Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Foilsíonn na hAirí Finneran agus Cuffe Suirbhé ar Fhorbairt Náisiúnta Tithíochta

Published on Thursday, 21 Oct 2010

Foilsíonn na hAirí Finneran agus Cuffe Suirbhé ar Fhorbairt Náisiúnta Tithíochta

21/10/10

21/10/10
D’fhoilsigh an t-Uasal Michael Finneran, T.D., an tAire Tithíochta agus Seirbhísí Áitiúla, agus an tUasal Ciarán Cuffe, T.D., Aire Stáit, le Dualgas Speisialta i leith Pleanála, Iompair Inbhuanaithe agus Gairneoireachta, Suirbhé ar Fhorbairt Náisiúnta Tithíochta’ inniu, (21 Deireadh Fómhair, 2010) agus thug siad léargas ar ghníomhaíochtaí a eascraíonn ón gcéad anailís atá déanta ar an suirbhé. Réitigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, ag obair go dlúth le húdaráis áitiúla, An Ghníomhaireacht Náisiúnta Foirgníochta agus tionscal na tógála, an tuairisc (a bhfuil achoimre de ar fáil anseo ), agus clúdaigh sé suirbhé a rinne cigirí tithíochta na Roinne ar gach fhorbairt tithíochta de dhá theaghais nó níos mó a tógadh nó a ceadaíodh le roinnt blianta anuas agus a bhí tosaithe ag am an tsuirbhé (a rinneadh ó Bhealtaine go Meán Fómhair 2010). Leagann an suirbhé síos bonn fianaise ceart le haghaidh gníomhaíochtaí breise ag an Rialtas agus ag údaráis áitiúla maidir le pleanáil, tithíocht, rialú tógála agus nithe eile chun réiteach a fháil ar theacht chun cinn forbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe. 
Curtha go hachomair, aithníodh breis is 2,800 forbairtí tithíochta go raibh tógáil tosaithe iontu ach nach raibh críochnaithe, agus ciallaíonn na forbairtí sin breis is 180,000 aonad tithíochta a bhfuil cead pleanála tugtha lena n-aghaidh. Díobh sin, tá obair thógála tosaithe ar 120,000 teaghais, agus tá 77,000 teaghais críochnaithe agus cónaí iontu. Tá 33,000 teach eile ann atá críochnaithe agus gan cónaí iontu - (23,000) nó beagnach críochnaithe (a dteastaíonn, mar shampla, feistiú deireanach agus ceangail le seirbhísí uathu - (10,000) - is mar a chéile é seo agus uimhir iomlán an fhíor-fharasbarr de thithe nua gan cónaí iontu. Tá 10,000 teaghais eile ann atá ag luath-staideanna éagsúla tógála ó réamh-ghlanadh suímh, go bunsraitheanna, go leibhéal an mhaide balla.     
 
