Printer-friendly versionPrinter-friendly version

An Chreat-Treoir Uisce: dhá bhuncháipéis foilsithe ag an Aire Alan Kelly:

Published on Friday, 01 Aug 2014

An Chreat-Treoir Uisce: dhá bhuncháipéis foilsithe ag an Aire Alan Kelly:

01/08/14

(a) Doiciméad comhairliúcháin don dara tréimhse de Phleananna Bainistíochta abhantraí
(b) Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Beartas Uisce) 2014

D’fhógair Alan Kelly, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, dhá bhunchéim inniu maidir leis an gcur i bhfeidhm leanúnanch ar an gCreat-Treoir Uisce (i mBéarla, an Water Framework Directive, WFD). Tá doiciméad comhairliúcháin foilsithe aige ar an amchlár agus ar an gclár oibre ar mhaithe le Pleananna Bainistíochta abhantraí a fhorbairt. Tá feidhm tugtha aige freisin do Rialacháin a ath-shannann freagrachtaí maidir le cur i bhfidhm WFD do na húdaráis áitiúla, don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Glacadh leis an gCreat-Treoir Uisce sa bhliain 2000 agus, faoin Treoir, ní foláir do bhallstáit a n-acmhainní uisce a bhainistiú ar bhonn chomhtháite ar mhaithe le stádas éiceolaíoch ‘maith’, ar a laghad, a bhaint amach. Foilsíodh na pleananna bainistíochta abhantraí faoin gcéad tréimhse in Iúil 2010 agus tá pleanáil don dara tréimshe tosaithe. Lorgaíonn an doiciméad comhairliúcháin seo inchur ó pháirtithe leasmhara maidir leis an gcur chuige atá beartaithe do phleananna an dara thréimhse atá le glacadh i 2017 agus a mbeidh i bhfeidhm go dtí 2021.

Tar éis athbhreithniú ar na struchtúir a bhí ann sa chéad thréimhse, tá socruithe riaracháin agus rialachais nua curtha in áit. Sa dara thréimhse, beidh cur chuige náisiúnta amháin maidir le forbairt ar phleananna bainistíochta abhantraí laistigh den Stát. Tabharfar faoi tascanna pleanála agus teicniúla ar bhonn na n-aonad bainistíochta uisce iomchuí, mar a shocraíonn an EPA. Cuirfear forálacha riaracháin faoi leith in áit chun comhordanú a dhéanamh le Tuaisceart Éireann maidir le huiscí trasteorann, a chuimsíonn aonaid bainistíochta uisce sa Neagh-Bann, i gceantair abhantraí an iarthuaiscirt agus na Sionainne a sreabhann isteach chuig nó amach as Tuaisceart Éireann.

Tá struchtúr rialachais nua trí-leibhéal bunaithe. Ag leibhéal a haon, beidh na príomhghníomhaithe náisiúnta – faoi cheannaireacht an Aire – ag déileáil le cúrsaí beartais agus acmhainní. Tabharfaidh an EPA treor, ag leibhéal a dó, ar an eolaíocht fhothacaíochta agus beidh na húdaráis áitiúila, ag leibhéal a trí, chun tosaigh ar chur i bhfeidhm, ar fhorfheidhmiú agus ar rannpháirtíocht phoiblí ar an leibhéal abhantraí áitiúil.

Tá na Rialacháin um Aontais Eorpaigh (Beatas Uisce) 2014 sínithe le déanaí ag an Aire, agus tugann na rialacháin sin éifeacht do na struchtúir nua seo agus fórálann siad go háirithe do Choiste Comhairleach um Beartas Uisce le comhairle a thabhairt don Aire ag leibhéal a haon. Is féidir teacht ar na Rialacháin seo ar líne ag  http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/RHLegislation/FileDownLoad,38699,en.pdf

Dúirt an tAire, agus é ag fógairt na hathruithe seo, “Beidh cinnteacht agus soiléireacht ann maidir le cur i bhfeidhm an Chreat-Treorach Uisce de bharr na forálacha rialachais nua seo. Tá sé i gceist agam go mbeidh pleananna bainistíochta abhanraí láidir agus éifeachtach againn, a bhainfidh cuspóirí comhshaoil amach agus a thabharfaidh buntaca le haghaidh infheistíocht inbhuanaithe agus fás geilleagrach. Beidh rannpháirtíocht phoiblí fhóinteach lárnach ann seo agus teastaíonn uaim gach páirtí leasmhar a ghríosadh chun dul i ngleic go hiomlán leis an bpróiseas comhairliúcháin”.

Beidh an doiciméad comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne ag  http://www.environ.ie/en/AboutUs/PublicConsultations/2014/ agus beidh críoch leis an tréimshe comhairliúcháin ar 31 Eanáir 2015.

CRÍOCH

Press  Office
Tel: (01) 888 2638  (direct)
(01) 888 2000
E-Mail: press-office@environ.ie
Web site: www.environ.ie
Twitter:@EnvironPress

 

 

Back

Category 
Topic