safe and CAMP – The Next Generation

Published on Thursday, 07 Feb 2013

Dhá mhórthuarascáil i dtaobh na Seirbhísí Dóiteáin in Éirinn foilsithe ag an Aire Hogan - Keeping Communities Safe and CAMP – The Next Generation

07/02/13

Inniu, an 7 Feabhra 2013, d'fhoilsigh Phil Hogan, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil dhá cheann de mhórthuarascálacha ar an treo a rachaidh an tseirbhís  dóiteáin in Éirinn ina dhiaidh seo. Tá na tuarascálacha sin glactha mar bheartas náisiúnta aige, agus d'fhógair sé go gcuirfear tús láithreach lena bhfuil de mholtaí iontu a chur i bhfeidhm.

Níl rud níos tábhachtaí inár bpobail ná bheith sábháilte ar dhóiteán. Gheofar sna doiciméid bheartais a foilsíodh inniu samplaí de dhea-chleachtas atá ag dul chun tairbhe an phobail cheana féin agus ag cosaint daoine ar dhóiteáin gach bliain.  D'admhaigh an tAire Hogan feabhsuithe a rinneadh ar shábháilteacht ar dhóiteáin in Éirinn “Tá líon na ndóiteán ag dul i laghad gach bliain. Bás tragóideach is ea gach bás de dheasca dóiteáin, ach ní mór a rá nár maraíodh a laghad daoine riamh i ndóiteáin i mbliain ar bith le daichead bliain anuas agus a maraíodh sa bhliain 2012. Is é 28 an figiúr sealadach atá againn ar bhásanna i ndóiteáin sa bhliain sin. Tréaslaím le gach duine a bhí bainteach le sábháilteacht ar dhóiteáin agus a oibríonn sna seirbhísí dóiteáin as na hathruithe chun feabhais atá déanta acu chun laghdú seasmhach a dhéanamh ar an ráta báis ó dhóiteáin in Éirinn.

 

Pobail a Choimeád Sábháilte

Is éard atá sa doiciméad - Keeping Communities Safe (pdf, 6,931kb) (Pobail a Choimeád Sábháilte) (KCS) gormchló maidir le treo na seirbhíse dóiteáin feasta. Déanfar iarracht seirbhísí dóiteáin chomhsheasmhacha, éifeachtacha agus luach ar airgead a chur ar fáil in Éirinn agus ag an am céanna an pobal a choimeád sábháilte ar dhóiteán agus tús áite a thabhairt don fhoireann dóiteáin ina gcuid oibre. Cur chuige bainistíocht riosca is bunús don doiciméad, mar a ndéantar rioscaí a aithint agus a aicmiú chun tosaíochtaí a cheapadh don tseirbhís dóiteáin ó thaobh bearta um chosc, um chosaint agus um fhreagairt.  Tá an cur chuige seo ar aon dul leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr. 

Den chéad uair in Éirinn, tá caighdeáin náisiúnta don tseirbhís dóiteáin leagtha amach in KCS, a bhféadfaí an soláthar reatha seirbhísí a thagarmharcáil lena n-ais.  Leagtar amach in KCS spriocanna dúshlánacha do na húdaráis dóiteáin atá meáite ar fheabhsúcháin eile a dhéanamh. Scrúdaítear ann an ról na seirbhísí dóiteáin feasta agus na struchtúir is gá chun na seirbhísí sin a chur ar fáil.

Foilsíodh le deireanas tráthchlár athchóirithe an rialtais áitiúil, tráthchlár dar teideal "Tús Áite do Dhaoine". Féachann KCS le forálacha an tráthchláir sin a chur i bhfeidhm i bhfoirm choincheap na "seirbhísí comhroinnte". Foráiltear sa choincheap sin do laghdú ó 30 go 21 i líon na n-aonad seachadta seirbhísí dóiteáin.  Dúirt an tAire Hogan gurb é sin a rogha slí chun na héifeachtúlachtaí riachtanacha a bhaint amach, agus ag an am céanna an tseirbhís dóiteáin a choimeád mar chuid den rialtas áitiúil seachas seirbhís náisiúnta dóiteáin a dhéanamh de, mar a moladh in aighneachtaí áirithe. 

Toradh ab ea an doiciméad KCS deireanach ar phróiseas machnamhach forbartha, ina ndeachthas i gcomhairle le geallsealbhóirí. Rinne Bord Bainistíochta Stiúrthóireacht Náisiúnta na Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandála sa Roinn an próiseas a mhaoirsiú, le hionchur agus maoirsiú idirnáisiúnta ó Strathclyde Fire and Rescue Service.