Chuir Aire Stáit Finneran béim ar “Na tithe is tábhachtaí, ó thaobh margadh tithíochta de, ná na tithe nua nach bhfuil cónaí iontu agus tithe dara-láimh atá le díol faoi láthair, agus, cé go bhfuil meastacháin ann ag leibhéal an tionscail de ar líon na dtithe dara-láimh atá le díol (thart ar 50,000 teach), ní raibh sonraí soiléir neamhspleácha  faoi líon na dtithe nua gan cónaí iontu ar fáil ag an margadh go dtí anois. Fiú ag an leibhéal an-íseal éilimh ar thithíocht  agus ghníomhaíocht tógála atá ann faoi láthair ( 26,500 aonad tithíochta a chríochnaíodh i 2009) tá uimhir iomlán na n-aonad folamh atá críochnaithe nó beagnach críochnaithe cothrom, isteach is amach, le táirgeadh tógála tithíochta nua ocht mhí dhéag ag leibhéil 2009 de. An príomh-thoradh atá ar seo ná go bhfuil an bonn fianaise againn anois chun polasaí agus gníomhaíocht a chur ar fáil chun fadhbanna a eascraíonn i leith forbairt tithíochta, mar gheall ar an gcor chun donais níos leithne sa tógáil agus san eacnamaíocht, a réiteach”.
Léirigh Aire Stáit Cuffe go “dtugann an suirbhé cuimsitheach seo de bhreis is 2,800 suíomh forbartha tithíochta ilaonad, i ngach cathair agus gach contae, léargas soiléir ar mhéid agus scála na bhforbairtí tithíochta trasna na tíre nach bhfuil críochnaithe, na cineáil ceisteanna a eascraíonn, agus an bonn inar féidir pacáiste gníomhaíochtaí soiléir chun tabhairt faoi agus réiteach a fháil ar na ceisteanna sistéamacha agus aonaracha, a fhorbairt.” Chuir an tAire leis sin “agus fianaise soiléir againn ar mhéid iomlán an ní atáimid ag déileáil leis, cheana féin tá plean ghnímh tionscanta againn chun déileáil le pleanáil, tithíocht, rialú tógála agus le nithe eile a bhaineann leis na forbairtí tithíochta seo nach bhfuil críochnaithe.” 
Agus torthaí an tsuirbhé á bhfoilsiú acu, d’fhógair na hAirí pleananna chun Sainghrúpa ard-leibhéal, a chuimseoidh na príomh-pháirtithe leasmhara (rialtas láir agus áitiúil, na hearnálacha baincéireachta agus tógála, GNBS, chomh maith le baill de na hinstitiúidí ailtireachta proifisiúnta, pleanála agus innealtóireachta) a bhunú láithreach le comhairle a thabhairt faoi réitigh praiticiúla agus réitigh polasaithe lena a chinntiú go ndéanfar críochnú sásúil ar fhorbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe nó socruithe sásúla ina leith, agus beidh a chéad chruinniú ag an nGrúpa faoi cheann cúpla seachtain.
Tasc amháin a bheidh ag an nGrúpa láithreach ná Lámhleabhar um Threoir Dea-Chleachtais maidir le Bainistiú agus Beartú faoi Fhorbairtí Tithíochta nach bhfuil críochnaithe a thabhairt chun críche chun é a eisiúint mar dhréacht comhairliúcháin chuig údaráis áitiúla, príomhpháirtithe leasmhara san earnáil tógáil tí agus chuig an bpobal i gcoitinne sna trí sheachtain romhainn. Tá sé i gceist go spreagfaidh an dréacht-treoir breis díospóireachta agus ionchuir ar mhaithe le leagan críochnaitheach den doiciméad a fhoilsiú go luath sa bhliain nua  mar chód cleachtais cuimsitheach atá glactha leis ag forbróirí, ag na h-institiúidí airgeadais agus  ag na h-údaráis áitiúla chun forbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe a bhainistiú agus a bheartú.   
Tá na hAirí ag cur roinnt gníomhaíochtaí rí-thábhachtacha idirlinne chun cinn chomh maith, eadhon:
*  a chinntiú go bhfuil na gníomhaireachtaí bainteacha (An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta agus údaráis áitiúla) ag obair go h-éifeachtúil le chéile lena chinntiú go bhfuil na forbróirí agus na h-úinéirí talún (nó a n-ionadaithe/comharbaí) ag comhlíonadh a gcuid oibleagáidí maidir lena a chinntiú go bhfuil forbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe sábháilte maidir le rochtain neamh-údaraithe (m. sh. ó pháistí) agus maidir le h-iompar frithshóisialta;
* comhthiomsú a dhéanamh ar eispéiris dea-chleachtais i measc na n-údarás áitiúil chun réitigh a fháil go céimnitheach ar fhadhbanna ar shuíonna ar leith (tríd an SainGhrúpa ildisiplíneach ar Fhorbairtí Tithíochta nach bhfuil críochnaithe) agus
* Foirne Forbairtí Tithíochta nach bhfuil críochnaithe a bhunú laistigh de Chomhairlí Cathrach/Contae chun gníomhaíochtaí in ord tosaíochta a réiteach agus le cúnamh a thabhairt Pleananna Réitithe Suímh a fhorbairt i gcomhairle le forbróirí/bainc/glacadóirí/GNBS.    

