Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ghrúpscéimeanna uisce agus saincheisteanna uisce tuaithe

This article was last reviewed 4 years 1 month ago
It is due for its next review in 0 sec

Saincheisteanna Uisce Tuaithe

Soláthraíonn scéimeanna uisce uisce (scéimeanna a reáchtáiltear sa phobal) a n-uisce óil ag thart ar 6% den daonra. Díobh seo, faigheann thart ar 70% a gcuid uisce ó ghrúpaí scéimeanna príobháideacha, a bhfuil soláthar uisce acu go príobháideach. Faigheann na scéimeanna eile a gcuid uisce ó nasc Uisce Éireann.

Is é Cónaidhm Náisiúnta na Scéimeanna Uisce Grúpa an eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar an earnáil - is féidir tuilleadh faisnéise faoi scéimeanna uisce grúpa a fháil ar shuíomh Gréasáin na Cónaidhme.

Faigheann beagnach 10% den daonra a gcuid uisce óil ó thoibreacha príobháideacha.

Níl beagnach 30% de theaghlaigh ceangailte le seirbhísí fuíolluisce poiblí agus braitheann siad ar umar seipteach, ar chóireáil fuíolluisce grúpa nó ar chórais eile chun a gcuid fuíolluisce a chóireáil.

 

Clár Uisce Tuaithe

Soláthraíonn an Clár Uisce Tuaithe, trí mhaoiniú ón Státchiste, feabhsuithe ar sheirbhísí uisce baile agus fuíolluisce príobháideach i gceantair faoin tuath in Éirinn nach bhfuil aon seirbhísí uisce / fuíolluisce poiblí ann (Uisce Éireann).

Tá cúnamh deontais ar fáil, trí údaráis áitiúla (an Chomhairle Contae), faoin gClár um oibreacha caipitil le haghaidh:

 • Scéimeanna Uisce Grúpa,
 • Naisc Pobail (uisce agus fuíolluisce),
 • Soláthairtí Uisce Intíre Aonair (ar a dtugtar toibreacha príobháideacha de ghnáth), agus
 • Córais Cóireála Fuíolluisce Baile (umair sheipteacha mar a thugtar orthu de ghnáth)

Déantar foráil sa Chlár do riachtanais infheistíochta tosaíochta, a thacóidh le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe i gceantair thuaithe. Cuideoidh sé freisin le hÉirinn a tiomantais Chreat-Treorach Uisce a chomhlíonadh (féach freisin Plean Bainistíochta Abhantraí 2018-2021)

Maoiniú Caipitil do Scéimeanna Grúpa agus Naisc Uisce agus Fuíolluisce Pobail

Feidhmíonn an Clár ar chur chuige maoinithe ilbhliantúil. In 2019 tugadh cuireadh d’údaráis áitiúla tairiscintí a dhéanamh ar mhaoiniú bunaithe ar riachtanais na scéimeanna don Chlár Ilbhliantúil Uisce Tuaithe 2019-2021. Beidh an chéad phróiseas tairiscintí eile ar siúl go luath i 2022.

Cuirtear maoiniú caipitil ar fáil faoi na seacht mbeart seo a leanas:

