Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Oifigigh Insroichte

This article was last reviewed 4 years 1 week ago
It is due for its next review in 0 sec

An tAcht um Míchumais 2005

Is í an aidhm atá againn a chinntiú go gcomhlíontar riachtanais ár gcustaiméirí go léir, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, agus go seastar le cearta ar chaitheamh cothrom i na seirbhísí a sholáthraímid).

Foráiltear san Acht um Míchumas 2005 bonn dlíthiúil ionas go mbíonn seirbhísí poiblí inrochtana. Cuireann altanna 25, 26, 27 agus 28 dualgais ar bhoird phoiblí a n-oifigí poiblí, seirbhísí agus eolas a chur ar fáil do hinsroichte do dhaoine le míchumas.

Oifigigh Insroichte faoin Acht um Míchumais 2005

Cheapamar Oifigigh Rochtana de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.

Tá de chúram ar na hOifigigh Insroichte tacaíocht agus treoir a sholáthar nó a chur in eagar agus a chomhordanú do dhaoine le míchumas atá ag baint leas as na seirbhísí a chuireann na hoifigigh sin ar fáil. Féadfaidh siad feidhmiú freisin mar phointe teagmhála dóibh siúd atá faoi mhíchumas atá ag iarraidh rochtain a fháil ar a leithéid de sheirbhísí.

Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

 • Rochtain Fhisiciúil chuig oifigí arna bainistiú ag an Roinn (e.g. Teach an Chustaim)
  Colm Downey, Aonad Bainistíochta Áiseanna
  Fón: +353 (0)1 888 2361 Ríomhphost: colm.downey@housing.gov.ie
   
 • Rochtain ar Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (e.g. Suíomh Gréasáin na Roinne)
  Marita Gonsalves, Aonad um Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (ICT)
  Fón: +353 (0)1 888 2196  Ríomhphost: marita.gonsalves@housing.gov.ie
   
 • Rochtain ar Fhoilsitheoireacht (Bileoga, Tuarascálacha arna fhoilsiú ag an Roinn)
  Steven O'Riordan,  Aonad Cumarsáide
  Fón: +353 (0)1 888 2895 Ríomhphost: steven.oriordan@housing.gov.ie

Iarraidh ar Fhoilseachán Inrochtana

Oifigeach Fiosraithe faoin Acht um Míchumais 2005

Cheapamar Oifigeach Fiosrúchán le gearáin a rinneadh faoi Alt 38 den Acht um Míchumas a scrúdú.

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúchán mura bhfuil Ailt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas 2005 comhlíonta againn.

Is féidir gearán a dhéanamh go pearsanta, i scríbhinn, ar an bhfón, trí fhacs, trí ríomhphost nó le cúntóir.

Déanfaidh an tOifigeach Fiosrúchán mionscrúduithe go príobháideach, agus déanfaidh siad tuairisc ina dtabharfar le fios cibé acu

 • an bhfuil bonn le do ghearán,
 • ar theip nó nár theip orainn i ndáil le do ghearán.

San áit ar tharla faillí, leagfaidh sí amach na céimeanna a thógfar chun a chinntiú go mbeidh comhlíonadh ann amach anseo. Cuirfear an tuairisc seo ar fáil dár nArd-Rúnaí agus don duine a rinne an gearán.

Oifigeach Fiosraithe- Sonraí Teagmhála

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Fhiosrúchán:-

Danny O'Sullivan, Aonad Bainistíochta Áiseanna, Fón: +353 (0)53 911 7466, Ríomhphost: danny.osullivan@housing.gov.ie

Tuilleadh Eolais

Category 
Topic 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.