Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Saoráil Faisnéise - Achomhairc

This article was last reviewed 3 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Achomharc in aghaidh Breithe

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, de ghnáth tá an ceart ag an duine achomharc in aghaidh breithe ag comhlacht poiblí. Is chuig údarás níos airde laistigh den chomhlacht agus/nó chuig an gCoimisinéir Faisnéise a théann an t-achomharc.  Seachas sa chás go mbaineann an t-iarratas ar athbhreithniú le hachomharc faoi fhaisnéis phearsanta, faoi chinneadh faoi alt 9 nó 10, nó faoi chinneadh i ndáil le gearradh táillí nó éarlaisí, ní mór don iarratasóir na táillí seo a leanas a íoc sula féidir leanúint ar aghaidh le hathbhreithniú:

Iarratas ar Athbhreithniú Inmheánach:
EUR 30 (laghdaithe go EUR 10 más rud é go bhfuil an t-iarratasóir cumhdaithe le cárta leighis)

Iarratas ar Athbhreithniú ag Coimisinéir Faisnéise:
EUR 50 (laghdaithe go EUR 10 más rud é go bhfuil an t-iarratasóir cumhdaithe le cárta leighis)

Athbhreithniú Inmheánach

Foráiltear le hAlt 21 athbhreithniú inmheánach ar chinntí tosaigh a rinne comhlacht poiblí. De ghnáth, ní mór athbhreithnithe inmheánacha a dhéanamh sula ndéanfar achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise.  Éilítear leis an Acht, maidir le hathbhreithniú inmheánach:

 • gur gá é a dhéanamh ag leibhéal níos airde ná leibhéal an chinnidh thosaigh
 • gur gá é a thabhairt chun críche laistigh de 15 lá oibre ó fuarthas an t-iarratas ar athbhreithniú agus an táille ábhartha
 • gur gá seasamh leis an gcinneadh tosaigh, é a chealú nó é a athrú.

Ní mór iarratas ar athbhreithniú inmheánach a dhéanamh laistigh de 20 lá oibre ón gcinneadh tosaigh, ach tá lánrogha ag ceann an chomhlachta phoiblí an tréimhse seo a leathnú. Mura ndéántar cinneadh laistigh de 15 lá oibre, glactar leis gur diúltú é an neamhfhreagra, agus is féidir leis an iarratasóir leanúint ar aghaidh le hachomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise.

Cinntí a Théann Thar Athbhreithniú Inmheánach

Is iad seo a leanas cinntí a tharchuirtear go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise nach dtéann tríd an bpróiseas d’athbhreithniú inmheánach:

 • cúrsaí alt 38 i.e. nuair is gá don chomhlacht poiblí dul i gcomhairle le tríú páirtí
 • leathnú spriocdháta i ndáil le cinneadh a dhéanamh ar iarratas (alt 14)

Athbhreithniú ag Coimisinéir Faisnéise

Bunaítear Oifig an Choimisinéara Fhaisnéise le hAlt 22 den Acht. Léiríonn an Oifig príomhghnéithe an chórais um achomhairc neamhspleácha faoi FOI i ndáil leis na nithe seo a leanas:

 • neamhspleáchas
 • cumhachtaí doiciméid a iarraidh agus iallach a chur ar fhinnéithe
 • sainordú chun oibriú go neamhfhoirmiúil
 • cinntí ina gceangail, faoi réir athbhreithnithe ag an Ard-Chúirt agus ag an gCúirt Uachtarach
 • spriocdhátaí ar leith
 • sainordú athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú an Achta (lena n-áirítear oibriú forálacha ar leith) agus ar chomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí
 • ag tuairisciú go díreach chuig Tithe an Oireachtais

Tá an Coimisinéir Faisnéise ina cheangal ag an Acht a thosú ón seasamh go raibh cinneadh iarratas ar fhaisnéis a dhiúltú gan údar maith. Dá bhrí sin, tá an dualgas ar chomhlacht poiblí an bonn i ndáil le cinneadh iarratas a dhiúltú a dhoiciméadú agus a mhíniú go hiomlán trí thagairt a dhéanamh d’fhorálacha an Achta. Más rud é go ndéantar achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise maidir le cinneadh iarratas a dhiúltú, iarrfar ar an gcomhlacht poiblí aighneacht a chur isteach. Ní féidir róbhéim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le haighneachtaí áititheacha, áitithe go soiléir, a shainaithníonn go soiléir an bonn le haghaidh díolúintí agus dochair agus/nó cúrsaí leasa phoiblí, nuair is ábhartha.

Cad iad na Cinntí is féidir leis an gCoimisinéir a Athbhreithniú?

Féadfaidh an Coimisinéir an méid seo a leanas a athbhreithniú:

 • cinntí a rinneadh ar athbhreithniú inmheánach faoi alt 21
 • cinntí ar tháillí
 • cinntí an tréimhse le hiarratais a mheasúnú a leathnú 14
 • cinntí le soláthar de rochtain ar thaifead laistigh d’alt 29 a chur siar, nó sa chás den oiread sin leasa phoiblí gur mian leis an Aire Tithe an Oireachtais a chur ar an eolas ar dtús
 • an tOireachtas
 • cinntí a bhfuil na nósanna imeachta comhairliúcháin atá leagtha amach in alt 29 i bhfeidhm
 • cinntí le hiarratas ar thaifead a dhiúltú de thairbhe go bhfuil alt 42 (srianadh an Achta) i bhfeidhm

Conas dul i dteagmháil leis an gCoimisinéir Faisnéise

Is féidir dul i dteagmháil le hOifig an Choimisinéara Fhaisnéise ag an seoladh seo a leanas:
Oifig an Choimisinéara Fhaisnéise
6 Ardán Phort an Iarla,Baile Átha Cliath 2, D02 W773

Fón: +353 (0)1 639 5689
Ríomhphost: info@oic.ie
Láithreán gréasáin: www.oic.ie

sonraí teagmhála gach ball foirne in Oifig an Choimisinéara le fáil ar láithreán gréasáin OIC.

Category 
Topic