Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Imlíníonn Penrose fís do thithíocht sóisialta

Published on Wednesday, 28 Sep 2011

Imlíníonn Penrose fís do thithíocht sóisialta

28/09/11

D’imlínigh Willie Penrose T.D., Aire Tithíochta & Pleanála, inniu (28/9/11) a fhís do chlaochlú na hearnála tithíochta sóisialta sna blianta atá romhainn. Agus é ag tabhairt aitheasc do Chomhdháil na Comhairle Éireannach um Tithíocht Sóisialta, cháin an tAire Penrose polasaithe teipthe an Rialtais roimhe seo a chur le teannú an bholgáin tithíochta tríd tosaíocht a thabhairt d’ úinéireacht teaghlaigh os cionn gach tionacht eile
Chuir sé síos ar Pholasaí Tithíochta an Rialtais, a seoladh i mí an Mheithimh, mar “an tionscnamh is radacaigh ó thaobh polasaithe tithíochta in Éirinn de, ó bhunú an Stáit”, agus threisigh sé go bhfuil a lán teaghlaigh ann nach bhfuil fonn orthu, nó nach bhfuil ábalta, a dtithe féin a cheannach agus dúirt sé go bhfuil an Rialtas dírithe ar roghanna a sholáthar do theaghlaigh bunaithe ar a riachtanais agus ar a gcúinsí.
Tá an polasaí seo bunaithe ar chur chuige atá neodrach ó thaobh tionachta de. Mar a dúirt an tAire, “Ní thabharfaimid tús áite do chineál amháin tithíochta ós cionn cineál eile, ní chuirfimid daoine ina dtáinrith chuig roghanna tithíochta nach bhfuil in oiriúint dá gcúinsí pearsanta nó eacnamaíochta”. Tá an Rialtas tugtha, de réir an Pholasaí Tithíochta ó Mheitheamh 2011, chuig gníomhú thar réimse leathan chun cinntiú nach mbeidh sa mhargadh tithíochta ach gné amháin den bhfeidhmiú eacnamaíoch, agus nach mbeidh sé mar phríomh-inneall an fheidhmithe sin.
I dtéarmaí praiticiúla, cuirfear réimse leathan gníomhaíochtaí i ngníomh, cosúil le:
• Tabhairt faoi, trasna an Rialtais, na teipthe rialála a cheadaigh teannú neamhsmachtaithe an bholgáin tithíochta;
• Athbhreithniú cuimsitheach ar Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000;
• Deireadh a chur le gach scéim tithíochta inacmhainne atá ann;
• An córas um forlíonadh cíosa a aistriú ón Roinn Coimirce Sóisialaí chuig na húdaráis áitiúla
Thug an tAire Penrose breac-chuntas ar an ról láirneach a bheidh ag comhlachtaí tithíochta faofa i bhforbairt “córas tithíochta sóisialta níos fearr, níos cothromaí, níos inbhuanaithe atá bunaithe ar rogha, ar chothroime, ar chothromaíocht tras-tionachta agus ar thorthaí d’ardchaighdeán a fháil ar na hacmhainní infheistithe”.
Beidh na comhlachtaí tithíochta faofa (CTF) san earnáil tithíochta deonach agus comharthithíocht ag croí-lár soláthar tithíochta sóisialta. Agus cistiú caipitil ón Státchiste laghdaithe go mór, tá teacht ar fhoinsí eile cistíochta ó na hinstitiúidí airgeadais príobháideacha thar a bheith tábhachtach. Cheana féin, tá roinnt CTF tar éis deimhniúcháin mar iasachtaithe oiriúnacha a fháil ón nGníomhaireacht Airgeadais Tithíochta cpt agus tá cistiú faighte ag roinnt CTF aonair ó institiúidí príobháideacha. Dúirt an tAire áfach go bhfuil gá le rialú níos fearr ar mhaithe leis an earnáil a chur i láthair mar ionad inmharthanach agus tarraingteach ó thaobh cistiú príobháideach de.
Thug an tAire Penrose le fios go bhfuil sé ag súil, sa ghearrthéarma, Cód Deonach a fhorbairt i bpairtnéireacht leis an earnáil agus an creat rialacháin fadthéarmach á n-ullmhú.
Dúirt an tAire, “ní chuirfidh an Cód seo cur chuige caighdeánach amháin i réim do gach comhlacht mar tuigim go maith an éagsúlacht atá ann i measc na gcomhlachtaí tithíochta faofa. In ionad, bheinn ag súil go roghnódh comhlachtaí iad féin an leibhéal cuí maoirseachta is oiriúnaí dá mhéid agus dá n-uaillmhianta
Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Penrose, “Os cionn aon rud eile, ní foláir dúinn cuimhniú ar ár mbun-chuspóir – dídean a sholáthar do dhaoine, áit gur feidir leo cónaí agus dul in aois go sócúlach, áit gur féidir clainne a thógaint i gcomharsanacht sochar agus sábháilte. Thar na brúnna airgeadais, agus na fadhbanna teicniúla, is é ár ngnó na tithe seo a sholáthar. Caithfidh gurb iad cothromas, tearmann agus deiseanna ár bhfocail cathaise.”

CRÍOCH

Ceisteanna na meán:
An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: (01) 888 2638  (díreach)
(01) 888 2000
R-Phost: press-office@environ.ie

Suíomh gréasáin: www.environ.ie

Back

Category 
Topic