Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fuinneamh In-athnuaite Amach ón gCósta (ORE) – Comhairliúchán Réamhiarratais do Cheadúnais Imscrúdaithe Láithreáin Amháin

This article was last reviewed 4 years 9 months ago
It is due for its next review in 0 sec

Comhairliúchán réamhiarratais:

Éilítear ar iarratasóir ar cheadúnas imscrúdaithe láithreáin ORE dul i gcomhairle leis an Rannóg Pleanála Muirí agus Imeall Trá i bhfad roimh na tograí a thabhairt chun críche.  Beidh ort foirm réamhiarratais a thugann leagan amach an tionscadail a chur isteach roimh an gcruinniú. Tá an fhoirm ar fáil anseo.

Beidh ort na nithe seo a leanas a chur ar fáil ag cruinniú réamhiarratais;

 

Ba chóir go mbeadh eolas agat ar phleanáil, measúnacht tionchair timpeallachta agus riachtanais measúnachta chuí.

D'fhéadfaí go gcuirfí comhairle ort dul i mbun tuilleadh comhairliúchán le comhlachtaí Stáit ábhartha agus le páirtithe leasmhara áitiúla ar leith sula gcuireann tú isteach foirm iarratais ar chead imeall trá.  D'fhéadfaí treoir a chur ort ag an gcruinniú réamhiarratais maidir le lucht comhairliúcháin a bheadh ábhartha do nádúr an iarratais beartaithe.   Tá liosta cuimsitheach lucht comhairliúcháin ar fáil anseo.(doc.76kb)

Treoirdhoiciméid Eile:

Category 
Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.