Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Córais chóireála fuíolluisce tí (Dabhcha séarachais)

This article was last reviewed 4 years 4 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Clárú um chórais chóireála fuíolluisce tí (Dabhcha séarachais)

Ceanglaítear ar thithe atá nasctha le córais chóireála fuíolluisce tí a gcórais a chlárú ar aon dul leis na Rialacháin 2012 maidir le Córais Chóireála Fuíolluisce Tí (Clárú). Áirítear air sin tithe atá nasctha le dabhcha séarachais agus le córais chomhchosúla.

Is féidir le tithe clárú agus íoc ar líne le cárta creidmheasa nó dochair trí chuntas a chruthú ar an suíomh gréasáin Cosain Ár nUisce nó go pearsanta ina n-oifig údaráis áitiúil.

Tá foirmeacha clárúcháin ar fáil ó:

 • Oifigí Údaráis Áitiúil
 • Leabharlanna Poiblí
 • Ionad eolais do shaoránaigh

Is é €50 an táille chlárúcháin. Ba chóir d’úinéirí tí nach bhfuil cláraithe fós clárú chomh luath agus is féidir leo agus ní bheidh táillí íocaíochta déanaí ar bith i gceist. Is cion é i leith úinéir tí mura gcláraíonn siad agus, má chiontaítear iad, is é an pionós fíneáil suas le €5,000. Cumhdaítear sa táille na costais a bhaineann le riaradh an chláir agus bainistiú na cigireachta a dhéantar faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2012 (Leasú).

Tugadh an clárú isteach chun dul i ngleic le rialú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcoinne na hÉireann i mí Dheireadh Fómhair 2009. Níos tábhachtaí, cuideoidh sé le cáilíocht an screamhuisce agus an uisce dromchla a chosaint, go háirithe foinsí uisce óil, ó na rioscaí ó chórais lochtacha.

Cigireacht agus caighdeáin feidhmíochta

Is é an caighdeán bunúsach a mbítear ag súil leis maidir le gach córas cóireála fuíolluisce tí nach gcuireann siad sláinte an duine nó an comhshaol i mbaol. Déantar cigireacht chun na córais chóireála nach gcloíonn leis an gcaighdeán seo a shainaithint. Beag beann ar aois nó cineál an chórais atá i bhfeidhm, mura bhfuil fianaise ar bith go gcuirfí sláinte an duine nó an comhshaol i mbaol, ní theastaíonn gníomh a dhéanamh.  Níl ceist ar bith ann maidir le caighdeáin nua-aimseartha a fhorchur ar sheanchórais.  Ná níl ceist ar bith ann go gcaithfidh úinéirí tí talamh bhreise a fháil chun córas a fheabhsú agus ní theastaíonn cead pleanála d’oibreacha ar bith a thiocfadh as cigireacht.

Sa chás go gcliseann córas ar an láithreán cigireacht, bunaítear an obair fheabhsúcháin ar fhachtóirí amhail

 • cineál na faidhbe,
 • méid an riosca do shláinte an duine agus don chomhshaol,
 • méid an láithreáin reatha agus na dálaí hidreolaíocha agus geolaíocha a bhaineann leis.

D’fhorbair an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) National Inspection Plan (i mbéarla amháin) chun cuidiú le córais chóireála fuíolluisce tí nach gcloíonn leis an gcaighdeán a bhfuiltear ag súil leis a shainaithint.

Cúnamh Airgeadais

Beidh roinnt teaghlach ábalta deontas a fháil chun cuidiú leo oibreacha feabhsúcháin, deisiúcháin nó uasghrádaithe a dhéanamh ar chóras cóireála fuíolluisce tí nó é a athsholáthar. Tá roinnt srianta i gceist, áfach, lena n-áirítear:

 • Ní mór go ndearnadh cigireacht ar an gcóras cóireála faoi phlean iniúchta GCC agus faoi fhógra faoin Acht um Seirbhísí Uisce (Leasú), 2012 arna eisiúint ag an údarás áitiúil.
 • Ní mór go bhfuil an córas cóireála óna dteastaíonn aird cláraithe ag úinéir an áitribh lena mbaineann faoin 1 Feabhra 2013
 • Ní mór nach sáraíonn teaghlaigh na teorainneacha ioncaim a socraíodh chun leas a bhaint as an deontas seo.
 • Ní dhéanfar deontais a íoc i leith na ngnáthchostas a bhaineann lena chinntiú go bhfuil córas ag oibriú maidir is ceart e.g. córas cóireála fuíolluisce tí a chothabháil, a sheirbhísiú nó sloda a bhaint de.
 • Ní mór do theaghlaigh a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar chúnamh deontais doiciméid tacaíochta a chur isteach lena n-áirítear fianaise ar ioncam tí, admhálacha miondealaithe don obair a rinneadh agus cóip de dheimhniú imréitigh cánach an chonraitheora.

Sonraí iomlána ar an scéim agus foirm iarratais

Tuilleadh eolais

Tá fáil chomh maith ar shraith bileoga eolais maidir le hoibriú agus cothabháil na gcóras cóireála fuíolluisce tí, cigireacht ar chórais agus na rioscaí do cháilíocht uisce tobair: