Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Acht um Thionóntachtaí Cónaithe - Bord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC)

This article was last reviewed 3 years 1 week ago
It is due for its next review in 0 sec

Rialaítear leis an Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004, arna leasú, an caidreamh idir an tiarna talún agus an tionónta i ndáil le tithíocht chónaithe ar cíos san earnáil phríobháideach agus leagtar amach ann cearta agus oibleagáidí na dtiarnaí talún agus na dtionóntaí. Bunaíodh an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC) mar chomhlacht reachtúil neamhspleách faoin Acht chun:

  • córas náisiúnta um chlárú tionóntachta a oibriú agus;
  • díospóidí idir tiarnaí talún agus tionóntaí a réiteach.

Sa chás go bhfuil díospóid idir tiarna talún agus tionónta, is féidir an díospóid a chur ar aghaidh chuig BTC lena réiteach, rud a bhaineann le hidirghabháil nó breithniú agus éisteachtaí binse tionóntachta.

Tá faisnéis luachmhar ar RTB's website do thiarnaí talún agus do thionóntaí maidir lena gcearta agus lena n-oibleagáidí. Soláthraítear rochtain éasca ar fhaisnéis a bhaineann le seirbhísí BTC ar an suíomh gréasáin chomh maith.  Tá cóipeanna de thuarascálacha BTC agus foirmeacha úsáideacha ar fáil lena híoslódáil.

Ní féidir le tiarnaí talún leas a bhaint as an tseirbhís réitigh díospóidí le BTC ach má tá an tionóntacht a bhaineann leis an díospóid cláraithe le BTC.  Mar sin féin, is féidir le tionóntaí leas a bhaint as an tseirbhís réitigh díospóidí fiú mura bhfuil an tionóntacht cláraithe le BTC (ach amháin má tá an tionóntacht díolmhaithe ó chlárú faoin Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004).

Ní mór don tiarna talún tionóntachtaí i gcóiríocht chónaithe ar cíos a chlárú le BTC agus ní mór táille chlárúcháin a íoc.Ní mór gach clárú a athnuachan tar éis 4 bliana (maidir le tionóntachtaí ar cuireadh tús leo roimh 24 Nollaig 2016), nó 6 bliana (maidir le tionóntachtaí ar cuireadh tús leo ar 24 Nollaig 2016 nó ina dhiaidh), nó nuair a chuirtear tús le tionóntacht nua. Tá foirmeacha clárúcháin tionóntachtaí ar fáil ó RTB's website.

 

Cé leis / léi gur féidir liom teagmháil a dhéanamh le haghaidh tuilleadh comhairle?

Soláthraíonn an carthanas náisiúnta tithíochta, Threshold, comhairle agus seirbhísí aighneachta dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí acu laistigh de thionóntacht.

Tá raon leathan faisnéise, comhairle agus íoslódálacha ar fáil ar Threshold's website.

Nó, is féidir teagmháil a dhéanamh leo tríd an teileafón ag 1800 454 454

Category 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.