Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ceadaíonn an tAire cuireadh chun tairisceana don chonradh Dear Tóg Feidhmigh (DTF) le haghaidh Scéim Séarachais Bhaile Chláir & Bhaile an Mhuilinn.

Published on Tuesday, 07 May 2013

Ceadaíonn an tAire cuireadh chun tairisceana don chonradh Dear Tóg Feidhmigh (DTF) le haghaidh Scéim Séarachais Bhaile Chláir & Bhaile an Mhuilinn.

07/05/13

D’fhógair Phil Hogan, T.D. an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, inniu (7/5/2013) gur cheadaigh sé cuireadh chun tairisceana don chonradh Dear Tóg Feidhmigh (DFO) le haghaidh Scéim Séarachais Bhaile Cláir & Bhaile an Mhuilinn.

“Tá an tionscadal ríthábhachtach seo á mhaoiniú faoi Chlár Infheistíochta Seirbhísí Uisce 2010 – 2013 mo Roinne mar chonarthaí chun tús a chur le tógáil le linn thréimhse an chláir ag costas measta de €10.68 milliún le haghaidh Conartha Dear Tóg Feidhmigh d’Ionad Cóireála Fuíolluisce agus €2.87 milliún do Chonradh Líonra”, a deir an tAire.

“Cuirfidh sé go mór le cáilíocht agus le scála an bhonneagair fuíolluisce sa tír agus cuirfidh acmhainneacht ar fáil chun tacú leis an bhfás eacnamaíochta agus chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt nua, agus caomhnóidh sé freisin caighdeáin cháilíochta chomhshaoil agus uisce,” arsa an tAire.

‘‘Tá an obair ar bun cheana féin ar an gConradh Líonra, ar cheadaigh mé maoiniú dó de bhreis is €1.33 milliún i mí Lúnasa anuraidh agus tá dul chun cinn gasta á dhéanamh air.’’

“Léiríonn an tacaíocht airgeadais ó mo Roinn an tiomantas againn i leith infheistiú leanúnach inár scéimeanna fuíolluisce chun a chinntiú go mbeadh an doirteadh a dhéantar isteach inár n-aibhneacha, inár lochanna agus inár n-uiscí ar an gcósta ag an gcaighdeán is airde go hidirnáisiúnta.”

“I gcás Scéimeanna Séarachais Bhaile Cláir & Bhaile an Mhuilinn, is ar Chomhairle Contae na Gaillimhe a bheidh an fhreagracht an conradh Dear Tóg Feidhmigh don Ionad Cóireála Fuíolluisce a bhrú ar aghaidh chuig céim na tógála chomh luath agus is féidir é. ”

Críoch

Ceisteanna na meán:
An Oifig Preasa agus Faisnéise
Teil: (01) 888 2638  (díreach)
(01) 888 2000
R-Phost: press-office@environ.ie
Suíomh gréasáin: www.environ.ie

Back