Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Éarlaisí Tionóntachta

This article was last reviewed 2 years 10 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Faoi láthair, in alt 12 den Residential Tenancies Act 2004, sonraítear go ndéanfaidh tiarna talún éarlais a d’íoc an tionónta leis an tiarna talún ar iontráil sa chomhaontú don tionóntacht nó don léas a thabhairt ar ais nó a aisíoc go pras, ag brath ar chomhlíonadh na bhforálacha ag an tionónta i ndáil le:

  • riaráistí cíosa
  • billí nár íocadh
  • damáiste thar an ngnáthchaitheamh agus an ngnáthchuimilt

Sa chás go gcoinníonn tiarna talún éarlais siar go héagórach, is féidir leis an tionónta díospóid a thabhairt chuig Residential Tenancies Board (RTB) lena réiteach.

Category 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.