Admhaíonn an tAire luach na seirbhísí dóiteáin sa phobal. Dúirt sé gur cosnaíodh comhraiceoirí dóiteáin sa líne thosaigh ar an nglanchosc ar earcaíocht san earnáil phoiblí agus níor laghdaigh a líon ón mbliain 2008, i gcomparáid leis an 25% de laghdú atá tagtha ar fhoireann ghinearálta na n-údarás áitiúil, agus líon na n-oifigeach sinsearach dóiteáin ina measc. 

 

CAMP An Chéad Ghlúin Eile

Acrainm is ea CAMP a sheasann don Computer Aided Mobilisation Project (Tionscadal Slógtha Ríomhchuidithe) – seirbhís glaonna éigeandála 999/112 na seirbhíse dóiteáin don phobal.   Seo an córas a thacaíonn le hoibreoirí a thógann glaonna 999 ón bpobal, a aithníonn an áit ina bhfuil siad agus a shlógann an freagra tosaigh cuí. Bíonn cumarsáid raidió ann idir na trí lárionad cumarsáide agus an tseirbhís dóíteáin a fhreagraíonn an glao. Bíonn ról comhordúcháin ag an lárionad, leis, i móréigeandálaí.  Déanann na lárionaid chumarsáide réigiúnacha mioneolas a bhailiú, a chomhthiomsú agus a chur ar fáil do na húdaráis dóiteáin.

Tá an córas reatha ann le fiche bliain agus ar chúiseanna éagsúla teicniúla agus praiticiúla cinneadh córas nua a phleanáil don chéad ghlúin eile.  Scrúdaíodh roghanna éagsúla i dtuarascáil CAMP, agus leagtar amach inti an ceann is dócha a roghnófar, is é sin aon chóras náisiúnta amháin a bheith ann in ionad trí cinn de chórais chumarsáide réigiúnacha ar leithligh, agus nóid acu leis na trí lárionad CAMP. Cuirfear na seirbhísí dóiteáin ar áireamh sa tSeirbhís Náisiúnta Raidió Digiteach a sholáthraíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus atá in úsáid cheana féin ag na seirbhísí éigeandála eile.

CAMP - The Next Generation (pdf, 632kb)

Gheofar an dá dhoiciméad ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag www.environ.ie

 

ENDS

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

 

An rud atá i gceist le 'Pobail a Choimeád Sábháilte'

 •  Straitéis chuimsitheach chothromaithe bunaithe ar chosc dóiteáin, ar chosaint ar dhóiteáin agus ar fhreagra ar dhóiteáin chun go mbeidh daoine sábháilte ar dhóiteáin sa bhaile agus in áiteanna eile;
 • Gormchló comhtháite ar mhaithe le forbairt bhreise a dhéanamh ar ról criticiúil na seirbhísí dóiteáin i dtaca le sábháilteacht an phobail sa tréimhse 2013 – 2015. Dírítear ann ar rioscaí, ar fheabhsuithe ar shábháilteacht an phobail, ar laghdú ar líon na ndóiteán, ar chaighdeáin freagartha agus ar struchtúir. Cur chuige bainistíocht rioscaí is bunús don ghormchló.
 • Plean bunaithe ar fhianaise, ar an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr agus plean a fuair bailíochtú ó shaineolaithe idirnáisiúnta.

 

Cad go díreach atá faoi chaibidil in 'Pobail a Choimeád Sábháilte'?

 • Pléitear sa doiciméad ceisteanna móra amhail athchóiriú ar struchtúir agus ról na seirbhísí dóiteáin sa tsochaí, agus tá straitéisí agus caighdeáin ann ar mhaithe le héifeachtacht agus dearbhú cáilíochta. 
 • Leagtar amach sa doiciméad an cur chuige, na caighdeáin agus an méid a mbeifear ag súil leis ó sheirbhís dóiteáin na n-údarás áitiúil in Éirinn;
 • Tá spriocanna dúshlánacha ann maidir leis na torthaí atá le baint amach faoi dheireadh na tréimhse feidhmithe i mí na Nollag 2015.

 

Céard iad na rudaí nua in 'Pobail a Choimeád Sábháilte'?