Cé go mbeidh an Grúpa ag breathnú ar nithe a bhaineann leis an reachtaíocht beidh na h-údaráis pleanála ag meá a gcuid cumhachtaí breise agus na solúbthachta breise atá acu faoin Planning and Development (Amendment) Act 2010 (an tAcht Pleanála agus Forbartha (Leasú) 2010) chun déileáil le forbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe, ar nós cumhachtaí níos leithne chun forbairtí áirithe a thógáil ar láimh.
Tá na h-Airí muiníneach, tríd an anailís nithiúil seo agus leis an bplean oibre cuimsitheach soiléir, go bhfuil an Rialtas ag léiriú a thiomantas chun oibriú leis na páirtithe leasmhara uile san earnáil tógáil tithíochta chun aghaidh a thabhairt  le chéile ar fhadhbanna a d’eascair as forbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe, go háirithe ar son na ndaoine atá ina gcónaí sna forbairtí sin, agus ina dhiaidh sin, chun muinín a mhéadú ar an iomlán sna forbairtí tithíochta agus sa margadh níos leithne tithíochta -céim fíor-thábhachtach ar an mbóthar chun gnóthaithe eacnamaíochta.    
NÓTAÍ D’EAGARTHÓIRÍ
Mar a dúradh, i gcomhthreo le foilsiú an tsuirbhé ar fhorbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe, beidh grúpa ionadaithe saineolaíocha le ceapadh le comhairle a chur ar na h-Airí Stáit Tithíochta agus Pleanála faoi réitigh praiticiúla agus polasaithe ar dheacrachtaí a eascraíonn maidir le forbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe agus maidir lena a chinntiú go ndéanfar críochnú sásúil ar na forbairtí sin nó socruithe sásúla ina leith. Seo leanas na dréacht téarmaí tagartha agus ballraíocht ionchasach an tSainghrúpa Chomhairligh ar Fhorbairtí Tithíochta nach bhfuil críochnaithe:

Téarmaí Tagartha
(1) Comhairle a chur ar na hAirí Stáit Tithíochta agus Pleanála faoi bheartais lena a chinntiú go ndéanfar bainistiú  agus socruithe éifeachtúla i leith forbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe, le fócas ar leith ar:
* Róil agus freagrachtaí, faoi seach, na bpríomhpháirtithe leasmhara a aithint chun réiteach a fháil ar fhorbairtí tithíochta nach bhfuil críochnaithe.
* Céimeanna le slándáil na bhforbairtí nach bhfuil críochnaithe ó rochtain neamh-údaraithe agus ó iompar frithshóisialta a chinntiú le linn na tréimhse tógála atá fágtha;
* A chinntiú go gcuirfear urrúis éifeachtúla ar fáil chun na forbairtí a chríochnú go sásúil;
* Foráil dóthain airgead caipiteal oibre a éascú le gur féidir suíonna forbartha tithíochta a chríochnú;
* Plé le ceisteanna faoi dheimhnithe rialaithe tógála a d’fhéadfadh a theacht chun cinn ar fhorbairtí nach bhfuil ach páirt-tógtha;
* Na deiseanna chun úsáidí eile a bhaint as forbairtí críochnaithe nach bhfuil cónaí iontu, a mheas;
* Cód Cleachtais ghonta faoi na ceisteanna thuas a thabhairt chun críche; agus
* Féachaint an bhfuil gá le h-athruithe reachtaíochta, rialúcháin agus/nó polasaithe agus má tá, cén raon a chlúdódh na h-athruithe sin.
(2) Tuairisc a thabhairt do na h-Aire faoi na nithe thuas agus faoi aon ní eile go bhfuil baint aige leis an ábhar  seo tráth nach déanaí ná 31 Eanáir 2011.       
Ballraíocht Ionchasach
Moltar go dtabharfaí cuireadh d’ionadaithe sinsearacha ó na h-eagraíochtaí seo leanas a bheith ina mbaill den Ghrúpa Comhairleach, agus beidh Mr. John O’Connor, Príomhfheidhmeannach ar an Housing and Sustainable Communities Agency (HSCA) (Gníomhaireacht um Tithíocht agus Pobail Inmharthana)  ina chathaoirleach air:
* An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
* An Chónaidhm Tionscail Fhoirgníochta/Irish Home Builders Association (Cumann Tógálaithe Tí na hÉireann)
* Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach
* An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sóchmhainní
* Cónaidhm na mBaincéirí Éireannacha
 * An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
* Irish Council for Social Housing (An Chomhairle do Thithíocht Sóisialta in Éirinn)
 * Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann
* Institiúid Pleanála na hÉireann
* Society of Chartered Surveyors (Institiúid na Suirbhéirí Cairte)
* Institiúid Innealtóirí na hÉireann
Oifig  Meáin agus Eolais
Teileafón (01) 888 2638  (líne díreach)
(01) 888 2000
E-Phost: press-office@environ.ie
Suíomh Gréasáin: www.environ.ie
Siar
 

Back