Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Imeall Trá faoi Úinéireacht Phríobháideach

This article was last reviewed 4 years 8 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Sa chás ina bhfuil imeall trá faoi úinéireacht phríobháideach, bíonn gá le cead ón Aire faoi alt 10 den Acht Imeall Trágha 1933 sular féidir struchtúir a thógáil ar imeall trá faoi úinéireacht phríobháieach.

Ní mór cead a fháil ón Aire maidir le haon oibreacha beartaithe ar imeall trá príobháideach.

Comhairliúchán réamhiarratais

Ceanglaítear orthu siúd a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar chead faoi alt 10 dul i gcomhairle leis an Rannán um Pleanáil Mara agus Imeall Trá i bhfad roimh a dtograí a thabhairt chun críche.

Ag cruinniú réamhiarratais, ceanglófar ar an iarratasóir iad seo a leanas a sholáthar:

  • cur síos mionsonraithe a thabhairt ar an tionscadal;
  • amchlár an tionscadail;
  • sonraí aon cheada eile a éilítear;
  • sonraí aon chomhairliúcháin a rinneadh.

Ba chóir go mbeadh eolas ag an iarratasóir ar phleanáil, measúnacht tionchair timpeallachta agus riachtanais measúnachta chuí.

D'fhéadfaí go gcuirfí comhairle ar an iarratasóir dul i mbun tuilleadh comhairliúchán le comhlachtaí Stáit ábhartha agus le páirtithe leasmhara áitiúla ar leith sula gcuireann sé isteach foirm iarratais ar chead imeall trá.  Tá liosta cuimsitheach comhairlí ar fáil anseo (doc.76kb)

Athbhreithniú ar an iarratas

Rinneadh athbhreithniú ar iarratais ar chead faoi alt 10 ar an gcúis:

  • gur dóigh go mbeadh siad ina mbac (go díreach nó go hindíreach) ar loingseoireacht nó ar iascach; nó
  • go mbeadh nó gur dóigh go mbeadh drochéifeachtaí suntasacha acu ar an gcomhshaol.

Muirir/Táillí:

Níl aon táille i bhfeidhm maidir le ceadanna alt 10.  Beidh ar an iarratasóir na costais a bhaineann le saineolas seachtrach don Aire a chlúdach sa chás nach bhfuil an saineolas riachtanach ar fáil don Aire ar shlí eile.  Beidh sé seo ag brath ar nádúr an iarratais.

Cruthúnas úinéireachta:

Meastar go bhfuil imeall trá iomlán na hÉireann faoi úinéireacht an Stáit mura gcuirtear teideal malartach bailí ar fáil.

Is ar an iarratasóir atá an dualgas cruthúnas úinéireachta an imeall trá a sholáthar.  Beidh ar an iarratasóir fianaise dhoiciméadach úinéireachta a chur isteach.  Ba chóir go mbeadh léarscáileanna fóilió / léarscáileanna iomchuí eile san áireamh.  Tá siad seo ar fáil ó Chlárlann na nGníomhas agus ó Chlárlann na Talún.

Cead Pleanála:

Tá forbairtí ar imeall trá faoi úinéireacht phríomháideach faoi réir reachtaíochta pleanála chomh maith.   Tá cruthúnas ar dheonú pleanála ag teastáil chomh maith sular féidir leis an Aire cead a fhaomhadh.

Foirm Cheada:

I bhfoirm litreach a bhíonn cead le haghaidh forbartha ar imeall trá príobháideach leis na coinníollacha cuí ag gabháil léi.

Category 
Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.