 • Beart 1 - Cosaint Foinse (Earnáil na Scéime Uisce Grúpa): Tá an beart seo dírithe ar fhoinse uisce amh na scéimeanna uisce grúpa atá ann a chosaint agus ar an gcaoi sin cur le sábháilteacht úsáideoirí uisce trí chumas na scéime comhlíonadh le cáilíocht an uisce a bhaint amach go hinbhuanaithe. paraiméadair na Rialachán um Uisce Óil ar bhonn comhsheasmhach fadtéarmach,
 • Beart 2 - Comhlíonadh sláinte poiblí (Earnáil Scéim Uisce an Ghrúpa): Tá an beart seo dírithe ar cháilíocht uisce a fheabhsú i ngrúpaí scéimeanna uisce atá ann cheana, trí uasghrádú a dhéanamh ar a gcuid áiseanna cóireála, ionas gur féidir leis na scéimeanna comhlíonadh pharaiméadair an Uisce Óil a bhaint amach go hinbhuanaithe. Rialacháin ar bhonn comhsheasmhach fadtéarmach,
 • Beart 3 - Feabhsú ar na scéimeanna atá ann cheana lena n-áirítear caomhnú uisce (Earnáil na Scéime Uisce Grúpa): Tacaíonn an beart seo le tionscadail chun grúp-scéimeanna uisce atá ann cheana a dhéanamh níos éifeachtaí agus iad ag feidhmiú (m.sh. caomhnú uisce agus uasghrádú líonra, lena n-áirítear stóráil) agus cur le cáilíocht mhaith uisce ar bhonn comhsheasmhach inbhuanaithe fadtéarmach,
 • Beart 4 - Scéimeanna Uisce Grúpa Nua: Tacaíonn an beart seo le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch i mbailte agus sráidbhailte tuaithe agus a gcúlchríoch trí scéimeanna uisce grúpa nua a sholáthar i gcás nach iad scéimeanna soláthair uisce poiblí nó toibreacha aonair / príobháideacha an rogha is inmharthana,
 • Beart 5 - Aistriú Scéimeanna Uisce Grúpa atá ann cheana agus Scéimeanna Séarachais Grúpa chuig an Earnáil Uisce Poiblí (Uisce Éireannach): Cuireann an beart seo ar chumas scéimeanna uisce grúpa atá ann cheana agus scéimeanna séarachais grúpa atá ann cheana, más mian leo déanamh amhlaidh agus le comhaontú Uisce Éireann. , aistriú chuig an earnáil uisce poiblí (Uisce Éireann),
 •  Beart 6 - Naisc Phobail (Uisce agus Fuíolluisce): Éascaíonn an beart seo leathnú leanúnach ar chlúdach soláthairtí uisce píopaithe agus córais bhailithe fuíolluisce lárnach trí leathnú a dhéanamh ar an líonra poiblí (Uisce Éireann),
 • Beart 7 - Nuálaíocht agus Taighde: Tá an beart seo dírithe ar shaincheisteanna in earnáil an uisce tuaithe a éilíonn cuir chuige agus réitigh nua agus nuálaíocha, i bhfianaise mhór-aistriú seirbhísí uisce in Éirinn.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi scóip na ndeontas caipitil seo cliceáil ar an nasc seo Ciorclán L1/19. 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na scéimeanna / tionscadail atá á maoiniú faoin gclár ilbhliantúil reatha cliceáil ar an nasc seo Ciorclán L2/19. 

Tá maoiniú deontas caipitil ar fáil freisin trí bheart eile - Beart 8 - do theaghlaigh atá ag brath ar:

Is féidir le teaghlaigh atá ag brath ar na seirbhísí seo tacaíocht mhaoinithe a fháil chun iad a fheabhsú, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha, trí iarratas a dhéanamh ar a n-údarás áitiúil ar dheontas ag am ar bith. Le haghaidh faisnéise ar mhaoiniú nó ar fhoirmeacha iarratais, téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Teagmhála Uisce Tuaithe i d’údarás áitiúil le do thoil.

Maoiniú oibríochta do Scéimeanna Uisce Grúpa

Tá sé mar aidhm ag an gClár, arna riaradh ag údaráis áitiúla, cúnamh a thabhairt - trí fhóirdheontas bliantúil a íoc - le cuid de chostais laethúla scéimeanna uisce grúpa.

Tá fóirdheontas bliantúil in aghaidh an tí ar fáil do scéimeanna grúpa chun an costas oibríochta a bhaineann le huisce tí a sholáthar:

•     Suas le € 115 in aghaidh an tí curtha ar fáil ó fhoinse phoiblí (Uisce Éireann);

•     Suas le € 231 in aghaidh an tí curtha ar fáil ó fhoinse phríobháideach (tobar, loch, tollpholl srl.);

•     An costas in aghaidh an tí ina gcuirtear díghalrú agus / nó cóireáil uisce ar fáil faoi chonradh Design Build Operate (DBO);

•     Suas le € 100 in aghaidh an tí do scéimeanna níos lú ná 100 teach, a aontaíonn dul ar aghaidh chuig straitéis chónasctha agus / nó cuíchóirithe a bhaineann lena gcumasc le haonán nua.