 • Déanfar na seirbhísí dóiteáin a laghdú ó 30 go 21 agus beidh an laghdú sin bunaithe ar chur chuige "seirbhísí comhroinnte" a cheapadh agus a leathnú. Déantar soláthar faoin gcur chuige sin le haghaidh pobal ina bhfuil idir 120,000 agus 200,000 duine.
 • Béim mhór ar oibríocht réigiúnach mar ghné lárnach chun seirbhísí éifeachtacha a chur ar fáil agus a chomhordú agus "cúnamh frithpháirteach" agus tacaíocht a chur ar fáil;
 • Leagtar amach sa doiciméad 'cur chuige bainistíocht riosca' i leith soláthar na seirbhíse;
 • Spriocanna dúshlánacha chun sábháilteacht ar dhóiteáin a fheabhsú trí líon na ndóiteán a laghdú;
 • Déanfar freagairtí éigeandála a dhifreáil ar bhonn riosca/baol don bheatha agus i gcatagóirí príomha, tánaisteacha agus treasacha;
 • Aibhsítear ról ar leibhéal náisiúnta i dtaca le héifeachtúlacht agus luach ar airgid na seirbhíse a thacú agus a mhaoirsiú;
 • Beidh sé mar bhonn le caidreamh comhoibríoch idir an rialtas lárnach agus an rialtas áitiúil, trína ndéanfar cúram áitiúil de sheachadadh, de bhainistíocht agus de chuntasacht pholaitiúil i dtaca leis an tseirbhís chriticiúil sábháilteacht phoiblí seo, agus cinnteofar ag an am céanna go mbainfear amach spriocanna náisiúnta i dtaca le héifeachtacht seirbhíse, comhleanúnachas agus luach ar airgead.

 

 Eolas achomair ar na seirbhísí dóiteáin agus ar shábháilteacht ar dhóiteán in Éirinn

 

Gheofar sna pointí thíos eolas achomair ar sheirbhísí dóiteáin agus ar shábháilteacht ar dhóiteán in Éirinn.

 

 • Tá seacht gcinn is tríocha d'údaráis ainmnithe dóiteáin sa tír, mar chuid de na príomhúdaráis áitiúla. Soláthraíonn siad raon seirbhísí dóiteáin i láthair na huaire, ó thríocha cinn d'aonaid seachadta seirbhíse. Tá 220 stáisiún dóiteán agus 500 inneall dóiteáin ann i láthair na huaire. 
 • Trí mhíle ceithre chéad fostaí de chuid na n-údarás dóiteáin a chuireann na seirbhísí dóiteáin ar fáil. Tá 1,200 comhraiceoir dóiteáin lánaimseartha sna príomhchathracha agus 2,200 comhraiceoir dóiteáin coinnithe ann. Déanann 200 oifigeach dóiteáin raon seirbhísí sábháilteachta agus bainistíocht éigeandála a chur ar fáil de bhreis ar an tseirbhís oibríochtúil a bhainistiú.
 • Caitheann údaráis áitiúla €260m nó mar sin i láthair na huaire ar sheirbhísí dóiteáin agus ina dteannta sin, soláthraíonn siad seirbhísí tacaíochta éagsúla (acmhainní daonna, TF, cothabháil, párolla srl.)
 • Gach bliain déanann trí cinn de lárionaid chumarsáide réigiúnacha 100,000 glao ón bpobal ar 999/112 a phróiseáil.
 • Slógtar na seirbhísí dóiteáin i dtaca le 56,000 teagmhas gach bliain, ar dóiteáin iad 35,000 nó mar sin díobh.
 • I measc an 21,000 teagmhas eile bíonn 5,000 freagairt ar thimpistí bóthair, chomh maith le teagmhais a bhaineann le hábhair ghuaiseacha, tarrtháil, seirbhísí speisialta agus rabhaidh bhréige.
 • I dtithe a tharlaíonn 4,500 dóiteáin nó mar sin gach bliain, agus déantar 'duine a thuairisciú' i 450 nó 10% de na dóiteáin sin. 
 • Tuairiscítear gur cailleadh 38 duine de dheasca dóiteáin sa bhliain 2011 agus arís sa bhliain 2012, a fhágann gur cailleadh 8.5 duine in aghaidh gach milliún den daonra sna blianta sin. An figiúr sealadach i gcás 2012 ná 28 duine a bhásaigh de dheasca dóiteáin.
 • Dóiteáin simléir a bhíonn i mbreis is 5,000 teagmhas dóiteáin gach bliain, dóiteáin i ngluaisteáin a bhíonn i 6,000 agus dóíteáin in araidí bruscair agus i scipeanna a bhíonn i mbreis is 8,000.
 • Tarlaíonn breis is 1,000 dóiteáin sa bhliain i bhfoirgnimh thráchtála, tionsclaíocha/stórála, in institiúidí agus in áiteanna tionóil phoiblí.
 • Cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath seirbhís éigeandála otharchairr ar fáil i 78,000 teagmhas sa bhliain.

 

Back

Category 
Sub topic